Státní závěrečná zkouška učitelství praktického vyučování

Struktura části státní závěrečné zkoušky z učitelství praktického vyučování:

 1. Obhajoba bakalářské práce
 2. Pedagogika a psychologie
 3. Didaktika praktického vyučování
 4. Obchodní nauka nebo Podnikové hospodářství (dle zaměření oboru) (pozn.: Studenti s nástupem do studia podzim 2017 již neabsolvují.)

Pedagogika

 1. Základní rysy výchovy. Funkce výchovy v životě člověka a společnosti
 2. Pedagogika – její předmět, vznik, prameny a discipliny
 3. Význam pedagogického výzkumu a jeho metody
 4. Výchovný proces – rozdílná pojetí jeho cíle, struktury a obsahu
 5. Hodnotová orientace současnosti a výchova
 6. Prostředky výchovného ovlivňování osobnostního a sociálního rozvoje jedince
 7. Pedagogická interakce. Verbální a neverbální komunikace
 8. Pedagogická diagnostika a autodiagnostika
 9. Mravní, estetické, pracovní a zdravotní aspekty rozvoje osobnosti žáka
 10. Rozvíjení aktivity, samostatnosti a tvořivosti žáků středních škol
 11. Správa a samospráva školy a školství v ČR
 12. Rodina jako výchovný činitel a vývoj vztahů mezi školou, rodinou a veřejností
 13. Mimoškolní a mimorodinná výchova. Volný čas a výchova
 14. Možnosti a podmínky integrace handicapovaných jedinců v systému výchovy a vzdělávání. Individuální vzdělávací program
 15. Systém poradenství ve speciální pedagogice, alternativní poradenské formy

Psychologie:

 1. Předmět psychologie. Biologická, sociální a osobní determinovanost psychiky
 2. Čivost, vnímání, pozornost, paměť a představy (vymezení, vlastnosti, druhy)
 3. Myšlení a inteligence(vymezení, operace, strategie, druhy)
 4. Emoce a temperament (vymezení, složky, druhy, teorie, citová zralost, empatie)
 5. Volní procesy (potřeby, motivace, fáze vůle, motivace žáků)
 6. Frustrace, frustrační tolerance, maladaptace, stres
 7. Poznávací procesy v dětství a prepubertě (6-12 let)
 8. Vývojové změny kognitivních funkcí v dospívání. Vzdělanost a tvořivost
 9. Aspirace, zájmy a profesionální orientace
 10. Hodnoty, hodnotové vědomí a životní poslání
 11. Charakter (vymezení a typy), vývoj mravního vědomí
 12. Psychologie učení (teorie, vymezení, druhy, vědomosti, dovednosti, samostudium)
 13. Duševní hygiena. Příčiny a prevence únavy. Přetěžování dětí a dospívajících
 14. Psychologie výchovy (cíle, prostředky, výchova a sebevýchova)
 15. Agresivita, šikana, delikvence a toxikomanie

Základní literatura

 •  GAVORA,P. Úvod do pedagogického výzkumu. 1.vyd. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931-79-6.
 • JŮVA,V. sen a jun. Stručné dějiny pedagogiky. 5. rozš. vyd. Brno: Paido, 2003.ISBN 80-7315-062-X .
 • MAREŠ,J., KŘIVOHLAVÝ,J. Komunikace ve škole. 1.vyd. Brno: MU, 1995.ISBN 80-210-1070-3.
 • PRŮCHA,J. Moderní pedagogika.2.vyd. Praha: Portál, 2002. ISBN  80-7178-631-4.
 • STOJAN,M. Přehled obecných pedagogických kategorií. 2.vyd. Brno: CERM, 2003. ISBN  80-7204-323-4.
 • STŘELEC, S. (ED) Studie z teorie a metodiky výchovy I. 1.vyd. Brno: MSD, 2005. ISBN 80-86633-00-4.
 • ČAČKA, O. Nástin psychologie I + II. Brno: Paido, 2001, 2002. ISBN 2-1090.358,1 2-1090.358,2.
 • ČÁP,J.- MAREŠ,J. Psychologie pro učitele. 1.vyd. Praha: Portál, 2001. ISBN 2-1086.555.
 • FONTANA,D. Psychologie ve školní praxi. 1.vyd. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-063-4.
 • NAKONEČNÝ, M. Základy psychologie. 1.vyd. Praha: Academia, 1998. ISBN 80-200-0689-3.
 • ŘEZÁČ,J. Sociální psychologie. 1.vyd. Brno: Paido, 1998. ISBN 80-85931-48-6.

