Sociální pedagogika a volný čas


Pregraduální příprava sociálního pedagoga je orientována na rozvoj sociálních kompetencí a dovedností. Absolvent je připraven na pozitivní výchovné působení a rozvoj osobnosti dětí, mládeže a dospělých, které ovlivňuje po stránce hodnotové a významnou měrou se podílí na utváření a výchovu sociálních vztahů a postojů jako motivačních zdrojů pro zdravý životní způsob a utváření smyslu života. Významným prostředkem pro vlastní edukační činnosti je spektrum volnočasových edukativně stimulačních aktivit. Cílovou skupinou přitom mohou být jak děti z „normální“ populace, tak především klienti ze sociálně znevýhodněného prostředí, příslušníci etnických minorit, lidé sociálně handicapovaní (týrané, zanedbávané děti) apod. Příprava je realizována pro edukativní činnosti uplatňující se ve dvou rovinách:

 • přímá sociálně výchovná činnost ve směru profylaxe a komplexně pojímané prevence
 • manažerská sociálně pedagogická činnost (organizační, metodická, koncepční, tvorba a realizace edukačních projektů)

Absolvent je vybaven profesionálními kompetencemi, které v sobě zahrnují teoretické vědomosti, spektrum praktických sociálních dovedností a také jistou profesionálně etickou identitu. Je připraven na práci s lidmi všech věkových a sociálních skupin.

Vědomosti a dovednosti získává absolvent v rámci plnění studijních povinností jednotlivých předmětů, které můžeme rozdělit do následujících kategorií:

 

1. Teoretický společensko-vědní základ

Předpokládá se základní orientace ve filozofických otázkách výchovy a vzdělávání, včetně utváření cílů výchovy a hodnot (filozofie a axiologie, historie pedagogiky), základních pojmech a jejich souvislostech a vztazích (základy pedagogiky, psychologie, ontogenetické psychologie, sociologie). V rámci teoretického základu získá student poznatky o zkoumání pedagogických a sociálně pedagogických jevů, které mu umožní realizovat drobné výzkumné sondy v rámci závěrečné bakalářské práce. Úspěšné zvládnutí teoretického modulu je základem pro další studium v navazujícím studijním programu.

 

2. Aplikovaný a oborový základ

Aplikovaný vědní blok předpokládá získání vědomostí ze specifických oblastí sociálně pedagogické edukace dětí, mládeže a dospělých. Student se orientuje v problematice utváření a výchově sociální vztahů, seznamuje se s různými komunikačními technikami, výchovnými metodami a prostředky (sociální pedagogika, sociální psychologie, výchova ve volném čase), orientuje se v problematice pedagogické a psychologické diagnostiky, sociálně patologických jevů, specifických výchovných přístupů k dětem a mládeži (speciální pedagogika).

 

3. Osobnostní výcvik

Studenti získávají základní dovednosti a zkušenosti s procesem poznávání sebe sama a druhých prostřednictvím rozmanitých psychologických a terapeutických technik. Osvojují si základní komunikační dovednosti pro skupinovou a individuální práci s klientem a seznamují se s možnostmi výchovné a komunitní práce se skupinou.

 

4. Praktické dovednosti (viz odborná praxe ve studijním programu, samostatný materiál, ve kterém jsou detailně popsány druhy a cíle jednotlivých praxí)

Každý student v rámci studia absolvuje promyšlený systém praxí, které si kladou za cíl:

 • představit okruh možných zařízení a potencionálních pracovních příležitostí (exkurze do vybraných zařízení)
 • rozšířit dovednosti v oblasti sociální komunikace, diagnostiky, animace programových činností a aktivit, vedení a organizace volnočasových aktivit, atd.
 • získat základní zkušenosti a dovednosti s rozmanitými výchovnými činnostmi, seznámit se s různými skupinami dětí, mládeže a dospělých, seznámit se s rozmanitými typy edukačních prostředí
 • poukázat na význam sociální práce a edukativně stimulačních aktivit v této oblasti

 

SPECIALIZAČNÍ PROFILACE OBORU SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA

Po druhém semestru bakalářského studia má student možnost vybírat si z nabídky povinně volitelných předmětů a dotvářet si tak svůj individuální studijní profil. Volí jednu z těchto profilací:

 

