Témata závěrečných prací

Rámcové tematické okruhy závěrečných prací v oboru Výchova ke zdraví:

 1. Kurikulum výchovy ke zdraví v MŠ a ZŠ
 • Implementace výchovy ke zdraví do školní praxe
 • Rozvoj zdravotní gramotnosti dětí a dospívajících
 • Implementace první pomoci do školní praxe
 • Psychodidaktika výchovy ke zdraví, pedagogický konstruktivismus ve výchově ke zdraví
 • Školní vzdělávací programy a výchova ke zdraví
 • Optimalizace výuky výchovy ke zdraví
 1. Podpora zdraví u dětí předškolního a školního věku
 • Strategie zvládání zátěžových situací
 • Prevence závislostního chování
 • Prevence obezity
 • Výživa a výživový režim dětí
 • Prevence poruch příjmu potravy
 • Problematika osobního bezpečí dětí a dospívajících
 • Novodobé sociálně patologické jevy a jejich prevence
 • Životní styl dětí a dospívajících – rizikové a protektivní faktory
 • Zdraví v kontextu rodiny

Další témata dle domluvy s vyučujícími katedry.

Pokyn děkana k realizaci závěrečných prací:

https://is.muni.cz/do/ped/VPAN/pokdek/c._1_2015_K_realizaci_zaverecnych_praci.pdf