Otázky SZZ – chemie a didaktika chemie

Doporučení: studentům se doporučuje maximálně uplatnit své dílčí zkušenosti z průběžné
a souvislé pedagogické praxe a prostudování materiálů k jednotlivým odborným chemickým disciplínám.

Průběh zkoušky z didaktiky chemie v rámci SZZ

 1. Student si vylosuje jedno z 22 témat.
 2. Samostatně vypracuje přípravu na vyučující hodinu na vybrané téma (didaktická část otázek).
 3. Výchozí rozprava bude zaměřena na vypracovanou přípravu, kde by neměl chybět chemický pokus s aparaturou a postupem práce.
 4. Rozprava pokračuje vysvětlením kontextu mezi odbornými chemickými znalostmi a reálným učivem chemie na ZŠ (Odborná část u každé z otázek.).
 5. Podle situace bude diskutovaná problematika doplněná o obecné přístupy v didaktice chemie, viz podotázky 1 – 22 b.

Seznam otázek

  • 1. Didaktická část:
  • a) Zjišťování vlastností látek:
  • – pozorování vlastností látek (smysly, bezpečnost v chemii, první pomoc),
  • – měření vlastností látek (teplota tání, teplota varu, hustota).
  • b) Didaktika chemie jako věda, její srovnání s přírodovědnými a jinými obory.
  • Chemická část:
  • a) Charakteristika podskupiny zinku. Zinek, sloučeniny, výskyt, vlastnosti, výroba, využití.
  • b) Nukleofilní adice. Adiční reakce karbaniontu. Rozbor struktury, reakční centra, reaktivita.
  • c) Instrumentální analýza: rozdělení instrumentálních metod.
  • d) Buňky, buněčné organely, organismy, orgány. Hierarchie živých soustav.

——————————————-

  • 2. Didaktická část:
  • a) Směsi:
  • – obecný úvod + klasifikace směsí,
  • – stejnorodé směsi + výpočet složení roztoků,
  • – dělení směsí

.

  • b) Informace – komunikace – humanizace, hledání stylu a smyslu ve vědě a vzdělávání. Výuka chemie nikoliv jako cíl, ale jako prostředek k hledání a realizaci vyšších cílů a integrace poznatků do běžného života.
  • Chemická část:
  • a) Křemík, sloučeniny, výskyt, příprava, výroba, vlastnosti, využití.
  • b) Instrumentální analýza: rozdělení instrumentálních metod. Separační metody.
  • c) Sirné sloučeniny, organické sloučeniny fosforu a křemíku. Rozbor struktury, reakční centra, reaktivita.
  • d) Genetický kód. Mutace (genomové, chromosomové a genové).

——————————————-

  • 3. Didaktická část:
  • a) Vzduch a voda:
  • – vzduch,
  • – voda.
  • b) Harmonie a disharmonie, racionální a emotivní, text a kontext, informace a formace atp. ve výuce chemie na ZŠ.
  • Chemická část:
  • a) Charakteristika lanthanoidů a aktinoidů, výskyt, využití.
  • b) Lanthanoidová a aktinoidová kontrakce. Radioaktivita, radioaktivní záření, rozpadové rady, rozvětvená řetězová reakce, užití.
  • c) Sirné sloučeniny, organické sloučeniny fosforu a křemíku. Rozbor struktury, reakční centra, reaktivita.
  • d) Vznik života na Zemi.

——————————————-

  • 4. Didaktická část:
  • a) Složení látek:
  • – atom,
  • – chemické prvky + úvod do PSP.
  • b) Profesionalita učitele chemie, role učitele chemie a jejich situační uplatňování ve vyučování.
  • Chemická část:
  • a) Názvosloví binárních anorganických sloučenin.
  • b) Jádro atomu, prvek, nuklid, izotopy, vazebná energie, hmotnostní defekt.
  • c) Možnosti vzniku a zániku chemických vazeb v organických sloučeninách, částice takto vznikající, jejich vlastnosti.
  • d) Genetický kód. Mutace (genomové, chromosomové a genové).

