Otázky SZZ – chemie

Okruhy pro státní závěrečné zkoušky z chemie, od a. r. 2016/2017

1. Vodík, výskyt, příprava, výroba, vlastnosti, využití. Struktura atomu, fundamentální částice. Kyseliny, zásady, definice pH. Protolytické rovnováhy. Alkany. Cykloalkany. Rozbor struktury, reakční centra, reaktivita. Sacharidy jednoduché a složené.

2. Charakteristika alkalických kovů. Sodík, sloučeniny, výskyt, příprava, výroba, vlastnosti, využití. Světlo, molekulová, atomová, absorpční a emisní spektra, Bouguer-Lambert-Beerův zákon. Nukleofilní adice. Adiční reakce karbaniontů. Rozbor struktury, reakční centra, reaktivita. Anabolismus sacharidů.

3. Charakteristika prvků alkalických zemin. Vápník, sloučeniny, výskyt, příprava, výroba, vlastnosti, využití. Periodický zákon, periodická tabulka, periodicita chemických a fyzikálních vlastností prvků. Organokovové sloučeniny. Možnosti vzniku a zániku chemických vazeb v organických sloučeninách, částice takto vznikající, jejich vlastnosti. Anabolismus lipidů.

4. Hliník, sloučeniny, výskyt, příprava, výroba, vlastnosti, využití. lnstrumentální analýza: rozdělení instrumentálních metod. Optické metody. Fyzikální vlastnosti organických sloučenin (rozpustnost v nepolárních a polárních rozpouštědlech, teploty tání a varu, skupenství, barva a barevnost). Stereochemie. Optická aktivita organických sloučenin. Katabolismus lipidů.

5. Uhlík, jeho anorganické sloučeniny, výskyt, příprava, výroba, vlastnosti, využití. Hmotnost a látkové množství, definice, jednotky. Organické deriváty kyseliny uhličité. Rozbor struktury, reakční centra, reaktivita. Buňky, buněčné organely, organismy, orgány. Hierarchie živých soustav.

6. Křemík, sloučeniny, výskyt, příprava, výroba, vlastnosti, využití. Olovo, cín, sloučeniny, výskyt, výroba, vlastnosti, využití. lnstrumentální analýza: rozdělení instrumentálních metod. Separační metody. Makromolekulární sloučeniny (přírodní, modifikované a syntetické). Lipidy.

7. Dusík, fosfor, sloučeniny, výskyt, příprava, výroba, vlastnosti, využití. Aktivační energie, aktivace, rychlost reakce. Aminy. Rozbor struktury, reakční centra, reaktivita. Peptidy (oligopeptidy a poly peptidy). Rozbor struktury, reakční centra, reaktivita.

8. Kyslík, výskyt, příprava, výroba, vlastnosti, využití. Základní chemické techniky (vážení, rozpouštění, míchání, odstřeďování, filtrace, chlazení, odpařování, odkuřování, krystalizace, srážení, dekantace, centrifugace, promývání, sušení, žíhání, sublimace, destilace, rektifikace aj.). Alkoholy. Ethery. Rozbor struktury, reakční centra, reaktivita. Fenoly. Rozbor struktury, reakční centra, reaktivita. Bílkoviny.

9. Charakteristika chalkogenů. Síra, sloučeniny, výskyt, příprava, výroba, vlastnosti, využití. Vybrané reakce kationtů a aniontů. Heterocyklické sloučeniny (klasifikace, vlastnosti, aromaticita). Rozbor struktury, reakční centra, reaktivita. Dusíkaté báze purinové a pyrimidinové. Rozbor struktury, reakční centra, reaktivita. Nukleové kyseliny, ribonukleové a deoxyribonukleové kyseliny. Rozbor struktury, reakční centra, reaktivita.

10. Charakteristika halogenů. Chlor, sloučeniny, výskyt, příprava, výroba, vlastnosti, využití. Elektronegativita, oxidační číslo, chemická vazba, klasifikace vazeb, délka vazby, vazebná a disociační energie, řád vazby. Halogenderiváty. SN1 x SN2, El x E2 Biologicky aktivní látky: enzymy, vitamíny, hormony, antibiotika. Rozbor struktury, reakční centra, reaktivita.

11. Charakteristika skupiny vzácných plynů, využití. Ideální plyn, stavová rovnice ideálního plynu. Nitrosloučeniny. Rozbor struktury, reakční centra, reaktivita. Viry.

12. Charakteristika podskupiny manganu. Mangan, sloučeniny, využití. Oxidačně-redukční reakce. Aromatické uhlovodíky a jejich deriváty. SEAr. Rozbor struktury, reakční centra, reaktivita. Katabolismus sacharidů.

13. Charakteristika triády železa. Železo, sloučeniny, výskyt, výroba, využití. Elektronová konfigurace. Karbonylové sloučeniny. Aldehydy. Ketony. Rozbor struktury, reakční centra, reaktivita. Látkové složení živých soustav, biomolekuly.

14. Charakteristika podskupiny mědi. Měď, sloučeniny, výskyt, výroba, využití. Stříbro, zlato, sloučeniny, výskyt, výroba, vlastnosti, využití. Rozpustnost, faktory ovlivňující rozpustnost látek, nasycený roztok, součin rozpustnosti. Řetězové reakce, fotochemické reakce. Fotosyntéza.

15. Charakteristika podskupiny zinku. Zinek, sloučeniny, výskyt, vlastnosti, výroba využití. lnstrumentální analýza: rozdělení instrumentálních metod. Elektrochemické metody. Substituční deriváty karboxylových kyselin. Rozbor struktury, reakční centra, reaktivita. Aminokyseliny. Rozbor struktury, reakční centra, reaktivita.

16. Charakteristika platinových kovů, výskyt, využití. Elektrody, klasifikace elektrod. Karboxylové kyseliny. Mechanismus esterifikace a hydrolýzy. Rozbor struktury, reakční centra, reaktivita. Biosyntéza bílkovin.

17. Charakteristika lanthanoidů a aktinoidů, výskyt, využití. Lanthanoidová a aktinoidová kontrakce. Radioaktivita, radioaktivní záření, rozpadové řady, rozvětvená řetězová reakce, užití. Sirné sloučeniny, organické sloučeniny fosforu a křemíku. Rozbor struktury, reakční centra, reaktivita. Vznik života na Zemi.

18. Názvosloví binárních anorganických sloučenin. Jádro atomu, prvek, nuklid, izotopy, vazebná energie, hmotnostní defekt. Alkeny. Alkadieny. Rozbor struktury, reakční centra, reaktivita. AdE x AdN. Genetický kód. Mutace (genomové, chromosomové a genové).

19. Názvosloví ternárních anorganických sloučenin. Roztoky, koncentrace roztoků, směšovací rovnice, výpočty. Alkyny. Rozbor struktury, reakční centra, reaktivita. První a druhá fáze transformace xenobiotik.

20. Názvosloví koordinačních sloučenin. Komplexotvorné reakce. Funkční deriváty karboxylových kyselin. Rozbor struktury, reakční centra, reaktivita.