Studium

1, Oborové standardy závěrečných prací – obor Výchova ke zdraví:

Základní ustanovení

Oborové standardy přinášejí oborové upřesnění požadavků pro tvorbu závěrečné práce v oboru Výchova ke zdraví.Při tvorbě závěrečné práce (bakalářské, diplomové, rigorózní, případně závěrečné v CŽV) jsou studenti povinni řídit se ustanoveními těchto dokumentů:

 • Studijní a zkušební řád MU;
 • Pokyn děkana č. 1/2015 K realizaci závěrečných prací;
 • Pokyn děkana č. 3/2014 Řádné ukončení studia v bakalářských, magisterských a navazujících magisterských studijních programech.

Rámcové tematické okruhy závěrečných prací v oboru Výchova ke zdraví:

 1. Kurikulum výchovy ke zdraví v MŠ a ZŠ
 • Implementace výchovy ke zdraví do školní praxe
 • Rozvoj zdravotní gramotnosti dětí a dospívajících
 • Implementace první pomoci do školní praxe
 • Psychodidaktika výchovy ke zdraví, pedagogický konstruktivismus ve výchovy ke zdraví
 • Školní vzdělávací programy a výchova ke zdraví
 • Optimalizace výuky výchovy ke zdraví
 1. Podpora zdraví u dětí předškolního a školního věku
 • Strategie zvládání zátěžových situací
 • Prevence závislostního chování
 • Prevence obezity
 • Výživa a výživový režim dětí
 • Prevence poruch příjmu potravy
 • Problematika osobního bezpečí dětí a dospívajících
 • Novodobé sociálně patologické jevy a jejich prevence
 • Životní styl dětí a dospívajících – rizikové a protektivní faktory
 • Zdraví v kontextu rodiny

Bakalářská práce

Cílem bakalářského studia v oboru Výchova ke zdraví jepřipravit absolventa především na výchovnou a pomocnou edukační prácina 2. stupniZŠ (asistent pedagoga, asistent ozdravných programů, pracovník pro předlékařskou první pomoc aj).Absolvent studia má základní kompetence pro výchovnou práci i v dalších školských a neškolských zařízeních. Je též kvalifikován pro činnost instruktora příslušného oboruve střediscích volného času.

Bakalářská práce má minimální rozsah textové části bez příloh 45normostran (1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer, tj. celkem nejméně 81 000 tisíc znaků včetně mezer). Bakalářská práce může být zpracovaná v jazyce českém nebo slovenském, případně anglickém.

Preferovány jsou výzkumné (empirické) práce, které přinášejí konkrétní zjištění získaná specifickými výzkumnými metodami. Lze uplatnit i metodické a teoretické práce, které zpracovávají různé metodické nebo teoretické přístupy k problematice z oblasti výchovy ke zdraví. Obsah práce vychází z projektu bakalářské práce, jehož vytvoření usměrňuje a schvaluje vedoucí práce (školitel).

Bakalářská práce musí obsahovat teoretickou část, která tvoří východisko pro hlavní část práce (empirickou, metodickou nebo nově koncipovanou teoretickou studii). V teoretické části jsou představeny klíčové koncepty a poznatky, na které navazujícíle hlavní části (tj. formulace výzkumných otázek, cíle metodické tvorby studenta nebo cíle teoretické studie). Teoretická část práce není pouhou kompilací informací ze základních studijních materiálů či učebnicovým výkladem, ale komentovaným shrnutím toho, co je o tématu práce aktuálně známo a jaké poznatky vyplývají z dosavadního bádání nebo metodických přístupů.

Empirická část práce vychází z výzkumné otázky či výzkumných otázek, které autor formuluje jako vodítko pro realizaci výzkumné sondy nebo teoretické studie. Výzkumná sonda může být kvalitativní nebo kvantitativní. Popsány jsou zvolené metodologické přístupy (a to s oporou o příslušnou metodologickou literaturu), zdůvodněna jejich volba a popsán průběh realizace výzkumu.Požadována je analýza získaných dat a shromáždění výzkumných poznatků pro formulaci závěrů a doporučení pro praxi.

Práce může mít také metodický charakter. Nutné je dodržetzákladní strukturu metodické části práce: stanovení cílů metodické části, zpracování metodických návrhů a popis ověřenímetodických návrhův praxi. Metodický materiál musí mít originální podobu a musí být určeno jeho užití (školní, zájmové, zdravotnické, rodinné, volnočasové a jiné prostředí).

Práce může mít iryze teoretickoupodobu. V tom případě se jedná o text, který shrnuje dosavadní poznání v oboru a zpracovává příslušnou teorii novým způsobem.

