Rozvoj školství na Ukrajině

Mezinárodní projekt „Podpora rozvoje školství na Ukrajině“ reaguje na potřeby ukrajinského Ministerstva školství a vědy v oblasti sběru dat týkajících se vzdělávání, jejich analýzy a implementace školského zákona a zákona o vysokých školách.

V souladu s reformním úsilím ukrajinské vlády jsou v rychlém sledu přijímány nové zákony a opatření ve snaze modernizovat systém školství a začlenit jej do evropského vzdělávacího prostoru. Z tohoto důvodu jsou cenné zkušenosti zemí, které si podobnou cestu v nedávné minulosti prošly a mohou se podělit svými zkušenostmi, ať již pozitivními či negativními.

Realizátoři z katedry speciální pedagogiky společně s partnery z Asociace pro mezinárodní otázky a České školní inspekce si kladou za cíl prostřednictvím předání české zkušenosti a expertízy v dané oblasti přispět k efektivní a zdárné implementaci vytyčených záměrů.

V rámci projektu čeští odborníci sdílí své zkušenosti a poznatky s ukrajinskými experty na seminářích a kulatých stolech konaných na Ukrajině, i při jejich studijních cestách do ČR.

Projekt je finančně podpořen Českou rozvojovou agenturou.

CRDC_logo

Realizace projektu květen 2015 – 2016

V období května 2015 – 2016 byly realizovány dvě komponenty projektu „Podpora rozvoje školství na Ukrajině“.

První komponenta je věnovaná rozvoji kapacit Centra pro analýzu ve vzdělávání, které bylo založeno Ministerstvem školství a vědy Ukrajiny na podzim 2015.

Během návštěvy ukrajinských expertů v ČR na podzim 2015, jejímž cílem bylo důkladné seznámení se s problematikou získávání a analýzy statistických dat v oblasti školství, vykrystalizovala konkrétní témata spolupráce.

Ukrajina se poprvé zúčastní mezinárodního srovnávacího šetření PISA a Ukrajinský Institut pro analýzu ve vzdělávání se bude podílet na přípravě a následném vyhodnocení  získaných dat a vypracování zpráv a doporučení. V ČR za přípravu, realizaci a analýzu výsledků  mezinárodních srovnávacích šetření zodpovídá Česká školní inspekce, která je partnerem projektu. Na studijní cestu v listopadu 2015 navázal seminář náměstka ústředního inspektora ČR O. Andryse v Kyjevě, kdy pracovníkům Institutu a ukrajinského ministerstva školství prezentoval průběh přípravy, realizace a vyhodnocení mezinárodních srovnávacích šetření v ČR a diskutoval s nimi konkrétní otázky. Další seminář a workshop v dubnu 2016 se pak věnoval konkrétním aspektům realizace a předání praktického know-how a vystoupil na něm společně s O. Andrysem pracovník ČŠI, který se věnuje bezprostředně mezinárodním srovnávacím šetření J. Basl.

Vedle problematiky mezinárodních šetření bude v rámci projektu kladen i důraz na téma hodnocení kvality vzdělávání a kvalitativních indikátorů, kterým se rovněž zabývá ČŠI. I přednášející katedry sociální pedagogiky mají zkušenost s novými výzkumnými metodami, o které se s ukrajinskými výzkumníky podělí.

Vedle expertní podpory sehrála významnou roli v budování kapacit Institutu i pomoc s IT vybavením. Prostřednictvím Masarykovi univerzity byla zajištěna nezbytná technika, včetně  softwarového vybavení, díky čemuž pracovníci Institutu mohli plnohodnotně zahájit svou práci.

 V rámci druhé komponenty probíhá předávání zkušeností s aplikací dramatické výchovy a divadla utlačovaných jako prostředku zefektivnění výuky, reflexe a prevenci negativních jevů ve škole. Téma multikulturního vzdělávání, práce se stereotypy a nutnost prevence konfliktů získala na aktuálnosti v souvislosti s anexí Krymu a protiteroristickou operací na východě Ukrajiny, která vyústila ve značnou vlnu vnitřních uprchlíků, kteří mají částečně odlišné jazykové a sociálně-kulturní zázemí.

Po úvodním semináři realizovaném v říjnu 2015 na Ukrajinské katolické univerzitě ve Lvově, který vedla L. Gulová, L. Remsová a V. Nýdrlová pro studenty sociální pedagogiky, přijela skupina studentů a přednášejících na studijní cestu do ČR. Zde měli možnost zažít si techniky divadla utlačovaných na řadě workshopů na Divufestu v Praze a následně ještě absolvovali několikadenní intenzivní výuku v Brně.

Na základě těchto školení ukrajinští partneři začali pracovat na vlastním vystoupení a realizovat semináře pro ukrajinské učitele na téma využití metod dramatické výchovy ve výuce. V prosinci 2015 a na jaře 2016 proběhly semináře ve Lvovské oblasti a Ivano-Frankovsku, které se ze strany učitelů i studentů setkaly s pozitivní odezvou kvůli interaktivní formě a neotřelému přístupu k výuce. Vzhledem k reakcím účastníků semináře je naplánováno i pokračování na podzim 2016.

V květnu 2016 se na Ukrajinské katolické univerzitě ve Lvově uskutečnil seminář Lenky Remsové a Marie Pavlovské zaměřený na teoretické základy divadla utlačovaných. Během svého pobytu měli možnost shlédnout představení skupiny studentů a pedagogů na střední škole, které bylo předpřipraveno již během jejich pobytu v ČR a které se věnuje problematice korupce ve školství. Během následujícího workshopu pak obě lektorky poskytly ukrajinským vystupujícím rady, jak představení dále zdokonalovat, aby se dosáhlo živější interakce s publikem.

Ukrajinské partnery rovněž velmi zaujala specializace dramatická výchova v rámci studia sociální pedagogiky a mají zájem o jejím zavedení na Ukrajinské katolické univerzitě ve Lvově. V případě schválení rozšíření projektu ČRA bude ukrajinské straně předáno know how a poskytnuta potřebná expertní podpora při vytváření specializace.