Státní závěrečná zkouška učitelství odborných předmětů v celoživotním vzdělávání (DPS UOP MIN)

Závěrečná zkouška má tři části, které tvoří:

 • Rozprava k závěrečné práci, při které účastník studia nejprve objasní cíl práce, východiska a závěry, ke kterým při zpracování dospěl, a poté odpoví na položené otázky členů komise.
 • Písemný test z pedagogiky, psychologie.Test se skládá z výběrových a tvořených otázek, tvořené otázky jsou uvedeny níže, příklad výběrových je uveden níže (Příklad testu výběrových otázek).
 • Ústní zkouška z didaktiky odborných předmětů (učitelé odborných předmětů) v rozsahu předepsaných tématických okruhů z učiva jednotlivých předmětů. Teoretické otázky z těchto předmětů vycházejí vesměs z tématického zaměření závěrečné práce.

Pedagogika:

 1. Předmět a struktura pedagogiky
 2. Školská soustava a její rysy
 3. Výchovný cíl: vymezení, charakteristika, etapy dosahování cíle
 4. Složky výchovy, vzájemné vztahy, komplexnost
 5. Pedagogické principy (zásady). Jejich obecnost a objektivita
 6. Činitelé výchovně vzdělávacího procesu. Charakteristika jednotlivých činitelů
 7. Vědecko-výzkumné metody v pedagogice. Jejich klasifikace a charakteristika
 8. Slovní, názorné a pracovní metody výuky
 9. Hodnocení a klasifikace žáka
 10. Moderní výukové strategie
 11. Vliv prostředí na výchovu
 12. Výchova v rodině, výchova k rodičovství
 13. Hodnotová orientace v současnosti a výchova
 14. Mravní výchova, její etapy a metody
 15. Aktuální problémy výchovy
 16. Současné pedagogické koncepce

Literatura:

 • STOJAN, M. Přehled obecných pedagogických kategorií. 2. vyd. Brno: CERM, 2003. s.r.o., 60 s. ISBN 80-7204-323-4
 • PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky. Praha: Portál, 2000.
 • MAŇÁK, J., ŠIMONÍK, O., ŠVEC, V. aj. Vybrané kapitoly z obecné didaktiky. Brno: MU, 1998. 97 s. ISBN 80-210-1308-7.
 • ŘÍČAN, P. Agresivita a šikana mezi dětmi. Praha: Portál, 1995. 95s. ISBN 80-7178-049-9
 • STŘELEC, S. aj. Kapitoly z rodinné výchovy. Praha: Fortuna, 1992. 157s. ISBN 80-85298-84-8

Psychologie:

 1.  Psychologie v práci mistra nebo učitele (včetně metod poznávání osobnosti žáka)
 2. Racionálně kognitivní procesy(čivost, vnímání, paměť, představa, myšlení)
 3. Imaginativně emotivní funkce osobnosti
 4. Frustrace, deprivace, stres
 5. Pojem a struktura osobnosti
 6. Obecné principy vývoje a zákonitosti vývojových změn
 7. Psychologická charakteristika dospívajícího
 8. Poznávací procesy v dospívání
 9. Volní procesy a emoční procesy u dospívajících
 10. Utváření identity v období dospívání
 11. Interakce dospívajících s faktory prostředí
 12. Psychologie učení (pojem, druhy, formy a zákony učení)
 13. Psychologie výchovy (psychologická podstata a cíl výchovy, socializace a sociální učení, morální charakter a jeho vývoj)
 14. Typy výchovných přístupů a jejich dopad na dospívajícího
 15. Učební obtíže a maladaptace dospívajících

Literatura:

 • ŘEHULKA, E. Úvod do studia psychologie. Brno: Paido, 1999
 • ČAČKA, O. Nástin psychologie I a II. Brno: Paido, 2000 .
 • HOSKOVEC, J. Psychologie. Praha: Triton, 2001
 • ČAČKA, O. Psychologie duševního vývoje dětí a dospívajících s faktory optimalizace. Brno: 2000.
 • ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001.
 • ČÍŽKOVÁ, J. Základy psychologie pro mistry odborné výchovy. Olomouc: PU, 1991.

Didaktika odborných předmětů (učitelé odborných předmětů):

 1. Cíle vzdělávání žáků středních škol – profil absolventa SOU nebo SOŠ – cíle formulované učitelem, příklady.
 2. Výběr a struktura učiva odborných předmětů, základní a rozšiřující učivo, didaktická analýza učiva odborného předmětu
 3. Typy vyučování -jejich posouzení zejména z hlediska aktivity žáka a charakteru předmětu, příklady užití v odborných předmětech
 4. Uplatnění didaktické a výpočetní techniky v odborných předmětech
 5. Organizační formy vyučování odborným předmětům na SŠ, příklady
 6. Motivace v odborných předmětech, motivační metody, příklady
 7. Expoziční metody, příklady
 8. Fixační metody, příklady
 9. Diagnostika v odborných předmětech, diagnostické metody, příklady
 10. Aplikace učiva, vztah teoretické a praktické přípravy
 11. Příprava a realizace vyučování odborným předmětům
 12. Práce s mimořádně nadanými žáky na SŠ, formy podněcování a rozvíjení specifických schopností, otázka pokračování ve studiu na vysoké škole
 13. Využívání materiálních prostředků ve vyučování odborným předmětům
 14. Práce s učebnicí, odbornou literaturou a technickou dokumentací v odborných předmětech
 15. Práce učitele s učebním plánem a osnovami v odborných předmětech (Rámcový vzdělávací program a školní vzdělávací program)

Literatura: