Studium

spolecnefotofyzikuOddělení fyziky KFChO vychovává budoucí učitele fyziky zejména pro základní školu a odborníky pro všechny oblasti související s přírodovědným vzděláním. Obecným teoretickým základem studia je všeobecný čtyřsemestrální kurz obecné fyziky, základy užité matematiky a společný pedagogický základ. V rámci studia je věnována přiměřená pozornost základům práce s výpočetní technikou, jak uživatelsky, tak pro automatizaci fyzikálního experimentu a modelování fyzikálních situací. Absolvent získá základní vědomosti z kvantové mechaniky, elektroniky, teorie pevných látek a astronomie. Po celou dobu studia je kladen důraz na schopnost správné interpretace fyzikálních jevů, porozumění a cit pro aplikace fyzikálních zákonů.

V didaktických disciplinách jsou studentům předávány zkušenosti z praktické výuky fyziky, prostředky, metody a postupy vhodné pro učitelské povolání. Po celou dobu studia je studentům k dispozici experimentální vybavení katedry, knihovna a studovna.

Fyzikové z KFChO se podílí na výuce Přírodovědy pro studenty učitelství 1. stupně a výuce Enviromentálních předmětů a ekologie. Pro všechny studenty připravujeme výběrové předměty Hygiena prostředí, Metodika plánování přírodovědných aktivit, Pokusnictví a  Moderní měřicí metody.

Oddělení fyziky je školícím pracovištěm v oboru 75-02-9 „Teorie vyučování fyzice“ a úzce spolupracuje s fyzikálními katedrami Přírodovědecké fakulty MU.

Studijní programy učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů s fyzikou poskytují absolventům ucelený přehled fyzikálních znalostí ze základních fyzikálních disciplin a didaktiky fyziky, navíc dávají základy z astrofyziky, z teorie pevných látek, z elektroniky a z moderních měřicích metod, studenti získávají aktuální environmentální přehled a uživatelské dovednosti s výpočetní technikou.

Od třetího ročníku jsou studenti vítanými spolupracovníky v laboratořích katedry, kde mají k dispozici experimentální vybavení. V současné době se katedra také podílí na mezinárodním výzkumu degradačních procesů fotovoltaik, zkoumají se zde mechanické vlastnosti pevných látek, plazmaticky nanášených vrstev. Další oblastí výzkumu je integrace přírodních věd a učitelé a zdraví. Vybraní studenti se zúčastňují celostátní soutěže diplomových prací, kde se každoročně umisťují na předních místech. Studenti mají možnost přihlásit se ke studijním pobytům nebo praktickým stážím v zahraničí v rámci programu ERASMUS+.

Studium fyziky představuje vstupní bránu vědeckému a technologickému pokroku, může být zajímavé jako intelektuální výzva pro každého jednotlivce, který se zajímá o přírodu kolem nás.

Studijní materiály

Praxe organizované KPed PdF MU

Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

Knihovna

Katedra disponuje množstvím fyzikálních a didaktických knih a časopisů, které jsou po domluvě studentům k dispozici pro studium.

Časopisy – odborná fyzika

 • Československý časopis pro fyziku
  máme od 1. ročníku (1951) po současnost
 • Pokroky matematiky, fyziky a astronomiedigitalizované články,
  máme ročníky 1 – 45 (1956 – 2000), chybí: 1 (1956), 5 (1960), 10 (1965), 11 (1966), 12 (1967), 13 (1968), 16 (1971), 18 (1973), 19 (1974), 21 (1976), 22 (1977), 24 (1979), 25 (1980), 38 (1993), 39 (1994), máme č. 3 z ročníku 47 (2002)

Didaktické časopisy

 • MATEMATIKA–FYZIKA–INFORMATIKA, máme 3. až 21. ročník (1993-2012),
  Obsahy starších ročníku jako webová stránkatextový soubor.
 • Fyzika a matematika ve škole – máme ročníky 1 – 20 (1970/71 – 1989/90), chybí: 1 (1970/71), 2 (1971/72), 10 (1979/80), 13 (1982/83)
  Obsahy starších ročníku jako webová stránkatextový soubor.
 • Fyzika ve škole
  máme ročníky 1 – 8 (1962/63 – 1969/70), chybí: 2 (1963/64) 4 (1965/66) 6 (1967/68)
 • Přírodní vědy ve škole
  máme ročníky 1 – 12 (1950/51 – 1961/62), chybí: 9 (1958/59)
 • Rozhledy matematicko-fyzikálnídigitalizované články
  máme ročníky 33 – 65 (1954/55 – 1986/87), chybí: 36 (1957/58), 37 (1958/59), 38 (1959/60), 39 (1960/61), 40 (1961/62), 41 (1962/63), 42 (1963/64), 43 (1964/65), 44 (1965/66), 45 (1966/67), 48 (1969/1970), 56 (1977/78)
 • Obzory matematiky, fyziky a informatikypřehled článků
 • Školská fyzika – máme č. 1 a 2 (2004), č. 3 a 4 (2005), zvláštní číslo a mimořádné číslo (2006)
 • Fizyka w szkole : czasopismo dla nauczycieli (1997 – 2015)

Zahraniční časopisy