Tvorba a inovace vzdělávacích programů a profesních praxí


Projekt Tvorba a inovace vzdělávacích programů a profesních praxí (CZ.1.07/2.2.00/28.0040), řešený v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 2.2, prioritní osy 7.2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 7.2.2 – Vysokoškolské vzdělávání.

Projekt realizuje Katedra sociální pedagogiky PdF MU. Jeho smyslem je zefektivnit profesní přípravu studentů a vytvořit e-learningové studijní opory pro kombinovanou i prezenční výuku studentů PdF MU. Cílovou skupinou nejsou výhradně studenti oboru sociální pedagogika, ale všichni studenti PdF MU.

Popis klíčových aktivit projektu:

 • KA 1 – Studijní opory – e-l kurzy
  Cílem je vytvořit 40 plně hodnotných e-learningových kurzů (dále e-l) pro studenty prezenčních a kombinovaných forem studia na PdF MU, které zajistí podmínky pro kvalitnější individuální přípravu a umožní rozšířit řadu studijních oborů o tzv. kombinované studijní formy.
  Součástí klíčové aktivity budou následující činnosti:
  1) Proškolení akademických pracovníků
  2) Inovace sylabů vybraných předmětů a příprava struktury a obsahu e-l kurzu.
  3) Vytvoření e-l kurzů ve zvoleném LMS. Každý kurz je vytvořen v rozsahu 80 – 120 stran
  4) Recenzování kurzů odborným a metodickým externím odborníkem a pracovníky Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU.
  5) Evaluace a zpětná vazba studentů – uživatelů e-l kurzů.
  Na realizaci aktivit se budou podílet tutoři (autoři), koordinátor aktivit, hlavní manager, ICT technik a expert.
  Cílovou skupinou jsou jednak akademičtí pracovníci, kteří budou vzděláni v oblasti tvorby distančních opor a e-l kurzů (předpokládá se 30 autorů) a studenti PdF MU, cca 12 000 studentů.
 • KA 3 – Inovace studijního programu Sociálně pedagogické asistentství
  (Lenka Gulová a kol.)
  Program Specializace v pedagogice, obor Sociálně pedagogické asistentství, byl před třemi lety otevřen pro studenty prezenčního studia. Jedná se o nový studijní obor, který je zaměřen na přípravu asistenta pedagoga, jenž působí v prostředí škol a školských zařízeních v nové pedagogické profesi, která vytváří oporu především sociálně znevýhodněným žákům. O tento vzdělávací program projevila zájem řada uchazečů, kteří již působí ve školách a školských zařízeních, bohužel jim forma prezenčního studia vzhledem k jejich zaměstnání nevyhovuje. Tento zájem pedagogických pracovníků, zejména z řad menšinové populace, vyvolal poptávku po otevření programu v kombinované formě studia.
  Cílovou skupinou jsou studenti kombinovaného studia.
  Na vytváření klíčové aktivity se bude podílet koordinátor aktivit, odborní pedagogové a garant profesních praxí. Bude inovován stávající studijní program, zpracován profesiogram asistenta pedagoga, osloveni odborní pedagogové, budou vytvořené nové sylaby předmětů a nová skladba předmětů, garantovaná řadou kateder PdF MU (katedrou pedagogiky, speciální pedagogiky, sociální pedagogiky, atd.). Celý program bude podán k reakreditaci a po schválení otevřen pro cílovou skupinu studentů kombinovaného studia. Nový program se nabídne školám, kde již pracují asistenti pedagoga bez potřebné kvalifikace.
 • KA 4 – Vytvoření systému praxí v návaznosti na oblast teorie
  (Jiří Němec, Lenka Gulová)
  V průběhu řešení projektu bude vytvářena dlouhodobá strategie realizace profesních praxí v návaznosti na oblast teorie, která je zde zastoupena tvorbou kvalitních studijních opor, distančních studijních materiálů a e-learningových lekcí.
  Cílem této aktivity je vytvořit komplexní systém všech druhů a forem praxe, který by vytvořil dobré podmínky pro adaptabilitu studentů na podmínky současné pedagogické reality v různých oblastech (školská zařízení, mimoškolní výchova, oblast práce se sociálně znevýhodněnými skupinami, geronty apod.). Prostřednictvím webového systému bude popsán systém praxe studentů během celého studia bakalářského (3 roky) a navazujícího magisterského (2 roky). Studenti by měli kontakty se zařízeními a budou si je moci vybírat dle definované struktury.