 Doporučená literatura

 •  HORKÁ, H. Výchova pro 21. století. 2. vyd. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931-85-0.
 • JŮVA,V.-JŮVA,V, Úvod do pedagogiky. 4.dopl.vyd. Brno: Paido, 1999. ISBN 80-85931-78-8.
 • PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky. 1.vyd. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-399-4.
 • Rámcový vzdělávací program pro základní školu. Praha: MŠMT, 2004.
 • SPOUSTA, V. Krása, umění a výchova. 1.vyd. Brno: MU, 1995. ISBN 80-210-1196-3.
 • STŘELEC, S. et.al. Kapitoly z rodinné výchovy I. 1.vyd. Brno: Paido, 1998. ISBN  80-85931-61-3.
 • ŠIMONÍK,O. Úvod do školní didaktiky. 1.vyd. Brno : MSD s.r.o., 2003. ISBN 80-86633-04-7 .
 •  ATKINSON, RL.  Psychologie. 1.vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-85605-35-X.
 • ČAČKA, O. Psychologie vrstev duševního dění osobnosti a jejich autodiagnostika. 3. vyd. Brno: Doplněk, 2002. ISBN 80-7239-107-0.
 • ŘEHULKA, E.  Psychohygienické otázky pedagogické psychologie. 1.vyd. Praha: SPN, 1988.

Didaktika praktického vyučování

 1. Didaktika praktického vyučování, vymezení problému, zařazení v systému pedagogických věd, spolupráce s ostatními vědami. Návaznost praktického vyučování na praktické činnosti na základní škole.
 2. Stanovení výukových cílů v praktickém vyučování a práce s cíli ve vyučovací jednotce.
 3. Základní pedagogické dokumenty, uspořádání učiva v učebních dokumentech. Základní a rozšiřující učivo, didaktická analýza učiva.
 4. Psychomotorické dovednosti a jejich osvojování ve výuce praktického vyučování.
 5. Systémy výuky v praktickém vyučování.
 6. Výukové metody ve výuce praktického vyučování a odborného výcviku, kritéria volby metod ve výuce praktického vyučování.
 7. Instruktáž, její druhy a průběh ve výuce praktického vyučování.
 8. Druhy výukových prací.
 9. Možnosti využití simulačních a problémových metod ve výuce praktického vyučování.
 10. Organizační formy výuky v praktickém vyučování. Základní organizační jednotka výuky, její struktura a typy.
 11. Druhy pracovišť pro praktické vyučování žáků.
 12. Využití individuální a skupinové výuky v praktickém vyučování.
 13. Materiální výukové prostředky ve výuce praktického vyučování.
 14. Práce s učebnicí, učebními texty, odbornou literaturou a technickou dokumentací ve výuce praktického vyučování.
 15. Možnosti využití didaktické techniky ve výuce praktického vyučování.
 16. Procvičování a upevňování učiva  praktického vyučování.
 17. Hodnocení žáků v praktickém vyučování, kontrolní práce, závěrečná a maturitní zkouška.
 18. Příprava učitele praktického vyučování na výuku. Perspektivní (dlouhodobá) a aktuální (krátkodobá) příprava výuky. Možnosti využití výukových prezentací, výukových opor a multimédií v přípravě výuky praktického vyučování.
 19. Výchova k bezpečné práci, ochraně zdraví a péčí o životní prostředí.
 20. Odborná praxe žáků.
 21. Osobnosti učitele praktického vyučování.
 22. Hospitace ve výuce odborného výcviku.
 23. Rekvalifikace, nástavbové studium a zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou.
 24. Modernizace a racionalizace výuky praktického vyučování. Vedení výuky praktického vyučování.
 25. Fiktivní firma.