——————————————-

  • 5. Didaktická část:
  • a) Složení látek:
  • – chemická vazba, molekuly,
  • – chemické sloučeniny, ionty, iontové sloučeniny.
  • b) Základní didaktické funkce a jejich konkrétní uplatnění ve výuce chemie. Smysl plánování a mechanismy jeho realizace.
  • Chemická část:
  • a) Charakteristika podskupiny mědi. Měď, sloučeniny, výskyt, výroba, využití.
  • b) Periodický zákon, periodická tabulka, periodicita chemických a fyzikálních vlastností prvků.
  • c) Organokovové sloučeniny. Možnosti vzniku a zániku chemických vazeb v organických sloučeninách, částice takto vznikající, jejich vlastnosti.
  • d) Řetězové reakce, fotochemické reakce. Fotosyntéza.

——————————————-

  • 6. Didaktická část:
  • a) Chemické reakce:
  • – obecný úvod k chemickým reakcím, zákon zachování hmotnosti,
  • – rozdělení chemických reakcí a základní chemické výpočty (molární hmotnost, látkové množství, látková koncentrace, výpočty ze vzorců, výpočty z rovnic – výběr).
  • b) Motivace, jako permanentní činnost učitele, zvláštnost a jedinečnost motivace ve výuce chemie.
  • Chemická část:
  • a) Charakteristika podskupiny manganu. Mangan, sloučeniny, využití.
  • b) Rozpustnost, faktory ovlivňující rozpustnost látek, nasycený roztok, součin rozpustnosti.
  • c) Karbonylové sloučeniny. Aldehydy. Ketony. Rozbor struktury, reakční centra, reaktivita.
  • d) Bílkoviny.

——————————————-

  • 7. Didaktická část:
  • a) Chemické prvky:
  • – rozdělení a vlastnosti chemických prvků (kovy, polokovy, nekovy).
  • b) Komunikace ve výuce chemie a její zvláštnosti.
  • Chemická část:
  • a) Hliník, sloučeniny, výskyt, příprava, výroba, vlastnosti, využití.
  • b) Světlo, molekulová, atomová, absorpční a emisní spektra, Bouguer-Lambert-Beerův zákon.
  • c) Karbonylové sloučeniny. Aldehydy. Ketony. Rozbor struktury, reakční centra, reaktivita.
  • d) Bílkoviny.

——————————————-

  • 8. Didaktická část:
  • a) Chemické prvky:
  • – nekovy,
  • – kovy.
  • b) Chemický jazyk, vizuální komunikace za účasti informačních technologií, komunikace prostřednictvím školního chemického pokusu.
  • Chemická část:
  • a) Charakteristika alkalických kovů. Sodík, sloučeniny, výskyt, příprava, výroba, vlastnosti, využití.
  • b) Elektronegativita, oxidační číslo, chemická vazba, klasifikace vazeb, délka vazby, vazebná a disociační energie, řád vazby.
  • c) Heterocyklické sloučeniny (klasifikace, vlastnosti, aromaticita).
  • d) Biologicky aktivní látky: enzymy, vitamíny, hormony, antibiotika. Rozbor struktury, reakční centra, reaktivita.

——————————————-

  • 9. Didaktická část:
  • a) Dvouprvkové sloučeniny,
  • – halogenidy.
  • b) Systém řízení a rozhodování ve výuce chemie, systémový a situační přístup. Pedagogické klima ve vyučování, jeho tvorba a kultivace.
  • Chemická část:
  • a) Charakteristika halogenů. Chlor, sloučeniny, výskyt, příprava, výroba, vlastnosti, využití.
  • b) Elektronová konfigurace.
  • c) Halogenderiváty. SN1 vs. SN2 vs. E1 vs. E2
  • d) Biologicky aktivní látky: enzymy, vitamíny, hormony, antibiotika. Rozbor struktury, reakční centra, reaktivita.

——————————————-

  • 10. Didaktická část:
  • a) Dvouprvkové sloučeniny,
  • – oxidy.
  • b) Smysl a systém kontroly ve vyučování chemie. Diagnóza chemické školní práce, její formy a eventuální dopady, kontrola jako prostředek k technologické inovaci.
  • Chemická část:
  • a) Charakteristika chalkogenů. Síra, sloučeniny, výskyt, příprava, výroba, vlastnosti, využití.
  • b) Elektrochemické metody.
  • c) Funkční deriváty karboxylových kyselin. Rozbor struktury, reakční centra, reaktivita.
  • d) Nukleové kyseliny, ribonukleové a deoxyribonukleové kyseliny. Rozbor struktury, reakční centra, reaktivita.

——————————————-

  • 11. Didaktická část:
  • a) Hydroxidy:
  • – opakování názvosloví,
  • – základní hydroxidy a jejich vlastnosti./li>
  • b) Objekt a subjekt v chemické školní práci, vyučování a učení.
  • Chemická část:
  • a) Charakteristika prvků alkalických zemin. Vápník, sloučeniny, výskyt, příprava, výroba, vlastnosti, využití.
  • b) Vybrané reakce kationtů a aniontů.
  • c) Heterocyklické sloučeniny (klasifikace, vlastnosti, aromaticita). Rozbor struktury, reakční centra, reaktivita. Dusíkaté báze purinové a pyrimidinové. Rozbor struktury, reakční centra, reaktivita.
  • d) Nukleové kyseliny, ribonukleové a deoxyribonukleové kyseliny. Rozbor struktury, reakční centra, reaktivita.

——————————————-

  • 12. Didaktická část:
  • a) Kyseliny:
  • – opakování názvosloví,
  • – základní kyseliny a jejich vlastnosti.
  • b) Standardizace chemických informací, základní učivo, invarianty, varianty. Kompatibilita chemických informací na 1. a 2. stupni ZŠ a SŠ.
  • Chemická část:
  • a) Vodík, výskyt, příprava, výroba, vlastnosti, využití.
  • b) Kyseliny, zásady, definice pH. Protolytické rovnováhy.
  • c) Organické deriváty kyseliny uhličité. Rozbor struktury, reakční centra, reaktivita.
  • d) Katabolismus lipidů.

——————————————-

  • 13. Didaktická část:
  • a) Neutralizace, pH.
  • b) Mezipředmětové vztahy a integrační tendence v oblasti přírodovědných předmětů na ZŠ.
  • Chemická část:
  • a) Dusík, fosfor, sloučeniny, výskyt, příprava, výroba, vlastnosti, využití.
  • b) Aktivační energie, aktivace, rychlost reakce.
  • c) Aminy. Rozbor struktury, reakční centra, reaktivita.
  • d) Peptidy (oligopeptidy a polypeptidy). Rozbor struktury, reakční centra, reaktivita.

——————————————-

  • 14. Didaktická část:
  • a) Redoxní reakce, elektrolýza.
  • b) Možnosti a hranice výukových technologií. Metody, formy a prostředky s důrazem na aplikace videotechniky a počítačů ve výuce chemie.
  • Chemická část:
  • a) Kyslík, výskyt, příprava, výroba, vlastnosti, využití.
  • b) Oxidačně-redukční reakce.
  • c) Karboxylové kyseliny. Mechanismus esterifikace a hydrolýzy. Rozbor struktury, reakční centra, reaktivita.
  • d) Biosyntéza bílkovin.

——————————————-

  • 15. Didaktická část:
  • a) Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie,
  • – základní rozdělení a informace,
  • – ropa.
  • b) Materiálně-technické zabezpečení výuky chemie. Zásady bezpečné školní práce.
  • Chemická část:
  • a) Charakteristika skupiny vzácných plynů, využití.
  • b) Ideální plyn, stavová rovnice ideálního plynu.
  • c) Nitrosloučeniny. Rozbor struktury, reakční centra, reaktivita.
  • d) Viry.