 • KA 5 – Profesní praxe; implementace profese sociálního pedagoga do škol
  Cílem aktivity je v rámci rozšiřování možností profesních praxí studentů implementace profese sociálního pedagoga do prostředí základních škol a ověření významu (akceschopnosti) této profese. Současná škola je zatížena mnoha činnostmi, pro které nejsou učitelé cíleně připraveni a tak se stává, že významné aktivity jako je např. prevence sociálně patologických jevů, ale též cílený sociální rozvoj žáků je realizován nekvalifikovaně a nad rámec primárních úkolů (vzdělávání). Aktivita bude členěna do dílčích úkolů:
  1) Tvorba koncepce profesní náplně realizovaných činností a aktivit
  2) Vlastní realizace praxe, její průběžná supervize a hodnocení.
  3) Během praxe bude pravidelná konzultace (interní a externí supervize) a praktikant může získávat individuální zpětnou vazbu od vybraného metodika praxe.
  4) Na konci každé etapy (semestru) proběhne ohnisková skupina s praktikujícími studenty a metodiky, jejímž cílem bude shromáždit a analyzovat výpovědi studentů a na základě nich upravit proces implementace sociálního pedagoga do školního prostředí.
 • KA 6 – Profesní praxe zaměřená na aktivizaci skupin se sociálním znevýhodněním
  Tato profesní praxe umožňuje studentům pedagogických neučitelských a učitelských oborů individuální praxi s žákem. Jsou zde rozvíjeny kompetence a dovednosti, které student získá při individuální práci v rodinném prostředí dítěte. Při aktivním doučování se uplatňuje individuální přístup, který zahrnuje také pravidelnou komunikaci s rodiči a zejména s učiteli a dalšími pedagogy dětí, neboť student pracuje se speciálními reflexními deníky, které mu umožňují sledovat efektivitu vlastní práce s dítětem. Praxe bude realizována v rámci předmětů Pedagogická praxe  a Sociální praxe, dále pak v rámci předmětů Aktivní doučování a Multikulturní výchova.
 • KA 7 – Profesní praxe zaměřená na aktivizaci seniorských skupin
  Studenti oboru sociální pedagogika se ve svých profesních praxích zaměřují na nejrůznější skupiny v populaci a jsou připravováni nejen pro práci s dětmi a mládeží, ale i pro vzdělávání dospělé populace, a mimo jiné i pro aktivizaci seniorských skupin. Odborně zaměřená praxe předpokládá účast studentů v domovech seniorů, v klubech seniorů a v dalších organizacích, kam senioři docházejí. Praxe je zaměřena především na jejich aktivizaci, která je zcela novou metodou práce v oblastech sociální pedagogiky a sociální práce. Cílovou skupinou jsou studenti, kteří se v rámci předmětů andragogika, gerontagogika a aktivizace seniorů angažují v těchto typech zařízení, získávají kompetence a cenné dovednosti, které jim umožní po absolvování studia pracovat se seniorskými skupinami, kterých v naší společnosti přibývá a kteří se stávají významnou klientelou v oblasti sociální pedagogiky a sociální práce.
 • KA 8 – Profesní praxe zaměřená na odbornost v oblasti multikulturní výchovy
  Tato klíčová aktivita předpokládá rozvinutí tvůrčího potenciálu studentů v rámci profesních praxí zaměřených na oblasti multikulturní výchovy. Studenti budou pod vedením koordinátora aktivit vytvářet aktivity s multikulturní tématikou, které budou následně aplikovat do praxe. Výběru aktivity bude předcházet drobné výzkumné šetření, které budou realizovat studenti v různých oblastech a které budou sloužit pro výběr tématu a zpracování aktivity.
  Na základě drobného výzkumu navrhne realizátorský tým ve spolupráci s pedagogy a studenty projekt z oblasti MV, který zpracuje do portfólia – do celku, z něj bude zřetelná určitá provázanost mezi výzkumem, aktivitou a navrženým projektem.

logolink_web_ok.