 Základní literatura:

 • ČADÍLEK, M. Didaktika odborného výcviku technických oborů. Brno: MU, 1995. ISBN 80-210-1081-9.
 • ČADÍLEK, M. Didaktika praktického vyučování I. 1.vyd. Brno: CERM, s.r.o., 2003.
 • STEJSKALOVÁ, P.,ČADÍLEK, M. Didaktika praktického vyučování II. 1.vyd. Brno: CERM, s.r.o., 2003.

Doporučená literatura:

 •  FORMAN, K. Úvod do didaktiky odborného výcviku pro mistry odborné výchovy. 1.vyd. Olomouc: UP, 1995. ISBN 80-7067-527-6.
 • MELEZINEK, A. Inženýrská pedagogika. 2.přeprac. vyd. Praha: ČVUT, 1994. ISBN 80-01-01214-X.
 • VINTR,J. Úvod do didaktiky odborného výcviku. 1.vyd. České Budějovice: JU, 1998. ISBN 80-7040- 292-X.

Obchodní nauka (platnost otázek od 1.1.2015) (pozn.: Studenti s nástupem do studia podzim 2017 již neabsolvují.)

 1. Historie trhu a vývoj obchodu. Důvody, podmínky a překážky obchodování. Rizika v obchodní činnosti.
 2. Význam obchodu, jeho členění a funkce. Definice a význam obchodu, jeho pojetí, právní formy obchodních firem.
 3. Členění zboží a jednotný systém označování zboží. Produkt, výrobek, zboží, technologické skupiny zboží, EAN.
 4. Označování potravin, kvalita, záruční lhůty. Povinnosti a požadavky vyplývající z vybraných národních předpisů pro oblast potravin.
 5. Obchodní sortiment, jeho struktura a změny, specializace v obchodě. Struktura a změny obchodního sortimentu, hloubka, šířka a  pracnost sortimentu.
 6. Systemizace maloobchodních jednotek, maloobchodní síť. Kritéria systematizace prodejen, maloobchodní síť, její význam a členění.
 7. Význam a charakteristika distribučních cest, obchodní logistika. Řízení pohybu a distribuce zboží, aplikace obchodní logistiky.
 8. Význam ceny v obchodní činnosti, obchodní marže, slevy. Struktura ceny a cenová tvorba, specifické aspekty ceny a její marketingové pojetí.
 9. Vývojové trendy v obchodě. Dominance a diverzifikace obchodních firem, internacionalizace a globalizace obchodu.
 10. Obchodní kategorie. Prostředníci a zprostředkovatelé obchodu.
 11. Nákup zboží a výběr dodavatele. Logistické a marketingové pojetí nákupu zboží, výběr dodavatele, zásoby zboží.
 12. Model velkoobchodních operací a skladové technologie. Sklady v logistickém pojetí, výkon, kapacita a zařízení skladů, provozní operace.
 13. Maloobchodní technologie a prvky maloobchodního provozu. Obchodní provoz, flexibilita prodejny, formy prodeje, nákupní prostředí a atmosféra.
 14. Řízení jakosti, ochrana spotřebitele a dozorové orgány. Význam jakosti a její řízení, značky jakosti, právní úprava ochrany spotřebitele.
 15. Význam služeb v obchodní činnosti. Služby jako součást obchodní strategie, jejich členění, oceňování služeb.
 16. Maloobchod mimo síť prodejen, právní aspekty elektronického obchodování. Druhy, výhody a nevýhody maloobchodního prodeje realizovaného  mimo síť prodejen.
 17. Systém bezpečnosti potravin. Systém rychlého varování v EU / RASFF /, dozorové orgány pro oblast obchodu.
 18. Význam mezinárodního obchodu pro národní hospodářství. Postavení mezinárodního obchodu v ekonomice země, nástroje ovlivňující jeho výši.
 19. Platební styk v obchodní činnosti podniků. Prodej za hotové, na úvěr, přednosti a nedostatky bezhotovostního platebního styku.
 20. Majetková struktura obchodního podniku. Dlouhodobý a oběžný majetek, oceňování majetku, inventarizace.

Základní literatura:

 • BURSTINER, I. Základy maloobchodního podnikání. 2.vyd. Praha: Victoria Publishing, 1994. ISBN 80-85605-55-4.
 • PRAŽSKÁ, L., JINDRA, J. Obchodní podnikání – Retail management. 1.vyd. Praha: Management Press, 1997. ISBN 80-85943-48-4.
 • ZÁBOJ, M. Obchodní operace. 1. vyd. Brno: Brno International Business School, 2003. ISBN 80-86575-93-4.

