Projects

Symposia, Seminars, Conferences, and Workshops

 • THE SCOTTISH CONFERENCE – Conference on Scottish literature and culture
 • Brno Seminar On Linguistic Studies In English 2006
 • Foreign Language Acquisition at an Early Age, International conference
 • Brno Seminar On Linguistic Studies In English 2005
 • ELT SIGNPOSTS 2005: 7th National and International Conference of the Moravian and Silesian Association of Teachers of English
 • ELT SIGNPOSTS 2003: 6th National and International Conference of the Moravian and Silesian Association of Teachers of English
 • Workshopy Carolyn Graham, profesorky na Berkeley College v Californii, “Jazz Chanting with Children” and “Songs in Language Teaching”, 1996
 • Přednáška a workshop s názvem “The Communicative Approach Revisited”, 1996, Penny Ur, vedoucí katedry anglistiky na Oranim School of Education, Haifa University v Izraeli.
 • Přednášky a workshopy o modalitě v angličtině a o jazyce reklamy, 1996. Přednášky i workshopy vedl švédský lingvista Lars Hermerén z katedry anglistiky na Univerzitě v Lundu.
 • Sympozium v rámci projektu TEMPUS “Teaching British and American Studies at the University Level” , 1996
 • Mezinárodní konference BETEC/IATEFL na téma: “Teaching Young Learners in School Situations and Encouraging Learner Independence”, 1996, pořádána katedrou ve spolupráci s Britskou radou a MSSUA
 • Mezinárodní sympozium na téma: “Teaching British and American Studies at the University Level”, 1996, na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, uspořádaný katedrou anglického jazyka a literatury.
 • Third Brno Conference on Linguistics studies in English 2008 “Coherence and Cohesion in Spoken and Written Discourse”
 • Fourth Brno Conference on Linguistics studies in English 2010 “Interpretation of Meaning in Spoken and Written Discourse”
 • Fifth Brno Conference on Linguistics studies in English 2012 “English as the Lingua Franca of the Modern World: New Challenges for Academia”
 • Sixth Brno Conference on Linguistics studies in English 2014 “Communication across Genres and Discourses”

Cooperation within the Czech Republic

 • AMATE – Asociace metodiků anglického jazyka
 • MSSUA – Moravskoslezská asociace učitelů anglického jazyka
 • IATEFL – Mezinárodní asociace učitelů anglického jazyka
 • The British Council – odborné semináře pro studenty a vyučující
 • The J. William Fulbright Commission – odborné pobyty našich studentů a učitelů v USA, odborné přednášky amerických lektorů u nás.
 • American Center of U.S. Embassy, Prague.

Cooperation Agreements with Other Countries

 • Univerzita v Lundu, Švédsko, katedra anglistiky (spolupráce v oblasti pedagogické fromou pracovních návštěv odborníků z Lundu a jejich účasti na výuce – např. Jan Svartvik, Lars Hermerén)
 • Univerzita v Goteborgu, Švédsko, katedra jazykovědy (pracovní návštěvy odborníků a jejich účast na konferencích a odborných publikacích – např. Karin Aijmer v roce 2008 účast na konferenci a v roce 2009 spoluautorství na odborné publikace pro Cambridge Scholars Publishing)
 • McLennan Community College, Waco, Texas, USA (oblast pedagogická). Vzájemná výměna studentů a vyučujících.
 • Edgewood College, Madison, W.I. 53711, USA Jednostranné jednosemestrové pobyty našich studentů kombinace angličtina a hudební výchova spojené s výukou hudební výchovy.
 • Společnost HMC Projects in Eastern and Central Europe
 • Faculty of Education Hogeschool van Utrecht, Holandsko
 • Sinclair Community College, Ohio, U.S.A. (pobyty vyučujícícha studentů)
 • FF, Univerzita Konstantina Filozofa, Nitra, Slovensko
 • PdF, Univerzita Konstantina Filozofa, Nitra, Slovensko
 • PdF Trnavské Univerzity, Trnava, Slovensko (spolupráce na projektech)
 • Technische Universität Chemnitz, Německo
 • Universitat Autonoma de Barcelona, Španělsko
 • Pedagogische Akademie des Bundes in Wien, Rakousko
 • Jyvaskylan Yliopisto, Finsko
 • Karlstad Universitet, Švédsko
 • Linköpings Universitet, Švédsko
 • Instituto Politécnico de Leiria, Portugalsko
 • Zespo Kolegiow Nauczycielskich in Szczytno, Polsko