Nezbytnou podmínkou vypracování a obhájení bakalářské práce jsou pravidelné konzultace s vedoucím práce, a to v průběhu všech semestrů, kdy jsou zapsány předměty vztahující se k bakalářské práci. Při výběru tématubakalářské práce se zohledňuje zájem studenta o zvolené téma a aktuálnost zvolené problematiky.

Diplomová práce

Cílemmagisterského studia v oboru Výchova ke zdraví jepřipravit absolventa především na profesi oborového učitele na 2. stupni ZŠ.

Diplomová práce v magisterském stupni studia se liší od práce bakalářské především výraznějším zaměřením na teoretické a výzkumné aspekty oboru. Zatímco u práce bakalářské klademe důraz na teoretické a praktické základy oboru, u práce magisterské je nezbytné zaměření zejména na školské prostředí – na didaktiku výchovy ke zdraví a na podporu a prevenci zdraví ve škole.

Diplomová práce má rozsah textové části bez příloh minimálně 65normostran (1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer, tj. celkem nejméně 117 tisíc znaků včetně mezer).Diplomová práce může být zpracovaná v jazyce českém nebo slovenském, případně anglickém.

Preferovány jsou výzkumné (empirické) práce, které přinášejí konkrétní zjištění získaná specifickými výzkumnými metodami. Lze uplatnit i didaktické a teoretické práce, které zpracovávají různé didaktické nebo teoretické přístupy k problematice z oblasti výchovy ke zdraví. Obsah práce vychází z projektu diplomové práce, jehož vytvoření usměrňuje a schvaluje vedoucí práce (školitel).

Diplomová práce musí obsahovat teoretickou část, která tvoří východisko pro hlavní část práce (empirickou, didaktickou nebo nově koncipovanou teoretickou studii). V teoretické části jsou představeny klíčové koncepty a poznatky, na které navazují cíle hlavní části (tj. formulace výzkumného problému a výzkumných otázek, nebo cíle didaktické tvorby, případně cíle teoretické studie). Teoretická část není pouhou kompilací informací ze základních studijních materiálů či učebnicovým výkladem, ale komentovaným shrnutím toho, co je o tématu práce aktuálně známo a jaké poznatky vyplývají z dosavadního bádání nebo didaktických přístupů.

Empirická část práce vychází z formulace výzkumného problému a výzkumné otázky (či otázek), které jsou vodítkem pro realizaci výzkumu. V rámci empirické části práce studující zpracovává a předkládá výsledky výzkumného šetření. Výzkum může být kvalitativní nebo kvantitativní, Požadována je analýza získaných dat a shromáždění výzkumných poznatků pro formulaci závěrů a doporučení pro praxi.Pokud je cílem práce vytvářet a ověřovat nově navržené didaktické postupy, studující si v úvodu hlavní části vytkne cíle, kterých chce pomocí didaktických materiálů dosáhnout, a zvolí si cesty k jejich ověřování (např. dotazník, pozorování aj.). Výsledkem takové práce bude zjištění, jakým způsobem se s materiálem pracovalo,zda vytvořený materiál či didaktické postupy přinesly v rámci šetření zamýšlený efekt apod. Nedílnou součástí hlavní části je kapitola, v níž budou popsány zvolené metodologické přístupy s oporou o metodologickou literaturu[1], zdůvodněna jejich volba a popsán průběh realizace výzkumu.

Hlavní část diplomové práce může mít také didaktický charakter. Didaktická část vychází z teoretické části a jasně koresponduje s příslušnými školskými dokumenty. Požadována je přehledná struktura didaktické části práce: cíle didaktické části, originální návrhdidaktického materiálu, kritéria, metody a výsledky ověřování didaktického materiálu v pedagogické praxi. V didaktické práci může jít také o propojení nebo využití učiva z jiných vzdělávacích oblastí nebo průřezových témat, případně o témata vztahující se ke zdravotním podmínkám a psychosociálnímu klimatu školy.Za didaktickou práci lze pokládat rovněž vytvoření výukových pomůcek (didaktického aparátu), jako jsou interaktivní učebnice, pracovní sešity, rozpracované plány projektované výuky apod. I zde je součástí práce jejich odpovídající ověření a kvalitativní zhodnocení.

Nezbytnou podmínkou vypracování a obhájení diplomové práce jsou pravidelné konzultace s vedoucím práce, a to v průběhu všech semestrů, kdy jsou zapsány předměty vztahující se k diplomové práci. Při výběru tématu diplomové práce se vychází ze zájmu studenta o zvolené téma a aktuálnosti zvolené problematiky.

Rigorózní práce

Tvorba rigorózní práce vychází z obecných pokynů pro rigorózní řízení[2]. Rigorózní prací uchazeč dokládá, že získal schopnost samostatné práce s novými teoretickými a praktickými poznatky a prokázal znalost vědecké metodologie a výzkumných metod.

Rozsah rigorózní práce je přibližně 100 normostran, tj. 180 000 znaků včetně mezer.

