Sociální pedagogika (dvouoborové prezenční studium)

Cílem oboru Sociální pedagogika (dvouoborové prezenční studium) je připravit osobnostně vyzrálého a vzdělaného pedagoga, který díky znalostem a dovednostem získaným studiem druhého oboru (Sociální práce / Environmentální studia) bude schopen pracovat s různými cílovými skupinami – žáky, studenty, dospělými osobami, osobami s problematickým chováním, drogově závislými, seniory – a v různých prostředích – školy, ústavní instituce, nízkoprahová centra, domovy pro seniory, sociálně vyloučená prostředí.

Dvouoborové studium Sociální pedagogiky studentům poskytne podstatné znalosti a dovednosti z několika oblastí (pilířů studia) – vedle oblasti pedagogické a sociálně pedagogické, také z oblasti psychologické a výzkumně akademické. Nedílnou součástí oboru sociální pedagogika je pilíř osobnostní přípravy, jenž studentům pomáhá nejen v orientaci v jejich profesním životě, ale také v životě osobním. Obor sociální pedagogika klade velký důraz na různé typy praxí, kterými student ještě v době studia prochází (volnočasové praxe, sociálně pedagogické praxe, metodické praxe).

Ze zmíněných pilířů musí student absolvovat povinné a povinně volitelné předměty, které jsou vybrány tak, aby naplnily podstatu oboru a doplňovaly a obohacovaly studium druhého oboru – Environmentální studia / Sociální práce.

Jestliže si student Sociální pedagogiky vybere jako druhý obor Environmentální studia, jeho série znalostí a dovedností se rozšíří o ty, které se orientují na společenskovědní aspekty ekologických problémů. Student pak bude moci využít potence obou oborů v environmentální výchově a o světě na všech stupních i v profesionalizujících se nevládních a občanských organizacích. V případě, že si student Sociální pedagogiky vybere jako druhý obor Sociální práci, stane se odborníkem, který bude schopen propojit pedagogické a sociologické znalosti a dovednosti, a tak bude schopen účinně pomáhat lidem (jedincům, rodinám, komunitám), kteří vlastními silami nedokážou řešit obtíže ve vztazích s jinými lidmi nebo s organizacemi, např. s úřady, poskytovateli služeb apod.

Informace ohledně studia Sociální pedagogiky a Environmentálních studií lze sledovat i na facebooku: https://www.facebook.com/groups/386055681865448/

V obou případech absolvent dvouoborového studia rozšíří portfolio svého budoucího uplatnění.

 

K partnerským katedrám, zajišťujícím dvouobor viz www: