Přihlášené příspěvky

Přikládáme Sborník příspěvků z 21. ročníku konference.

Balek Bronislav: Novinky v biofyzikálních experimentech se systémem ISES.
Internetové školní experimentální studio ISES se mimo fyziku a chemii hodí také pro měření biofyzikálních veličin. V humánní medicíně se tyto veličiny nazývají biosignály, které rozeznáváme, dle hrubého dělení, elektrické a neelektrické. Nejčastěji snímané aktivní elektrické biosignály jsou EKG (elektrická aktivita srdce), EEG (elektrická aktivita mozku), EMG (elektrická aktivita kosterních svalů), EOG (elektrická aktivita okohybných svalů), atd. Mezi neelektrické biosignály patří NIBP (neinvazivní měření tepenného krevního tlaku), SpO2 (nasycení tepenné krve kyslíkem – možno snímat s prstů rukou i nohou a uší), pulsovou tepennou hemodynamickou vlnu (z prstů a uší, artérie radialis, krčních, spánkových a čelních tepen), respirogram – dechová křivka, teplota TEMP,  atd. Jako novinky má ISES nový EKG modul, reflexní fotoplethysmografický snímač pulsu, snímač dechu, snímač kapek atd. Některé z těchto experimentů budou prakticky předvedeny.
Zajímavým se jeví měření časového zpoždění amplitudy pulsové periferní hemodynamické tepenné vlny od R-vlny EKG signálu. Tato měření budou provedena v klidu i při zátěži mezi R-vlnou EKG a pulsovou vlnou na prstu, eventuelně krkavici, čele (palencefalogram). U mladých lidí je tento interval delší, protože mají pružnější tepny a nemají tepny zaneseny tukovými pláty a také mají menší hemodynamický odpor krevního řečiště.
Kromě systému ISES používáme pro měření biosignálů člověka také profesionální lékařské přístroje, které se používají ve zdravotnictví.

Boček Vít: Elektřina z tuňáka a z dalších netradičních zdrojů
V příspěvku ukážu, jak vyrobit elektřinu např. z tuňáka, másla a salámu. Jako další zdroj elektřiny pro LED a budík použiju prkno a reproduktor.

Böhm Pavel: Experimenty z Přírodovědných Inspiromatů
V únoru 2016 jsme v rámci tradiční akce Přírodovědný Inspiromat předváděli učitelům po celé ČR nejrůznější počítačem podporované experimenty. Ve vystoupení některé z těchto experimentů předvedu.

Bochníček Zdeněk: Několik poznámek o povrchovém napětí
Povrchové napětí je trochu záhadná veličina. Ze standardního školského způsobu výkladu využívajícího „výslednice přitažlivých sil mezimolekulární interakce“ nijak přímočaře neplyne existenci síly v rovině rozhraní. V příspěvku bude navržen alternativní středoškolský výklad vzniku povrchového napětí včetně doprovodných experimentů. V dalším si všimneme klasické úlohy spojené s existencí povrchového napětí: plavání drobných předmětů na vodní hladině.

Bonaventurová Kateřina: Optická analýza fyzikálních experimentů v reálném čase, podívejte se na svět kolem sebe očima měřící kamery!
Analyzujte právě probíhající experiment nebo video natočené běžnými kamerami či foťáky a ukažte dětem, co je právě zajímá. Video můžete použít Vaše či sdílené z YouTube apod.
Dostane se Vám do ruky profesionální měřící technika vhodná i pro mladé experimentátory ve školních lavicích. Zařízení je komerčně používané v moderních výzkumných laboratořích a průmyslových vývojových centrech.
V přednášce uvidíte, jak z běžných životních situací zaznamenaných na video studentům pomocí Mercury RT software ukázat fyziku v číslech, grafech a barevných mapách.
Nechte děti pobíhat po třídě, hrát závody a analyzujte vzájemné pohyby, rychlosti, volte libovolné souřadné systémy apod. Rozvibrujte různé předměty a sledujte, jak kmitají. Můžete je i zahřát a sledovat, jak se rozpínají. Nebo je silově namáhejte a hledejte jejich skutečné deformace…
Buďte kreativní a pomocí Mercury RT máte celou fyziku jako na dlani. (www.mercuryprogram.eu)

Burdová Veronika, Tesař Jiří: Fyzika ve filmu
Příspěvek popisuje využití vybraných scének ze známých českých filmů při výuce fyziky.

Desenský Petr, Havlíček Jan: Novinky v iQLANDII
Začátkem roku prošla iQLANDIA velkou, pro školy, zajímavou změnou. Od září rozšiřujeme programovou nabídku pro školní skupiny a rádi bychom Vám předvedli některé pokusy, které v nových programech žákům ukazujeme.

Dvořák Leoš: Další nápady z Malé Hraštice: Jáma a kyvadlo
Kyvadlo je ve fyzice užitečným nástrojem už minimálně od dob Galilea Galileiho. O klasickém „školním“ vzorečku se uvádí, že platí do amplitudy kyvu 5 stupňů. Šlo by i s jednoduchými pomůckami prozkoumat, jak je tomu pro větší amplitudy? (Výsledek snad nebude takový horror, jak název příspěvku napovídá.)

Dvořáková Irena: Reflexe ve výuce fyziky??!!
V posledních několika letech se stále více mluví o potřebě zařazovat do výuky i reflektivní aktivity. Cílem reflexe je zvýšení efektivity učení; jedná se o proces, při kterém žáci zpracovávají zážitky z předchozí činnosti a převádějí je do zkušeností, které mohou uplatnit v budoucnu. Vcelku běžně je reflexe zařazována například do osobnostní a sociální výchovy, avšak učitelé fyziky s ní nemají v podstatě žádné zkušenosti. V příspěvku uvedu několik příkladů reflektivních aktivit, které jsem použila při své výuce na základní škole a pokusím se zhodnotit jejich přínos pro žáky i pro sebe.

Drexler Michaela: Optické hračky
Příspěvek přináší ukázky z tvorby optických hraček. Jejich podrobný návod a ukázku realizace při výuce fyziky. Dále jsou doplněny postřehy a doporučení vyvozená z praktické aplikace těchto hraček během výuky na základní škole.

Erhart Jiří: Tvarová paměť chytrých materiálů
Podám posluchačům vysvětlení jevu tvarové paměti i dalších vlastností materiálů s tvarovou pamětí, jeho nejběžnějších aplikací a předvedu tento neuvěřitelně efektní jev na chování drátu ze slitiny NiTiNOL.

Hajdusianek Anna, Ciżman Agnieszka: Fun with Archimedes law
We are going to show few simply experiments demonstrating Archimedes law. Proposed experiments allow us to determine the density of examined liquid. Physics experiments can be done at home and involves very basic elements that anyone has access to, like water, plastic box, coins and balance.  Presented experiments are addressed to the young explorers.

Havlíček Karel, Ryston Matěj: Demonstrační sada pro výuku optiku s pomocí 3D tiskárny
Účastníci konference budou seznámeni s vývojem demonstrační optické sady na magnetickou tabuli, která se opírá z velké části o technologii 3D-tisku. Snahou je vytvořit relativně levnou a funkční variantu ke komerčním optickým sadám, kterou si bude moci po nakoupení několika komponentů vyrobit učitel na škole sám.

Hejnová Eva: Bublinové úlohy z optiky s náměty na jednoduché pokusy
V příspěvku bude představen soubor 28 úloh zadaných formou diskuze (bublinové úlohy) na téma optika. Úlohy zahrnují typické mylné představy, které žáci v této oblasti mají. Vybrané úlohy jsou doplněny náměty na jednoduché pokusy, které jsou realizovatelné s jednoduchými pomůckami a jsou dobře použitelné v běžné školní výuce. Experimentování tak vhodně doplňuje diskusi, kterou úlohy přirozeně vyvolávají, a pomáhá žákům potvrdit, či vyvrátit vyslovená tvrzení.

Houfková Jitka, Čermáková Aneta: Pohádky, kde se problémy neřeší kouzly, ale fyzikálními pokusy
Dalším ze způsobů, jak k zájmu o přírodní vědy motivovat malé děti, je zařazení fyzikálních pokusů do jim dobře známých pohádek či příběhů. Ve dvou vybraných pohádkách: Dlouhý, Široký a Bystrozraký a O kohoutkovi a Slepičce, jsme kouzla nahradily celkem jedenácti pokusy. Obě takto upravené pohádky byly s velice kladnými odezvami od dětí i paní učitelek vyzkoušeny jak v mateřských školách, tak na prvním stupni základní školy a v několika zájmových kroužcích.
Příspěvek přinese popis pokusů i informace z realizací obou pohádek.

Houfková Jitka: Science on Stage a European STEM League
Science on Stage je evropská iniciativa určená k povzbuzení učitelů z celé Evropy ke sdílení osvědčených postupů ve výuce přírodovědných předmětů. Hlavním cílem Science on Stage je zlepšit výuku přírodních věd a motivovat tak více žáků ke kariéře v oblasti vědy a techniky.
30. 9. 2016 se v iQLandii v Liberci v rámci Noci vědců bude konat Česká národní přehlídka Science on Stage 2016, na kterou je ještě možnost se přihlásit. Na této přehlídce budou vybráni reprezentanti ČR na mezinárodní festival Science on Stage 2017, který se bude konat 29. 6. – 2. 7. 2017 v maďarském Debrecínu a setká se na něm 350 nejlepších učitelů přírodních věd a matematiky z celé Evropy a z Kanady. Přihlásit se mohou všichni učitelé a lektoři přírodních věd a matematiky od mateřských školek výše, kteří se chtějí podělit se svými zkušenostmi s ostatními učiteli. Informace naleznete na http://science-on-stage.cz/.Účast v European STEM League, kterou pořádá Science on Stage ve spolupráci se SAP, je dalším způsobem, jak získat možnost zúčastnit se mezinárodního festivalu Science on Stage. Informace naleznete na http://www.science-on-stage.eu/page/display/3/91/0/european.

Hrdý Jan: Odborná činnost studentů na GJP Slavičín
Příspěvek se skládá z původních fyzikálních experimentů vybraných z letošních soutěžních prací (ENERSOL, SOČ) studentů GJP ve Slavičíně.
Jedná se o tři různé oblasti:  1/ Proč vítězí elektromotor?  2/ Metodika měření nelineárních voltampérových charakteristik  3/ Statická nebo dynamická animace?

Hubeňák Josef, Polák Jan: Dvakrát do mikrosvěta
Kamera v mobilu má vstupní pupilu s průměrem jednotek milimetrů a automatické zaostřování. Díky tomu je schopna fotografovat to, co vidíme okem v okuláru mikroskopu nebo v okuláru dalekohledu.  Z hodiny fyziky si tak mohou studenti odnést ve vlastním mobilu neobvyklé snímky a dále je zpracovat. Druhý vstup do mikrosvěta představí nízkofrekvenční zesilovač pro sledování Barkhausenova šumu a ukázky záznamu v programu Audacity.

Jančář Luděk: Částice a atomy – jasně, přehledně a zábavně
Příspěvek uvádí stručný přehled a charakteristiku elementárních částic hmoty a elementárních částic zprostředkujících interakce. S pomocí databáze grafických objektů „Částice a atomy“ je umožněno učitelům, studentům a žákům názorně zobrazit nejen všech 62 jednotlivých elementárních částic a řadu jiných (již předem vytvořených) objektů, ale i jednoduchým a hravým způsobem vytvářet (např. přímo v editoru Word) další složené částice, atomy prvků, sloučeniny a reakce.

Jarosz Jerzy, Szczygielska Aneta, Pawlik Janina: Lichtenberg figures
Lichtenberg fractal figures obtained by electrical discharge on dielectric plastic or on wood will be shown. Analysis of the impact of various conditons on the obtained results will be presented.

Jermář Jakub: Molekulová fyzika s Vernierem
V první části se podíváme, co všechno nám prozradí reakce octa se sodou. V druhé části pak prozkoumáme, kdy platí a kdy neplatí Hookův zákon.

Jermář Jakub: Kuchařka jednoduchých experimentů
Představení nově vzniklého souboru jednoduchých experimentů se systémem Vernier. Součástí příspěvku bude i demonstrace vybraných experimentů.

Kácovský Petr: Fyzika očima termografie
Termovizní kamery, které pracují ve vzdáleném infračerveném oboru, umožňují vizualizaci mnoha fyzikálních jevů, které jinak zůstávají našim očím skryty; příspěvek nabídne několik experimentů, které tyto jevy prokazují.

Kéhar Ota: Zákon převrácených čtverců v astronomii
Zákon převrácených čtverců říká, že intenzita klesá s druhou mocninou vzdálenosti od zdroje. Jak jsou na tom se znalostmi studenti a může jim pomoci astronomie, aby se jejich znalosti zlepšily? Během vystoupení předvedu praktickou ukázku pokusu, který lze provádět s žáky na školách.

Kireš Marián: Potenciál neformálneho vzdelávania vo vedeckom centre
V príspevku predstavíme Zábavné technické centrum SteelPark Košice (www.steelpark.sk), jeho filozofiu a na praktických ukážkach vybrané fyzikálne exponáty. Súčasťou centra je druhým rokom spravované Bádateľské prírodovedné laboratórium, ponúkajúce  skupinám žiakov základných a stredných škôl netradičné merania, ktoré budú prezentované praktickými ukážkami. Na základe analýzy údajov z vstupných konceptuálnych testov a výstupných hodnotení zručností účastníkov, poukážeme na potenciál pripravených vzdelávacích aktivít.  Pracovné listy a podporné materiály k 15 aktivitám budú poskytnuté účastníkom veletrhu.

Kohout Jiří: Možnosti využití meteorologických map při tvořivé výuce fyziky
Meteorologie patří k disciplínám, s jejichž předmětem zkoumání se lidé každodenně setkávají “na vlastní kůži” a které jsou jim tudíž poměrně blízké. V prostředí školy se studenti seznamují se základy meteorologie v rámci oblasti “Člověk a příroda”, přičemž z hlediska jednotlivých předmětů se poznatky této disciplíny vyučují převážně ve fyzice a geografii (kde už jde ale více o otázky související s podnebím a tudíž klimatologií, která má pochopitelně velmi blízko rovněž k biologii a průřezovému tématu Environmentální výchova). Cílem tohoto příspěvku není ani tak komplexně analyzovat možnosti začlenění meteorologie do výuky fyziky jako spíše představit dvě netradiční výukové aktivity využívající meteorologické mapy. První aktivita je určena pro žáky základních škol (a nižšího stupně gymnázií) a je zaměřena na základní meteorologické prvky a problematiku atmosférického tlaku (včetně jeho závislosti na nadmořské výšce). Ve druhém případě jde o problematiku vodní páry v atmosféře (relativní vlhkost vzduchu, rosný bod, hustota vodní páry…), které je věnována určitá pozornost ve středoškolské fyzice. V obou případech byly zařazeny i úkoly zaměřené na mezioborové souvislosti uvedených témat a studenti měli rovněž za úkol zakreslit na základě údajů vyčtených z map svoji představu o stavu resp. vývoji počasí na daném místě. Obě aktivity byly ověřeny formou didaktického experimentu na Masarykově gymnáziu v Plzni a výsledky ověření budou prezentovány a stručně diskutovány společně s nejčastěji se objevujícími miskoncepcemi studentů v dané oblasti (dosazování do stavové rovnice ve stupních Celsia, využívání trojčlenky při výpočtech rosného bodu, nezohlednění pohybu Slunce po obloze během dne apod.).

Kolář Karel: Problémové úlohy FYKOSu
Co by se stalo, kdyby se zmenšila rychlost světla na 1 000 kilometrů za hodinu? Topí víc metro, nebo lidé v jeho prostorech? Co třeba navrhnout konstrukci světelného meče? Nebo co by se stalo, kdybychom měli malou černou díru, která by procházela Zemí? Toto a mnohé další jsou problémové úlohy FYKOSu. Řekneme si stručná řešení těchto úloh, kde najít jejich autorská řešení a že určitě má smysl, aby se středoškoláci zamýšleli nad komplexními problémy a snažili se je řešit.

Konečný Martin: Pokusy na pomezí fyziky a chemie
V příspěvku budou představeny jednoduché chemické pokusy, na které ovšem budeme nahlížet „fyzikálním okem“.

Konečný Pavel: Leidenfrostův jev
Letos uplyne kulatých 260 lety od vydání tarkátu De aquæ communis nonnullis qualitatibus tractatus. V tomto traktátu popsal Johann Gottlob Leidenfrost jev, který je v současnosti známý pod jeho jménem. V příspěvku si připomeneme při příležitosti tohoto výročí Leidenfrostův  jev některými, z hlediska školské fyziky zajímavými experimenty.

Kramářová Lenka: Školní Wikipedie – co to je?
Když se řekne „strejda Google“ či „teta Wikipedie“, nepochybně každý ví, o čem je řeč. Ale když se řekne „Školní Wikipedie Gymnázia Vídeňská“, patrně asi nikdo nemá žádnou představu, o čem se mluví. Přijďte se podívat…

Kusák Radim: Použití kamery mobilních telefonů a tabletů – SlowMotion a Timelapse
V příspěvku se podíváme na konkrétní možnosti využití kamery mobilních telefonů a tabletů při experimentech ve fyzice. Speciální důraz pak bude na zpomalená a časosběrná videa.

Lustig František: Univerzální hardwarová a softwarová stavebnice pro vzdálené laboratoře s USB a COM měřicími přístroji, s Arduinem, resp. též s měřicími systémy
Hardwarová a softwarová stavebnice „iSES Remote Lab SDK“ si letos odnesla hned dvě ocenění v kategorii Remote controlled Lab a za Best Platform, z nejprestižnější světové konference věnované vzdáleným laboratořím a simulacím REV2016 (Remote Engineering and Virtual Instrumentation).
Asi jste již někdy navštívili, resp. navštivte naše vzdálené experimenty na http://www.ises.info/index.php/cs/laboratory . Chtěli bychom, aby se počet vzdálených laboratoří rozšířil, a proto jsme se rozhodli umožnit tvořit jednoduché vzdálené laboratoře též BEZ profesionálních měřicích systémů (jako jsou např. ISES, LabVIEW aj.), ale POUZE se standardními měřicími přístroji s COM a USB rozhraním, s Arduinem, s lineárními a rotačními pohyby aj. (podrobný popis měřicích jednotek a zařízení je na http://www.ises.info/index.php/en/news ). Stavebnice „iSES Remote Lab SDK“ je univerzální a umožňuje kombinovat libovolný výše popsaný hardware včetně systémů a senzorů ISES, Vernier aj. do jednoho vzdáleného experimentu. Software „iSES remote Lab SDK“ je soubor jednoduchých strukturovaných příkladů, pomocí kterých lze sestavit téměř libovolný vzdálený experiment, který umožňuje časové i XY, číselné i grafické ZOBRAZENÍ, ŘÍZENÍ, ZÁZNAM, EXPORT a přidáme-li WEB kameru, též i on-line PŘENOS OBRAZU. Ukázkové příklady jsou v JavaScriptu a lze je jednoduše upravovat, slučovat aj., takže lze snadno vytvořit plnohodnotný vzdálený experiment. Vše je v JavaScriptu, takže vzdálené experimenty fungují i na tabletech a chytrých telefonech.
Podstatnou novinkou je, že takto vytvořený experiment může být „blended remote experiment“, kde NECHYBÍ experimentální dovednosti studenta. Student si sám, či s pomocí učitele lokálně např. ve škole při hodině sestaví experiment (klasický, v našem případě počítačem podporovaný experiment). Zkusí si na něm naměřit potřebná data. Na experiment může přistupovat jak z lokálního počítače, tak vzdáleně z tabletů, či chytrých telefonů. To vše v přímém kontaktu s experimentem ve škole. A aniž by se úloha jakkoliv modifikovala, okamžitě běží vzdáleně. Student má úlohu, kterou si sám postavil ve škole, dostupnou vzdáleně kdekoliv a kdykoliv na Internetu. Může si měření zopakovat, naměřit jiné hodnoty aj.

Lustig František: Arduino–Remduino – vzdálené experimenty s Arduinem
„Příspěvek přináší ukázky vzdálených internetových experimentů s Arduinem. Chtěli bychom Vás přesvědčit, že lze vzdálený experiment vytvořit během 10 minut, BEZ měřicích systémů BEZ programování. Stačí pouze jakákoliv deska Arduina a softwarový balíček „iSES Remote Lab SDK“ („iSES“ je internetové školní experimentální studio“) a nějaký Windows počítač, který je na Internetu. Nepotřebujete žádný měřicí systém ISES, Vernier, Pasco, LabVIEW aj. Jednodušší softwarový balíček „iSES Remote Lab SDK – lite“ je zdarma. Softwarová stavebnice „iSES Remote Lab SDK – lite“ obsahuje hotové příklady WEBCam pro vzdálený přenos WEB kamery, Input pro vzdálené měření 1 analogové veličiny (např. teplota), Digital Output pro vzdálené řízení 1 digitálního výstupu (např. relé), Record pro vzdálený časový záznam snímané veličiny a Export pro vzdálený přenos dat v „csv“ formátu pro Excel, resp. v „txt“ formátu. Z těchto příkladů se dá „slepit“ kompletní vzdálený experiment, který funguje jak lokálně, tak samozřejmě i vzdáleně. Vše je napsáno v JavaScriptu ve zdrojovém kódu, volně šiřitelé pod licencí Creative Commons. Vzdálené experimenty s Arduinem fungují i na mobilních zařízeních (tablety, chytré telefony). V příspěvku budou dále předvedeny vzdálené experimenty s Arduinem, se senzory ISES, Vernier, aj. Na závěr novinka – k jednomu počítači může připojeno několik vzdálených experimentů.
Ti z Vás, kteří si chtějí vzdálené experimenty s Arduinem vyzkoušet již nyní, si mohou stáhnout na úvodní stránce www.ises.info kompletní instalační balíček včetně podrobného návodu.“

Martincová Daniela: Projekt „Vím proč!“
Cílem příspěvku je představit projekt „ Vím proč!“ učitelům fyziky, zvláště jeho metodické a didaktické cíle a možnosti. Ukázat nejlepší videa s fyzikálními pokusy žáků ZŠ a SŠ z celé ČR v uplynulém 3. ročníku soutěžní části projektu. Poděkovat učitelům fyziky a pozvat je ke spolupráci i ve 4. ročníku soutěže.

Miléř Tomáš, Pawera Lukáš, Sládek Petr: Foucaultovo kyvadlo
Připomenutí klasického experimentu Léona Foucaulta z roku 1851, jehož smyslem bylo demonstrovat účinky otáčení Země. Rovina kyvu vůči hvězdám se zachovává, proto z perspektivy pozorovatele na zemském povrchu dochází k jejímu stáčení. Tento hlavní výsledek pokusu je snadno pochopitelný, ovšem detailnější rozbor pohybu Foucaultova kyvadla skýtá mnohé nesnáze. Realizace kyvadla na dlouhém závěsu je poměrně náročná, ale ve škole lze pokus předvádět i s pomocí speciálního otočného stolu.

Navrátil Vladislav, Jenišová Dagmar, Příplatová Miroslava: Mpembův jev – jev, nebo artefakt?
V 90. letech minulého století byla veřejnost téměř šokována nově objevenou skutečností: teplá voda zmrzne dříve, než voda studená. Navíc tento „jev“ nebyl objeven ve fyzikální či chemické laboratoři, ale objevil ho Erasto Mpemba, v té době dospívající student z Tanzánie! Od té doby jej některá pracoviště potvrdila, jiná ne. Příslušná měření nejsou nijak složitá, a proto byla námětem pro dvě diplomové práce na PdFMU.

Nečas Tomáš: What if?
Reálných problémy jsou při výuce fyziky velmi důležité. Při jejich řešení se fyziku neučíme, ale používáme ji. Obsahem příspěvku bude představení tří zdrojů skvělých problémů: „What if?“, „Mythbusters“ a „Fyzikální odpovědna“. Uvidíte několik inspirativních ukázek (včetně praktických) a náměty k využití ve výuce.

Novák Petr, Hrubá Bohumila: Historický vývoj učebnic fyziky
Prezentace vybraných učebnic fyziky (1874 – současnost), se zaměřením na tematický celek mechanické vlastnosti kapalin.

Novák Petr: (Ne)zapomenuté experimenty
Prezentace vybraných experimentů z učebních textů (1962-1988), určených jako studijní opora pro praktikum školních pokusů.

Novotný Jan: Pády a výstupy na rotující Zemi
Neinerciální systémy zůstávají stranou zájmu, fiktivní síly jsou pro studenty obtížně pochopitelné. Na druhé straně pobyt v neinerciální soustavě je náš každodenní zážitek. Příspěvek ukáže na případy, kdy popis v NIS je výhodnější než v IS (např. vesmírný výtah) a na zdroje možných nepřesností a omylů při analýze pohybu.

Pavlicová Vladimíra: eTwinningové projekty ve fyzice
V příspěvku bude představena aktivita eTwinning, která umožňuje školám spolupracovat na dálku prostřednictvím digitálních technologií. Chybět nebudou ani ukázky již realizovaných projektů s fyzikální tematikou – např. ukážeme, jak lze spojit měření rychlosti, skládání papírových vlaštovek a spolupráci se školou v zahraničí.

Pawera Lukáš, Miléř Tomáš: Lihová raketa nejen pro zábavu
Lihová raketa z PET láhve dnes již patří ke klasickým pokusům, jež si oblíbili učitelé i žáci. Obvykle je tento pokus prováděn k demonstraci 3. Newtonova zákona, ale nešlo by z něj vytěžit více? Experiment lze modifikovat mnoha způsoby tak, abychom mohli prozkoumat, změřit a spočítat vybrané parametry rakety, jejího pohybu, paliva. Co všechno průběh letu ovlivňuje? Do jaké maximální výšky může lihová raketa vzlétnout? Na tyto a mnohé další otázky se pokusíme v našem příspěvku odpovědět.

Pazdera Václav: Pár zajímavých nápadů VII
V příspěvku prezentuji pár zajímavých nápadů, na kterých jsem v poslední době pracoval. Většina těchto nápadů vznikla na Heuréce nebo Elixíru (pravidelná setkání učitelů fyziky).

Pejčochová Věra, Nováková Daniela a kolektiv žáků: Střípky z novolíšeňského Vědohraní
Společně s dětmi předvedeme konkrétní ukázky z vědeckotechnických aktivit ze ZŠ, zejména projekty z malé vědeckotechnické konference, ukázky z molekulární kuchyně, úkolů ze soutěží, funkčních výrobků z dílniček a projektů z Vědohraní. Vše pod rámcem „Kosmické expedice na planetu XYZ“. Většinu výrobků si můžou účastníci sami vyzkoušet. Expozice bude po dohodě s organizátory pod názvem Pokusy pro příchozí.

Piskač Václav: Z Fyzikálního šuplíku 006
V příspěvku se zaměřím na analýzu elektrochemického článku z jablka, popíšu dvě elektromagnetické hračky – Zloděje Joulů a Indukční stříkačku.

Reichl Jaroslav, Machalická Jana, Polák Zdeněk: Několik projektů z tábora, tentokrát na téma
Modelování bez plastelíny, aneb když nemůže fyzik k černé díře, musí si jí namodelovat“
Příspěvek představuje vybrané projekty, na kterých pracovali účastníci letního Soustředění mladých fyziků a matematiků, které se letos uskutečnilo v podhůří orlických hor. Představené projekty mohou být inspirací pro experimenty učitelů do hodin fyziky nebo jako náměty na samostatné projekty žáků.