Dramatická výchova (garantuje katedra pedagogiky a sociální pedagogiky)

Výuka dramatické výchovy probíhá ve čtyřech semestrech a je zakončena volitelnou státní závěrečnou zkouškou z teorie dramatické výchovy a obhajobou samostatného závěrečného projektu. Cílem specializace je seznámit studenty s různými možnostmi využití DV v oblasti výchovy a vzdělávání, ale také v oblasti umělecké, a vytvořit tak dostatečný základ pro další využívání DV ve svém profesním životě na poli sociální pedagogiky. Získané vědomosti a dovednosti mohou absolventi uplatnit např. jako pomocní pracovníci v oblasti prevence, poradenství a nápravy ve výchovných zařízeních, zvláštních školách, v pedagogicko-psychologických poradnách, nemocnicích, stacionářích, ústavech sociální péče, centrech protidrogové prevence atd. (Např. prostřednictvím metody Divadlo fórum může sociální pedagog řešit konfliktní situace ve skupině apod.)

Koncepci výuky lze rozdělit do dvou základních větví. V teoretické přípravě se studenti zaměřují na teorii dramatického umění, historii, didaktiku a metodiku dramatické výchovy. Během praktické přípravy se studenti seznamují s dílčími cvičeními, tvořivými hrami, základními metodami a technikami využívanými DV skrze vlastní prožitek. Získávání dovedností doplňuje praxe v předepsaných institucích, tvorba a realizace závěrečného projektu, jehož téma i cílovou skupinu si volí studenti sami, dle svého zájmu a zaměření.

V průběhu studia získá student tyto dovednosti:

 • používání základních vyjadřovacích prostředků – hlas a tělo
 • praktické dovednosti v používání specifických metod a technik DV (cvičení, hry rozvíjející osobnostní a sociální dovednosti, komunikační a kooperační techniky, simulace, hra v roli, improvizace, dramatická hra, inscenační metody atd.), využívání metod a technik DV v rámci programů zaměřených na sociální problematiku
 • základy herecké práce, schopnost individuální a skupinové improvizace
 • teoretické poznatky z oboru didaktiky, metodiky a historie oboru dramatická výchova a historie divadla

 Pokud student absolvuje ucelený modul všech předepsaných povinně volitelných a volitelných předmětů, může specializace ukončit státní závěrečnou zkouškou. (viz dále)

 

Technické a přírodovědné aktivity (garantuje katedra fyziky a katedra technické a informační výchovy)

Specializace je zakončena závěrečnou zkouškou a osvědčením o absolvování technicko-přírodovědné profilace.

Cílem specializace je komplexní příprava studentů pro organizování, plánování a vedení zájmové činnosti technického charakteru a zájmové činnosti v oblasti práce s výpočetní technikou.  Obsahově jde zejména o praktické činnosti s materiály – dřevo, plasty, papír, kov, textil, přírodniny, o modelářství a v oblasti výpočetní techniky o nadstandardní činnosti – tvorba www stránek, prezentací, práce s digitálním fotoaparátem, kamerou apod.. Didaktická část má u studentů vytvořit potřebné kompetence pro správné vedení zájmové činnosti. Závěrečná zkouška bude ve formě obhajoby vypracovaného projektu, který bude obsahovat návrh programu vybrané zájmové činnosti na běžný školní rok.

Součástí profilace je rozšíření vědomostí a dovedností z oblasti přírodovědných principů. Studenti se prostřednictvím praktických aktivit seznamují s principy, kterou jsou klíčové pro pochopení fyzikálních zákonitostí a technických funkcí.

 

Speciální pedagogika (garantuje katedra speciální pedagogiky), zakončeno státní závěrečnou zkouškou.

Cílem profilace Speciální pedagogika je prohloubení vědomostí a dovedností z oblastí přípravy speciálních pedagogů k výkonu speciálně pedagogických činností ve školách a speciálních školách, školských zařízeních a v ústavech sociální péče.