V Brně dne 20. 6. 2016

doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc., vedoucí KTVVZ

[1] Základní elektronický zdroj pro pedagogický výzkum:

http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk/index.php/o-ucebnici/charakteristika.php

[2]Rigorózní řízení: http://www.ped.muni.cz/studium/rigorozni-rizeni

 

2, Projekt závěrečné práce:

projekt_zaverecne_prace

 

3, Závěrečná práce

Speciální požadavky na závěrečnou práci (BP, DP) – Výchova ke zdraví (často kladené dotazy studentů):

– Kolik mám odevzdat výtisků bakalářské nebo diplomové práce? Je nutné odevzdat pouze 1 výtisk (v pevné vazbě) – nově od semestru jaro 2016!

– Kdy mám odevzdat tištěnou verzi závěrečné práce vedoucímu práce? Odevzdání tištěné verze je možné do týdne po vložení elektronické verze do ISu. Práci je nutné odevzdat vedoucímu práce nebo  v případě jeho momentální nepřítomnosti sekretářce KVZ p. Daňkové (kancelář v suterénu u Katedry tělesné výchovy)

 • Obecné informace k psaní závěrečné práce

  Každý student musí v rámci svého studia napsat bakalářskou nebo diplomovou práci. Téma bakalářské nebo diplomové práce si student může namyslet podle svých zájmů a v souladu s oborem, který studuje. Tento svůj záměr konzultuje s plánovaným vedoucím, který může téma více specifikovat, přijmout nebo odmítnout.     

 • Pokyn děkana k bakalářským a diplomovým pracím  http://is.muni.cz/do/1441/VPAN/pokdek/Pokyn_dekana_c._1-2010.pdf
 • Jak si vybrat téma BP/DP/ZP?
  Na tématu se předběžně podle svých zájmů dohodněte s plánovaným vedoucím práce. Na základě této předběžné dohody se buď přihlaste k již vyučujícím vypsanému tématu v balíku témat, nebo si navrhněte téma vlastní. Technicky je v ISu možné, aby téma vypsal Váš vedoucí, není to však jeho povinností a student nemá právo toto požadovat.
 • Jak vypsat téma BP/DP/ZP v rozpisech témat?
  Téma si vypište v rozpisu podle typu vašeho studia a s názvem katedry vedoucího, u kterého práci píšete (např.: Bakalářská práce_Biologie, pokud jste studentem bakalářského programu a píšete práci u vedoucího z Katedry biologie). Postup najdete v nápovědě v ISu.
 • Nabízí se mi víc rozpisů témat, v jakém rozpisu si mám téma vypsat/vybrat?
  Téma si vypište/vyberte v rozpisu, který nese název pracoviště, na kterém působí váš vedoucí.
 • Téma BP/DP/ZP v rozpisu témat