Reichl Jaroslav: Optické klamy a další náměty na experimenty
Optických klamů znají učitelé fyziky patrně hodně. Některé z nich lze předvést reálně tak, aby si žáci skutečně ověřili, že vidí něco jiného, než je na papíře (na plátně) zobrazeno. Kromě toho budou v příspěvku uvedeny náměty na další experimenty (např. z mechaniky).

Ryston Matěj: Fyzikální animace pomocí VPythonu aneb 3D programování pro smrtelníky
Účelem příspěvku je seznámit zájemce s programovacím prostředím VPython, které umožňuje vytvářet jednoduché 3D objekty a manipulovat s nimi v prostoru, čímž můžeme, mimo jiné, vytvářet i fyzikální animace jednoduchým a návodným způsobem.

Sládek Petr, Pawera Lukáš, Miléř Tomáš: Na co může ještě sloužit fotovoltaická elektrárna
V příspěvku budou představeny některé náměty pro využití dat z fotovoltaické elektrárny. Na závěr bude umožněna prohlídka instalace 40kW FVE na budově PdF MU.

Sladký Petr, Lustig František: Příspěvek k výuce sledování čistoty vod porovnávacími senzorickými a míchacími metodami
Příspěvek je věnován výuce sledování čistoty vody a jejímu znečistění rozpuštěnými i nerozpuštěnými příměsemi. Pro uvedený účel jsou popsány nenákladné metody a pomůcky senzorického a zvláště vizuálního porovnávání vzhledu kapalin. Vedle senzorického porovnávání umožňují vyvinuté pomůcky rovněž současné míchání a digitální záznam tekutých vzorků pomocí paralelních segmentačních a meřících držáků zkušebních vzorků („Parallel Segmenting and Measuring Device“). Pomůcka pro paralelní porovnávání disponuje softwarem „Image Intensity Analyzer“, který dovede vyhodnotit RGB, či HSL intenzity barvy, zákalu, či sedimentace a zjistit rozdíly, které oko nedokáže rozlišit.
Na ukázkových školních experimentech vhodných i pro základní školy je objasněno vizuální porovnávání hodnocení čistoty vod na základě vzhledu jejich barvy, pěny a zákalu. Pokročilejší digitální procesní analýza senzorického porovnávání a hodnocení kvality vod ale i jiných kapalin pomocí programu „Image Intensity Analyzer“ se uplatní na všech dalších stupních vzdělávání zvláště metodou Research Oriented Education – ROE.
Pro zpestření výuky používáme hygienicky nezávadné vzorky (mléko, džus, čaj, káva víno, pivo). Demonstrujeme modelování vody obsahující rozpustné, nerozpustné, či částečně rozpustné hydrofilní nebo hydrofobní příměsi a jejich procesní změny.“

Staněk Miroslav: Bezdrátové senzory PASCO Scientific
Posluchači se v příspěvku dozvědí o nové řadě bezdrátových senzorů PASCO Scientific, určené pro realizaci přírodovědných experimentů, zejm. při využití filosofie BYOD.

Staněk Miroslav: Bádání? Ano, ale… aneb: Sensorium a BOV
Stručné shrnutí nabytých zkušeností s výukou pomocí badatelské sady PASCO Sensorium. Jak děti (a učitelé) zvládají hodiny vedené metodou POGIL? Jaká jsou hlavní úskalí při zavádění takto koncipovaného „badatelství“ na české základní školy? Autor stručně shrne svoje zkušenosti z desítek škol, které realizovaly ty nejjednodušší experimenty s dataloggerovým systémem.

Svobodová Jindřiška: Coriolisova síla názorně
Jak se vzala ve vztahu pro Coriolisovu sílu dvojka? Ukážu dva jednoduché experimenty na demonstraci Coriolisovy síly.

Šabatka Zdeněk, Kácovský Petr, Snětinová Marie, Machalická Jana, Boček Vít, Homolová Lenka, Kolář Petr: Experimenty z Interaktivní fyzikální laboratoře: Vrhy
Pokusy Interaktivní fyzikální laboratoř provozovaná Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy v Praze se již několik let nabízí studentům středních škol možnost si samostatně vyzkoušet některé experimenty a zlepšit tak svoje znalosti a dovednosti v oblasti experimentální fyziky. Nezapomínáme však ani na studenty matfyzu. Studentům učitelství byl nabídnut seminář zaměřený na praktickou práci ve škole a to především s důrazem na přípravu těchto aktivit (včetně podpůrných materiálů – zadání, návodů, pracovních listů, apod.) Jedním z výstupů semináře tak je i soubor experimentů, které dle daného zadání (specifikovaných vzdělávacích cílů), studenti učitelství zpracovali. V prvním běhu semináře jsme se zaměřili na jedno ze základních mechanických témat – vrhy. V příspěvku budou prezentovány tyto tradiční experimenty, pro někoho možná v netradičním podání. Důraz bude kladen na specifikaci vzdělávacích cílů.

Šestáková Jana: Peer Instruction – podpora pro učitele
Představení internetových stránek pro podporu výuky metodou Peer Instruction.

Švecová Libuše: Klimatické změny z pohledu fyziky
V současné době dochází ke klimatickým změnám na Zemi. V příspěvku se budeme zabývat, jaké jsou současné možnosti zavést dané téma do výuky fyziky.

Veselý Jan, Krajčová Věra: Astrofyzikální videa
V příspěvku představíme soubor videí, která zachycují pokusy či výklad s demonstračními pomůckami. Témata se hodí do výuky fyziky na střední i na základní škole. Videa trvají průměrně 10 minut. Z celého souboru 40 spotů vybíráme ty, jež se zaměřují na astronomii a astrofyziku, a vznikly v prostředí Hvězdárny a planetária v Hradci Králové (např.: srovnání velikostí těles Sluneční soustavy, pohyby Země, mlžná komora, modely hvězd). Videa jsou dostupná online na webu Smíchovské střední průmyslové školy a vznikla za podpory Operačního programu Praha – Adaptabilita v letech 2014 – 2015.

Vícha Vladimír, Jurica Jan: Mapujeme geomagnetické pole
Vlastnosti magnetického pole demonstrujeme většinou pomocí různých permanentních magnetů nebo vodičů s proudem. Ve svém příspěvku chci ukázat několik školských experimentů, v nichž hraje roli geomagnetické pole. Globální mapování geomagnetického pole se provádí měřením na družicích a já budu prezentovat práci svého studenta, který z dat naměřených družicí Proba – V sestavil řadu zajímavých map geomagnetického pole, které porovnal s mapami radiace na oběžné dráze.

Vochozka Vladimír, Bednář Vít, Tesař Jiří: Luxmetr, úhloměr a tónový generátor v mobilním telefonu
Příspěvek se zabývá porovnáním hodnot z různých aplikací a mobilních telefonů. Naměřené údaje jsou porovnány s laboratorní technikou. Diskutována je vhodnost tohoto měření pro výukové aktivity a jejich omezení.  Klíčovými tématy je práce s měřidly: luxmetrem, úhloměrem a tónovým generátorem.

Žák Vojtěch: Atmosférický tlak na několik způsobů
V příspěvku je popsáno několik aktivit, které se týkají měření atmosférického tlaku a uvažování o něm: měření tlaku v různých částech místnosti a také v terénu, výpočet hustoty vzduchu, paralela mezi hydrostatickým a atmosférickým tlakem a práce s webem ČHMÚ. V těchto aktivitách se propojuje provádění odhadů, měření a jednoduché výpočty. Některé z aktivit je možné pojmout jako badatelsky orientovanou výuku (IBSE). Jsou vhodné pro žáky jak 2. stupně základních škol, tak pro školy střední a propojují fyziku s geografií.

Žilavý Peter, Sovadina Michal: Svět energie – elektronický portál pro všechny od 5-ti do 99-ti let
Vzdělávací portál „Svět energie“ nabízí kompletní sadu vzdělávacích aktivit a materiálů skupiny ČEZ. Zahrnuje materiály určené pro děti od předškoláků až po studenty vysokých škol a jejich učitele. Portál obsahuje nejen informace původně prezentované na stránkách www.cez.cz, ale i nový vzdělávací program „Fyzika a energetika“, který je jeho významnou součástí. Na tabletech tento program ve 3D představuje energetické zdroje, jejich technologie i fyzikální principy, které tyto technologie využívají. Ve „Fyzice a energetice“ je možné nahlédnout až do konstrukce jednotlivých zařízení, prohlédnout si dokumentární videa a fotografie nebo si vyzkoušet pochopení fyzikálních principů v interaktivních testech.

Žilavý Peter: Neposlušná elektrostatika
Ve školních experimentech z elektrostatiky i při mnoha činnostech v běžném životě probíhá často nabíjení či vybíjení těles prostřednictvím krátkých elektrických výbojů. Co se děje při nabíjení kovového tělesa či školního elektroskopu zelektrovanou tyčí, nebo jak vlastně doopravdy funguje školní Van de Graaffův generátor? Jak hledat chybu, když nám něco nefunguje? Neobvyklý způsob hledání odpovědí na tyto otázky pomocí digitálního osciloskopu je obsahem tohoto příspěvku.