Sekce fyziky

Sekce odborného vzdělávání je součástí Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a sídlí v Brně na ulici Poříčí 7 (mapa). Najdete ji v prvním poschodí budovy. Lokalita je výborně dostupná prostředky městské hromadné dopravy. Z autobusvého nádraží u hotelu Grand a z nádraží vlakového se sem dostanete tramvají č. 2 (směr Modřice), od autobusového nádraží Zvonařka autobusem č. 84 (směr Stará osada) a z centra města z ulice České tramvají č. 5 (směr Ústřední hřbitov), 6 (směr Starý Lískovec) a 7 (směr Bohunice).

Sekce fyziky KCHO vychovává budoucí učitele fyziky zejména pro základní školu a odborníky pro všechny oblasti související s přírodovědným vzděláním. Obecným teoretickým základem studia je všeobecný čtyřsemestrální kurz obecné fyziky, základy užité matematiky a společný pedagogický základ. V rámci studia je věnována přiměřená pozornost zakladům práce s výpočetní technikou, jak uživatelsky, tak pro automatizaci fyzikálního experimentu a modelování fyzikálních situací. Absolvent získá základní vědomosti z kvantové mechaniky, elektroniky, teorie pevných látek a astronomie. Po celou dobu studia je kladen důraz na schopnost správné interpretace fyzikálních jevů, porozumění a cit pro aplikace fyzikálních zákonů.

V didaktických disciplinách jsou studentům předávány zkušenosti z praktické výuky fyziky, prostředky, metody a postupy vhodné pro učitelské povolání. Po celou dobu studia je studentům k dispozici experimentální vybavení katedry, knihovna a studovna. Pracoviště má ve svém opatrování část knihovního fondu týkajícího se fyzikální literatury, fyzikálních časopisů a skript. Půjčování se řídí knihovním řádem PdF MU a zprostředkovává ho sekretářka, příp. technik katedry.

Fyzikové z KFCHO se podílí na výuce Přírodovědy pro studenty učitelství 1.stupně a výuce Enviromentálních předmětů a ekologie. Pro všechny studenty připravujeme výběrové předměty Hygiena prostředí, Metodika plánování přírodovědných aktivit, Pokusnictví a Moderní měřicí metody.

Oddělení fyziky je školícím pracovištěm v oboru 75-02-9 „Teorie vyučování fyzice“ a úzce spolupracuje s fyzikálními katedrami Přírodovědecké fakulty MU.

 

SEKCE  FYZIKY
Pedagogická fakulta MU
Poříči 7
603 00 Brno

Telefon: +420 549 49 1675
Fax: +420 549 49 1620
E-mail: jachymiakova@ped.muni.cz