Charakteristika oboru a strategie dalšího rozvoje

Pro dosažení dostatečně vysoké odborné úrovně učitelů odborných předmětů na SOU (vedle úrovně pedagogické), jsou přijímáni uchazeči, kteří vystudovali bakalářský obor „Učitelství odborného výcviku a praxe“ nebo „Učitelství praktického vyučování“, do něhož byli přijati s absolvovanou střední odbornou školou. Přitom je zajištěna prostupnost studia z celoživotního vzdělávání (doplňujícího pedagogického studia) do bakalářského studia a následně do navazujícího magisterského studia, a to prostřednictvím realizovaného kreditového systému, dle Studijního a zkušebního řádu MU v Brně.

Toto vysokoškolské studium umožní absolventům širší uplatnění na trhu práce a vytvoří podmínky pro realizaci dlouhodobého záměru MŠMT ČR zvýšit kvalifikaci učitelů odborné výchovy a učitelů odborného výcviku na bakalářskou úroveň a učitelů odborných předmětů na úroveň magisterskou. Absolvent tohoto navazujícího magisterského studia bude splňovat předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků podle zákona č. 563 ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících, § 9, odst. (2) Učitel odborných předmětů, (3) Učitel praktického vyučování, a (5) Učitel odborného výcviku.

Absolventi magisterského studia budou plně kvalifikovaní pro funkci učitele integrovaného předmětu praxe a technologie příslušného učebního oboru v nových formách modulového uspořádání výuky na středních odborných učilištích, integrovaných středních školách a centrech odborné přípravy, kde tato integrace výuky teorie a praxe v jednom předmětu je jednou z hlavních podmínek pro postupnou realizaci kvalitativních změn vyučovacího procesu.

Obsah studijního programu je aktuální a vychází z potřeb středních škol. Formálně je progresivní s rysy efektivního distančního typu studia s částečným využitím e-learningu.

Studijní obor má těsnou návaznost na školské instituce a školskou praxi. Praktické pedagogické aktivity studentů (např. praktická část oborových didaktik příslušných odborných předmětů a učebním programem stanovený rozsah praxí) se budou uskutečňovat především ve smluvně zajištěných fakultních školách.

Dvoustupňové studium učitelství odborného výcviku a odborných předmětů umožní absolventům získat v návaznosti na sebe dvě kvalifikace – mistra odborné výchovy a učitele odborných předmětů. Konkrétně jde o modulární a strukturované uspořádání studia (Bc., Mgr.), opírající se o kreditní systém ECTS a uznávání studia v kurzech celoživotního vzdělávání. Magisterský studijní program Učitelství odborných předmětů na středních školách vznikl v souladu s dlouhodobým záměrem Masarykovy univerzity. Ve svém obsahu akceptuje závěry Boloňské deklarace s přihlédnutím k rozvoji strukturovaného studia a využití kreditního systému.

Po stránce personální kvalita programu je zajištěna průběžnou spoluprací se zkušenými vědecko – pedagogickými pracovníky pedagogické fakulty MU a fakulty ekonomicko- správní MU. Na přípravě studijního programu se dále podíleli a na výuce se podílí – na základě písemných dohod a mezifakultních smluv – učitelé VUT v Brně, fakulty strojního inženýrství, fakulty stavební a fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií, Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně a další externí odborníci z praxe.

Katedra didaktických technologií Pedagogické fakulty MU je členem národní sítě TT-netu (Partnerství vzdělavatelů učitelů a lektorů v odborném vzdělávání). Členové katedry spolupracovali s touto mezinárodní organizací na projektu studia koordinátorů přípravy školních vzdělávacích programů na SOU a SOŠ.

Katedra spolupracuje též s mezinárodní organizací inženýrské pedagogiky IGIP (Univerzita Klagenfurt, prof. Melezinek.)