——————————————-

  • 16. Didaktická část:
  • a) Základní rozdělení uhlovodíků – alkany.
  • b) Školní chemický pokus, klasifikace, aplikace a didaktické dopady.
  • Chemická část:
  • a) Uhlík, jeho anorganické sloučeniny, výskyt, příprava, výroba, vlastnosti, využití.
  • b) Hmotnost a látkové množství, definice, jednotky.
  • c) Alkany. Cykloalkany. Rozbor struktury, reakční centra, reaktivita.
  • d) Sacharidy jednoduché a složené.

——————————————-

  • 17. Didaktická část:
  • a) Základní rozdělení uhlovodíků – alkeny.
  • b) Typy vyučovacích hodin, jejich strukturace, nasazení a didaktický záměr.
  • Chemická část:
  • a) Názvosloví ternárních anorganických sloučenin.
  • b) Roztoky, koncentrace roztoku, směšovací rovnice, výpočty.
  • c) Alkeny. Alkadieny. Rozbor struktury, reakční centra, reaktivita. AdE vs. AdN.
  • d) První a druhá fáze transformace xenobiotik.

——————————————-

  • 18. Didaktická část:
  • a) Základní rozdělení uhlovodíků – alkyny.
  • b) Uplatňování standardních situací, identifikace, kvalifikace a řešení nestandardních (neočekávaných, problémových a konfliktních) situací ve výuce chemie.
  • Chemická část:
  • a) Názvosloví koordinačních sloučenin.
  • b) Olovo, cín, sloučeniny, výskyt, výroba, vlastnosti, využití.
  • c) Alkyny. Rozbor struktury, reakční centra, reaktivita.
  • d) Anabolismus sacharidů.

——————————————-

  • 19. Didaktická část:
  • a) Aromatické uhlovodíky – areny.
  • b) Projektové vyučování vs. integrovaná tematická výuka – smysl, výhody a rizika.
  • Chemická část:
  • a) Komplexotvorné reakce.
  • b) Stříbro, zlato, sloučeniny, výskyt, výroba, vlastnosti, využití.
  • c) Aromatické uhlovodíky a jejich deriváty. SEAr. Rozbor struktury, reakční centra, reaktivita.
  • d) Katabolismus sacharidů.

——————————————-

  • 20. Didaktická část:
  • a) Deriváty uhlovodíků – alkoholy.
  • b) Problémová metoda ve výuce chemie.
  • Chemická část:
  • a) Elektronová konfigurace.
  • b) Oxidačně-redukční reakce.
  • c) Alkoholy. Ethery. Rozbor struktury, reakční centra, reaktivita. Fenoly. Rozbor struktury, reakční centra, reaktivita.
  • d) Látkové složení živých soustav, biomolekuly.

——————————————-

  • 21. Didaktická část:
  • a) Deriváty uhlovodíků – organické kyseliny.
  • b) Ekologické aktivity ve výuce chemie na ZŠ.
  • Chemická část:
  • a) Charakteristika platinových kovů, výskyt, využití.
  • b) Elektrody, klasifikace elektrod.
  • c) Substituční deriváty karboxylových kyselin. Rozbor struktury, reakční centra, reaktivita.
  • d) Aminokyseliny. Rozbor struktury, reakční centra, reaktivita.

——————————————-

 • 22. Didaktická část:
 • a) Přírodní látky – tuky, cukry, bílkoviny.
 • b) Aktuální trendy v procesu vzdělávání, RVP (rámcový vzdělávací program), nové vyučovací metody – jejich výhody a nevýhody
 • Chemická část:
 • a) Charakteristika triády železa. Železo, sloučeniny, výskyt, výroba, využití.
 • b) Instrumentální analýza: rozdělení instrumentálních metod. Optické metody.
 • c) Fyzikální vlastnosti organických sloučenin (rozpustnost v nepolárních a polárních rozpouštědlech, teploty tání a varu, skupenství, barva a barevnost). Stereochemie. Optická aktivita organických sloučenin.
 • d) Lipidy. Anabolismus lipidů.