Symposium Katedry sociální pedagogiky PdF MU


Milé kolegyně a kolegové,

nikoli náhodou ovlivnila inspirace z antického Řecka název vědního semináře Katedry sociální pedagogiky v Brně na PdF MU, poprvé konaného dne 28. listopadu 2007. Výraz „symposion“ je překládán různými ekvivalenty podle konkrétního kontextu, např. rozmluva, porada, spolustolovnictví ad. Naším záměrem bylo uskutečnit setkání odborníků, ale i laiků, kteří by po vzoru antických hrdinů participovali při utváření rozmluvy nad sociálně pedagogickou problematikou. Plody, předkládané v této rozmluvě, neměly funkci relaxační jako např. hrozny vinné révy z Peloponésu. Přesto věříme, že předkládaný intelektuální pokrm mohl občerstvit a v lepším případě i nasytit hladové posluchače z řad současných i bývalých vysokoškolských učitelů, externích odborníků nebo studentů.

Pro úplnost dodejme, že oproti způsobům konání symposia v době archaického světa řeckých poleis došlo k proměně v jeho chápání i konání. Z pohledu sociálního pedagoga vyzdvihněme  především zásadní změnu, kterou prodělala selekce podle pohlaví, dále absence výtržností pod vlivem alkoholu jako demonstrace sociální nadřazenosti určité skupiny, stejně jako dnes již zavržený pedagogický aspekt homosexuality, ke kterému při klasickém symposiu docházelo. Zkrátka výraz symposium v současné akademické obci opustil sémantický aspekt spolustolovnictví a přešel do roviny učené rozmluvy.

Podnětem pro vytvoření této pravidelné roční akce Katedry sociální pedagogiky PdF MU byla myšlenka podpořit interní i externí spolupráci nejen jednotlivých subjektů katedry, ale i spolupráci se širší odbornou i laickou pedagogickou veřejností. Sociální pedagogika je dynamicky se rozvíjejícím vědním oborem, o jehož obsahu a koncepci širší pedagogická veřejnost mívá odlišné představy. Předložené texty v podobě publikací tak slouží jako orientační nástin činností zúčastněných členů katedry. Účastníci Symposia tak získávají možnost nahlédnout „pod pokličku“ relativně nedávno vzniklé katedry na PdF MU. V této akci není podána vyčerpávající analýza činnosti katedry. Předložené prezentace jsou jen částečnou ukázkou některých edukačních a výzkumných aktivit členů katedry a to jak pracovníků, tak i studentů katedry.