Projects the Department Participated In

 • Coherence and Cohesion in English Discourse, Czech Science Foundation, project No 405/80/0866The aim of the Project is twofold: 1) to conceptualize cohesion and coherence as constitutive components of human communication, and 2) to apply theoretical insights to an analysis of written and spoken English discourse. For this purpose, specialized collections of texts will be created. The analysis will scrutinize how coherence is achieved in different genres (face-to-face and telephone conversation, panel discussions, public speaking, media and academic discourse) and how cohesion enhances a coherent interpretation of discourse. The features contributing to the perception of cohesion and coherence in different genres will be contrasted. The findings will be published in two monographs and a collection of papers. The topic under investigation has not been covered sufficiently in Czech linguistic research, though it is currently intensively debated in the international linguistic community. Since English is the ‘lingua franca’ of the modern world, the research into coherence and cohesive strategies in English discourse is considered relevant to all spheres of human interaction.
 • Projekt ESF E-learning pro učitele 24/7: Obsahem projektu bylo vytvoření podpůrné sítě pro inovativní formy celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovníků ve školství a jejich sdílení prostřednictvím e-learningu v LMS Moodle.Všechny výukové materiály vytvořené v rámci tohoto projektu jsou po jeho skončení umístěny do instalace Moodlu na adrese eldum.phil.muni.cz, která slouží jako databáze hotových výukových materiálů vhodných ke sdílení všemi školami a učiteli zapojenými do této sítě – odkaz Kurzy projektu e-learning 24/7. Výsledky jsou přístupny v netutorované formě všem zájemcům o výukové materiály v jazyce anglickém, německém, ruském a francouzském.Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky za podpory MŠMT ČR. V roce 2007 projekt obdržel Evropskou jazykovou cenu.
 • PAVE – PROMOTING AUDIO-VISUAL EDUCATION: Jednalo se o tříletý EU projekt Sokrates Grundtvig, zahájení 2006, ukončení 2009. Cílem bylo vytvoření kurzů a materiálů pro učitele v kurzech celoživotního vzdělávání pro dospělé se zaměřením na zlepšení jejich znalostí a dovedností ve využívání nových technologií a práci s multimédii.Projekt byl založen na spolupráci univerzit Malta, Erasmus Hogeschool Brussel, Compostela Group of Universities, Masarykova univerzita, LATINA PICTURES LTD. Malta a Aberystwyth University Wales.Více informací včetně vzniklé publikace a demo je možno získat na http://projects.um.edu.mt/pave/.
 • Projekt v rámci PPP programu mezi AV ČR a DAAD v letech 2005–2006: Comparing and conceptualising complexity and coherence in English texts and teaching (Srovnávání a vytváření konceptů komplexnosti a koherence v anglických textech a při výuce), projekt č. D-CZ 53/05-06 V rámci projektu byla kromě výstupů z výše uvedeného projektu (např. zahájení publikační řady Discourse and Interaction a vydání mezinárodního sborníku Complexity and Coherence: Approaches to Linguistic Research and Language Teaching) navázana do dalších let těsná spolupráce mezi KAJ PdF a katedrou lingvistiky na Chemnitz University of Technology. Obě strany přispívají svými články do publikací vydávaných v partnerské zemí, pomáhají při recenzním řízení daných publikací, účastní se seminářů a konferencí, nebo se uskutečňují pracovní navštěvy spojené s přednáškami či výukou na partnerské univerzitě.
 • Cílem projektu OPVK CZ.1.07/1.1.00/08.0005 „Tvorba metodických materiálů a postupů pro zavádění výuky angličtiny formou CLIL do vyučovacích předmětů 2. stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií. “ pod stručným názvem CLIl do škol bylo vytvoření metodických materiálů a postupů pro zavádění prvků anglického jazyka (CLIL) do všech vyučovacích předmětů na II.stupni ZŠ a v nižším stupni víceletého gymnázia.Výstupy projektu
  • 24 metodických sešitů pro jednotlivé předměty na II.stupni ZŠ a v nižším stupni gymnázií (2x 12). Tyto sešity jsou doplněny DVD s veškerými výstupy projektu. 1 metodický sešit pro práci s prvky angličtiny určený pro práci se žáky na II. stupni ZŠ se speciálními problémy.
  • Metodický kurz ke každému pokrytému předmětu v e-learningové formě na
   adrese http://eldum.phil.muni.cz/
  • Konference s workshopy.
  • Řada prezenčních metodických seminářů s ukázkami vzorových hodin a metod
   práce s materiály.
  • Veškeré vzniklé materiály jsou převedeny do digitální knihovny na adrese http://eldum.phil.muni.cz/ , kde jsou otevřeny pedagogické veřejnosti.

  Projekt byl zahájen v roce 2009, ukončen v roce 2012.

  Více informací o projektu, výstupech a možnostech práce s materiály v digitální knihovně najdete na: http://www.ped.muni.cz/clil/

 • Mezinárodní projekt ‘Argonauts of Europe‘ (akce Comenius 2.2A); program interkulturního vzdělávání v evropských zemích.
 • Komunikativní a interkulturní kompetence v profilu absolventa učitelského studijního programu anglického jazyka na pedagogické fakultě (česko-slovenská mezivládní vědecko-technická spolupráce na léta 2004-2005). Společně s KMF TU Trnava.
 • Elektronická laboratoř výuky anglického jazyka: Součástí průběžného zkvalitňování výuky nejen anglického jazyka, ale všech předmětu nabízených KAJ je Elektronická laboratoř , která slouží k poskytování výukového servisu, k upevoování samostatnosti studentu a k posilování distančních prvku nejen pro budoucí kombinované, ale i pro prezenční studium. Tato laboratoř se stala pilotním projektem s možností participace všech pracovišť PdF MU. Funguje v systému Open Source LMS Moodle, který splňuje všechna náročná kritéria výběru univerzitního výukového portálu. Kromě standardních e-learningových prvku, jakými je zpřístupňování učebních textu online, virtuální studovny, oboustranného kontaktu učitele se studenty a seznamování studentu s nejnovějším vývojem v daném oboru prostřednictvím hyperlinku, laboratoř nabízí i zcela originální výuku praktického jazyka v asynchronním režimu s denní péčí tutora.
 • Partnerství v projektu OP VK, který realizuje Vysočina Education (zahájení 2009)Název projektu: Výuka angličtiny napříč předměty na ZŠ, G a SOŠ (CLIL – Content and Language Integrated Learning)Cílem projektu je zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků škol kraje Vysočina v oblasti zkvalitnění výuky AJ za účelem zvýšení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce v kraji Vysočina. Projekt je zaměřen na zkvalitnění a metodické podpory a vzdělávání učitelů pro zlepšení výuky jednotlivých předmětů v AJ včetně vytvoření a ověření (akreditace) vzdělávacího programu a metodiky na podporu zavádění metody CLIL na školách v kraji Vysočina.Více o projektu: http://www.vys-edu.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=600139&id_ktg=1065&archiv=1&=1052
 • Projekt NEFLT: Projekt OP VK, který realizuje Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v partnerství s Masarykovou univerzitou, Ostravskou univerzitou v Ostravě a Univerzitou Hradec Králové s názvem Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků NEFLT.Projekt NEFLT vytváří kooperační síť vztahů mezi terciárním vzděláváním budoucích učitelů cizích jazyků a jeho aplikační sférou, tj. extramurálním, sekundárním, primárním a neprimárním vzděláváním. Projekt je zaměřen na prohloubení vazeb mezi vzdělavateli budoucích učitelů cizích jazyků na veřejných vysokých školách a následně vazeb na učitele samotné. Výstupy projektu jsou komunikační platformy, zajišťující vyšší provázanost jednotlivých stupňů vzdělávání, prohloubená spolupráce mezi institucemi a oboustranný transfer zkušeností, tj. ze strany aplikační sféry soubor aktuálních problémů a potřeb (zejména v kontextu reformy školství a globalizačních tendencí) – ze strany terciárního školství reakce v rámci výuky a odborná pomoc skrze workshopy, semináře, odborné studijní materiály, kontaktní platformy a metodická centra. Více o projektu.
 • ENGaGE

  2017-1-HU01-KA201-035955

  The project aims to develop an English and German task bank for 4th – 8th class dyslexic learners. The ENGaGE task bank will be a flexible supplementary language teaching resource offering tasks to develop the phonological, spelling and memory skills of dyslexic language learners and containing graded tasks for differentiated language skill development in inclusive classes. The open-ended projects will also allow for varied, creative learner contribution and playful revision tasks will reinforce learning of vocabulary and grammar.

  Please see the web page: http://engage.uni-miskolc.hu/index.php/project/

Attachments