  • Kam mám nahrát projekt?
   Projekt nenahráváte, ale vepisujete do kolonky „Oficiální zadání“ ve Vašem tématu.
  • Jak mám vepsat projekt do tématu?
   Klikejte: Student –> Vyberte rozpis ve kterém máte vypsáno téma –> Zobrazí se Vám Vaše téma, klikněte na „Zobrazit operace“ –> Editovat –> projekt vepište do kolonky „Oficiální zadání“ a dole nezapomeňte Uložit.
  • Jak mám upravit název tématu, doplnit anglický název nebo změnit vedoucího práce (nebo upravit jakékoliv další údaje u tématu)?
   Klikejte: Student –> Vyberte rozpis ve kterém máte vypsáno téma –> Zobrazí se Vám Vaše téma, klikněte na „Zobrazit operace“ –> Editovat –> opravte název a anglický název nebo jiné údaje a dole nezapomeňte Uložit.
  • Kdy a co má být v tématu uvedeno?
   Téma si typicky student vybírá nebo vypisuje v rámci předmětu Bakalářská práce – projekt. V průběhu práce se může změnit název, případně i vedoucí apod. Důležité je, aby student hlásící se k obhajobě práce v daném semestru nejpozdeji do 20. března (pokud je přihlášen k obhajobě v jarním semestru) nebo 10. listopadu (pokud je přihlášen k obhajobě v podzimním semestru) aktualizoval údaje.
   V tématu musí být správně uveden název práce česky a anglicky a vedoucí práce. Projekt necháváte v podobě, v jaké jste ho původně odevzdáváli.
   Po 20. březnu nebo 10. listopadu budou stávající informace z tématu převedeny Vaší referentkou do archivu práce, který se tímto studentovi otevře pro nahrání práce. Pozor pozdější aktualizace tématu se v archívu neprojeví!
  • Snažím se nahrát projekt, upravit název (či jiné údaje), ale nejde mi to, v čem je problém?
   Pokud postupujete podle návodu na úpravu tématu (viz výše) a po kliknutí na „Úprava tématu varianty“ Vám IS napíše: „Nemáte oprávnění manipulovat s tématem“, tak Vám Váš vedoucí nepovolil úpravu tématu. Kontaktujte Vašeho vedoucího a požádejte ho, aby Vám úpravu tématu povolil.
  • Jak mi vedoucí povolí editaci tématu?
   Váš vedoucí musí klikat: Školitel –> u názvu Vašeho tématu na Záznam v Rozpisu studentů –> Manipulace se seznamem prihlášených studentů –> zaklikne zaklikávátko u Umožnit studentovi doplnit či změnit název, zadání, literaturu –> dole Uložit.
   V případě, že vedoucí nebude vědět jak postupovat, tak se může obrátit na fakultní IS-technicku (istech@fi.muni.cz), která mu postup ukáže.
  • Kdy mi bude zpřístupněn archiv k nahrátí práce?
   Vaše referentky kontrolují jednotlivá témata a převádí je do archivu, což u všech studentů přihlášených k SZZ může trvat i několik dní. Obvykle mají všichni studenti archiv přístupný kolem 25.března nebo 15. listopadu.
  • Je po 25. 3. nebo po 15. 11. a stále nemám přístupný archiv, co teď?
   Zkontrolujte, jestli jste měli u tématu doplněny všechny požadované údaje, tj. vedoucího, český a anglický název. Pokud Vám chyběl některý z těchto údajů, tak Vám Vaše referentka nemohla téma do archivu převést. Doplňte požadované údaje a kontaktujte Vaši paní referentku s žádostí, jestli Vám téma do archivu ještě převede. Pozor: Vzhledem k tomu, že jste nedodržel/a termín pro doplnění údajů, tak Vám nemusí být vyhověno.
  • Kdy a kam vkládám anotace a klíčová slova?
   Anotace a klíčová slova vkládáte až do archivu závěrečné práce. Vepisujete je do kolonek k tomu určených a IS z nich sám pak vytvoří textové soubory, které nahraje do archivu (Vy je v podobě souborů do archivu nenahráváte).
  • Odevzdávání práce

   • Do kdy se musí práce odevzdat a komu?
    Práci odevzdáváte v tištěné podobě na katedru (dle pokynů katedry) a v elektronické podobě ji nahráváte do ISu. Obě verze (tištěná i elektronická) se musí shodovat. Práce Vám půjde do informačního systému nahrát až poté, když Vám referentka překopíruje téma do archivu tj. kolem 25. března odevzdáváte-li práci v jarním semestru, nebo kolem po 15. listopadu odevzdáváte-li práci v podzimním semestru. Práci musíte do ISu nahrát do 30. března (odevzdáváte-li práci v jarním semestru) nebo do 30. listopadu (odevzdáváte-li práci v podzimním semestru). Počítejte s tím, že na poslední chvíli odevzdává práci většina studentů a systém je přetížen, tudíž nahrát práci trvá déle.
   • Jak nahraji práci do ISu? Musím vyplňovat ještě něco?
    Pro nahrání práce klikejte: Student –> Státní závěrečná zkouška a archiv závěrečné práce (práci Vám půjde nahrát až Vám referenkta zpřístupní archiv).
    V archivu musíte vyplnit také anotaci česky a anglicky, klíčová slova, jazyk závěrečné práce a musíte potvrdit shodnost elektronické a tištěné varianty závěrečné práce. Teprve poté bude archiv dostatečně naplněn = práce bude považovaná za odevzdanou.
   • Archiv hlásí, že není dostatečně naplněn, co teď?
    Zkontrolujte zda jste vyplnili tyto kolonky a případně požadované informace doplňte: anotaci česky a anglicky (min. 100 znaků), klíčová slova (min. 30 znaků), jazyk závěrečné práce a potvrzení shodnosti elektronické a tištěné varianty práce.
    Také se podívejte, jestli IS už vzal v potaz odevzdání Vaší práce = u souboru zmizela ikonka modrého mravence a vytvořila se verze práce v txt a pdf. Pokud ne, tak vyčkejte, v zátěžových obdobích to může trvat i několik hodin.
    Pokud je vše správně a přesto IS hlásí, že archiv není dostatečně naplněn, tak kontaktujte mailem referentku SOBlanku Španovou.
   • Kdy a jak dostanu k dispozici posudky k mé práci?
    Dle SZŘ má student právo být seznámen s posudky nejpozději tři dny před obhajobou práce. Na PdF se tento bod naplňuje tím, že vedoucí i oponent práce nahrávají posudky přímo do archivu studenta v ISu a tím mu je zpřístupní.

 

4, Seznam státnicových otázek (Bc., Mgr., Rig.):

SZZ.Bc

SZZ.Mgr

SZZ.Rigor.