Okruhy otázek zaměřené na odborné vzdělávání k přijímací zkoušce do navazujícího Mgr. studia UOP


Pedagogika:

 1. Pedagogika jako věda, základní pojmy v pedagogice (vymezení problému, edukace, výchova, vzdělávání, permanentní výchova, rysy výchovy).
 2. Pedagogické disciplíny, spolupráce pedagogiky s dalšími vědami.
 3. Výchovný proces, pojetí, cíle, struktura, obsah.
 4. Pedagogické principy a výchovné prostředky.
 5. Historie pedagogiky, významné osobnosti dějin pedagogiky.
 6. Hodnotová orientace současnosti a výchova.
 7. Kázeň a ukázněnost jako společenské a pedagogické jevy. Agrese a šikana jako pedagogický problém.
 8. Alternativní výchovné koncepce. Alternativní školy.
 9. Aktivita, samostatnost a tvořivost žáků středních škol. Metody rozvoje aktivní činnosti žáků.
 10. Pedagogická interakce. Verbální a neverbální komunikace.
 11. Pedagogická diagnostika a autodiagnostika.
 12. Rodina jako výchovný činitel a vývoj vztahů mezi školou, rodinou a veřejností.
 13. Mimoškolní a mimorodinná výchova. Volný čas a výchova.
 14. Správa a samospráva školy a školství v ČR.
 15. Pedagogický výzkum, metody pedagogického výzkumu.

 

Psychologie:

 1. Předmět psychologie. Biologická, sociální a osobní determinovanost psychiky.
 2. Čivost, vnímání, pozornost, paměť a představy (vymezení, vlastnosti, druhy).
 3. Myšlení a inteligence (vymezení, operace, strategie, druhy).
 4. Emoce a temperament (vymezení, složky, druhy, teorie, citová zralost, empatie).
 5. Volní procesy (potřeby, motivace, fáze, vůle, motivace žáků).
 6. Frustrace, frustrační tolerance, maladaptace, stres.
 7. Poznávací procesy v dětství a prepubertě (6-12 let).
 8. Vývojové změny kognitivních funkcí v dospívání. Vzdělanost a tvořivost.
 9. Aspirace, zájmy a profesionální orientace.
 10. Hodnoty, hodnotové vědomí a životní poslání.
 11. Charakter (vymezení a typy), vývoj mravního vědomí.
 12. Psychologie učení (teorie, vymezení, druhy, vědomosti, dovednosti, samostudium).
 13. Duševní hygiena. Příčiny a prevence únavy. Přetěžování dětí a dospívajících.
 14. Psychologie výchovy (cíle, prostředky, výchova a sebevýchova).
 15. Agresivita, šikana, delikvence a toxikomanie.

 

Literatura:

 • GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931-79-6.
 • JŮVA, V. Základy pedagogiky pro doplňující pedagogické studium. Brno: Paido, 2001. ISBN 80-85931-95-8
 • JŮVA, V. sen a jun.Stručné dějiny pedagogiky. 5. rozš. vyd. Brno: Paido, 2003. ISBN 80-7315-062 – X .
 • MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J. Komunikace ve škole. 1. vyd. Brno: MU, 1995. ISBN 80-210-1070-3.
 • PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky. Úvod do studia oboru. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-399-4.
 • PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. 2.vyd. Praha: Portál, 2002. ISBN  80-7178-631-4.
 • STŘELEC, S. (ED) Studie z teorie a metodiky výchovy I. 1.vyd. Brno: MSD, 2005. ISBN 80-86633-00-4.
 • ŠIMONÍK, O. Úvod do didaktiky základní školy. Brno: MSD, 2005. 140 s. ISBN 80-86633-33-0.
 • ČAČKA, O. Nástin psychologie I + II. Brno: Paido, 2001, 2002.  ISBN 2-1090.358,1 2-1090.358,2.
 • ČÁP, J. MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. 1.vyd. Praha: Portál, 2001. ISBN 2-1086.555.
 • FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. 1.vyd. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-063-4.
 • NAKONEČNÝ, M. Základy psychologie. 1.vyd. Praha: Academia, 1998. ISBN 80-200-0689-3.
 • ŘEZÁČ, J. Sociální psychologie. 1.vyd. Brno: Paido, 1998. ISBN 80-85931-48-6.