 Profil absolventa s profilací Speciální pedagogika obsahuje:

 • vymezení výstupních znalostí a dovedností – všeobecných, odborných a speciálních:

všeobecný základ:
pedagogika, psychologie,  sociologie pro SP, sociální patologie

speciálně pedagogický základ:
úvod do speciální pedagogiky, základy speciálně pedagogických předmětů, integrativní speciální pedagogika, speciálně pedagogická diagnostika, patopsychologie, medicínská propedeutika

specializace speciální pedagogiky:
psychopedie/somatopedie, psychopedie/etopedie

 • charakteristiku profesí a institucí, kde může uplatnit získané vzdělání:

speciální pedagogové ve školských zařízeních k edukaci jedinců s těžším mentálním a kombinovaným postižením, v ústavech sociální péče, vychovatelé a asistenti pedagoga ve školách a ve speciálních školách, speciální pedagogové ve speciálně pedagogických a resocializačních institucích, v etopedických zařízeních a v institucích pro poradenství sociálně narušené mládeže.

 

Předměty SZZ oboru Sociální pedagogika a volný čas

Povinná část (viz samostatný dokument – Okruhy ke SZZ)

 • Pedagogika
 • Psychologie
 • Sociální pedagogika a volný čas
 • Obhajoba bakalářské práce

Studenti kteří absolvovali celý profilační modul skládají závěrečnou zkoušku podle zvolené specializace.

 

Speciální pedagogika

Část povinná
Integrativní speciální pedagogika

Část povinně volitelná:
Varianta A: psychopedie, somatopedie

Varianta B: psychopedie, etopedie

 

Dramatická výchova

Část povinná:
Teorie a metodika dramatické výchovy
Obhajoba závěrečného projektu

 

 Předpokládané uplatnění absolventa

Profese sociálního pedagoga se zaměřením na volný čas se začíná intenzivně prosazovat na trhu práce, absolventi studia sociální pedagogiky se stále častěji uplatňují jednak v oblasti volnočasové pedagogiky (animátoři, pedagogové v centrech volného času, vedoucí kroužků apod.), ale i v oblasti sociální práce (kurátoři pro děti a mládež, probační asistenti), prevence sociálních patologií (streetworkeři), gerontopedagogiky (sociální pracovníci v domovech důchodců a v nemocnicích), etnopedagogiky a multikulturní výchovy (animátoři v azylových zařízení MV ČR, odborní a edukační pracovníci občanských sdružení etnických menšin – DROM, Romské muzeum apod.), a v nejrůznějších pedagogicko-psychologických profesích (vychovatelé, poradenští pracovníci, pracovníci občanských sdružení a neziskového sektoru), které požadují po pracovníkovi pružnost, empatii, vřelost a zejména schopnost vysoce kreativně pracovat s dětmi, mládeží a dospělými v nejrůznějších pedagogických a sociálních situacích a také v nejrozmanitějších zařízeních a institucích.

Sociálně pedagogická dimenze působení sociálního pedagoga představuje širokou oblast profesí ve státní i nestátní sféře rozmanitých resortů:

 • resort školství, mládeže a tělovýchovy (vychovatel)
  • §  školní kluby, družiny, domovy mládeže
  • §  centra volného času, domy dětí a mládeže
  • §  náhradní rodinná péče (dětské domovy)
  • §  instituce ochranné výchovy, diagnostické ústavy
  • §  systémy preventivně výchovné péče (krizová centra, střediska pro mládež)
  • §  diagnostické ústavy
 • resort spravedlnosti 
  • §  zařízení a instituce v oblasti penitenciární a postpenitenciární péče (vychovatel, speciální pedagog ve věznici, pracovník Vězeňské služby ČR)
  • §  asistent Probační a mediační služby ČR
 • resort zdravotnictví (vychovatel, sociální pedagog, herní terapeut)
  • §  léčebny
  • §  rehabilitační instituce
  • §  krizová centra (např. protidrogová)
 • resort sociálních věcí (sociální pracovník, asistent)
  • §  ústavy sociální péče
  • §  instituce sociálně výchovné péče o seniory
  • §  centra aktivit seniorů
 • resort vnitra a obrany (sociální asistent, sociální pedagog, kurátor, policejní specialista pro práci s mládeží)
  • §  pobytová střediska správy uprchlických zařízení
  • §  pracovník humanitární služby Armády ČR
  • §  pracovník odborů sociální péče, péče o rodinu a mládež odborů obecních a krajských úřadů
  • §  azylová centra
 • nestátní sféra
  • §  občanská sdružení, humanitární a charitativní organizace, nadace