Studium

spolecnefotofyzikuOddělení fyziky KCHO vychovává budoucí učitele fyziky zejména pro základní školu a odborníky pro všechny oblasti související s přírodovědným vzděláním. Obecným teoretickým základem studia je všeobecný čtyřsemestrální kurz obecné fyziky, základy užité matematiky a společný pedagogický základ. V rámci studia je věnována přiměřená pozornost zakladům práce s výpočetní technikou, jak uživatelsky, tak pro automatizaci fyzikálního experimentu a modelování fyzikálních situací. Absolvent získá základní vědomosti z kvantové mechaniky, elektroniky, teorie pevných látek a astronomie. Po celou dobu studia je kladen důraz na schopnost správné interpretace fyzikálních jevů, porozumění a cit pro aplikace fyzikálních zákonů.

V didaktických disciplinách jsou studentům předávány zkušenosti z praktické výuky fyziky, prostředky, metody a postupy vhodné pro učitelské povolání. Po celou dobu studia je studentům k dispozici experimentální vybavení katedry, knihovna a studovna.

Fyzikové z KFCHO se podílí na výuce Přírodovědy pro studenty učitelství 1.stupně a výuce Enviromentálních předmětů a ekologie. Pro všechny studenty připravujeme výběrové předměty Hygiena prostředí, Metodika plánování přírodovědných aktivit, Pokusnictví a  Moderní měřicí metody.

Oddělení fyziky je školícím pracovištěm v oboru 75-02-9 „Teorie vyučování fyzice“ a úzce spolupracuje s fyzikálními katedrami Přírodovědecké fakulty MU.

Studijní programy učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů s fyzikou poskytují absolventům ucelený přehled fyzikálních znalostí ze základních fyzikálních disciplin a didaktiky fyziky, navíc dávají základy z astrofyziky, z teorie pevných látek, z elektroniky a z moderních měřicích metod, studenti získávají aktuální environmentální přehled a uživatelské dovednosti s výpočetní technikou.

Studenti mají možnost přihlásit se k zahraničním kurzům pro učitele fyziky v zemich EU. Každoročně vycestuje skupina studentů na partnerská pracoviště v zemích EU, nejčasyěji do Řecka, Portugalska a Rakouska. Vybraní studenti se zúčastňují celostátní soutěže diplomových prací, kde se každoročně umisťují na předních místech.
Od třetího ročníku jsou studenti vítanými spolupracovníky v laboratořích katedry, kde mají k dispozici experimentální vybavení. V současné době se katedra také podílí na mezinárodním výzkumu degradačních procesů fotovoltaik, zkoumají se zde mechanické vlastnosti pevných látek, plazmaticky nanášených vrstev. Další oblastí výzkumu je intergace přírodních věd a učitelé a zdraví.

Studium fyziky představuje vstupní bránu vědeckému a technologickému pokroku, může být zajímavé jako intelektuální výzva pro každého jednotlivce, který se zajímá o přírodu kolem nás.