Doporučená Literatura:

 •  MALÝ, J. Obchod nehmotnými statky. 1.vyd. Praha: C.H.Beck, 2002. ISBN 80-7179-320-5.
 • TOMEK, J. , HOFMAN, J. Moderní řízení nákupu. 1.vyd. Praha: Management Press, 1999. ISBN 80-85943-73-5.
 • ŠTENGLOVÁ,I. aj. Obchodní zákoník. 9.vyd. Praha: C.H.Beck, 2004. ISBN 80-7179-863-0.

Podnikové hospodářství (pozn.: Studenti s nástupem do studia podzim 2017 již neabsolvují.)

 1. Podnik jako součást národního hospodářství a předmět podnikového hospodářství. Hospodářství a hospodářský princip, pojetí podniku, výrobní a spotřební hospodářství, podnik a hospodářský systém, přednosti a slabé stránky tržního a centrálně plánovacího systému, typologie podniku.
 2. Podnikové výrobní faktory a podnikové řízení jako výrobní faktor. Systém podnikových výrobních faktorů, rozdíl mezi členěním výrobních faktorů v národním a podnikovém hospodářství, funkce podnikového řízení, strategické řízení, nositelé řídících rozhodnutí v podniku.
 3. Systém podnikových cílů, nástroje a principy řízení. Typologie podnikových cílů, vztahy mezi cíli, cílové konflikty, cílový systém strategického řízení, nástroje řízení, principy řízení.
 4. Plánování v podniku. Úkoly a struktura plánování, dílčí komplexy plánovacího systému, strategické plánování, nástroje pro určování strategických oblastí a výběr strategií, takticko operativní plánování. Metody plánování.
 5. Lidský pracovní výkon a činitelé jej ovlivňující. Faktory ovlivňující pracovní výkon, personální výběr, interní a externí výběr personálu, pracovní podmínky: úprava pracovní doby, uspořádání pracoviště, podnikové klima; výše odměny za práci: výše mezd a mzdová spravedlnost, výkonnostní a sociální mzda; dobrovolné podnikové sociální požitky.
 6. Odměňování práce. Metody hodnocení práce, mzdové formy: časová mzda, úkolová mzda, prémie, odměny, účast na hospodářských výsledcích, normování pracovního výkonu; mzdový systém podniku.
 7. Hmotný investiční majetek a materiál jako výrobní faktory. Hmotný investiční majetek: ekonomická a technická životnost, kapacita a její využití; materiál: materiálové toky, využití materiálu.
 8. Organizačně právní formy podnikání. Podnikání a podnik, podnik jednotlivce, osobní společnosti, kapitálové společnosti, družstva, veřejné podniky.
 9. Živnostenské podnikání a malé a střední podniky. Živnosti, jejich provozování a členění, malé a střední podnikání, výhody a nevýhody malých a středních podniků, podpora malého a středního podnikání.
 10. Sdružování podniků. Cíle sdružování, druhy sdružování, formy sdružování: konsorcium, kartel, zájmové sdružení, koncern, trust, holding, Joint Venture, franchising, podnikové sítě, virtuální sítě.
 11. Volba stanoviště podniku. Pojem „volba stanoviště podniku“, faktory lokalizace při vnitrostátním výběru: orientované na práci, na materiál, na dopravu a energii, na životní prostředí, na odbyt; mezistátní volba stanoviště: hospodářské důvody, daňové důvody.
 12. Sanace a zánik podniku. Krize a sanace, zánik podniku: zrušení společnosti, likvidace společnosti, konkurz a vyrovnání.
 13. Podniková organizace. Podstata a význam organizování. Procesní a útvarová struktura. Organizační normy. Princip předmětné a funkční specializace. Rozpětí řízení. Typové organizační struktury.
 14. Výroba jako hlavní podniková funkce a plánování výrobního programu a výrobního. Pojem výroba a jeho obsah, vztah výroby k odbytu, investování a financování, plánování výroby, plánování výrobního programu a výrobního procesu.
 15. Plánování nákupu, dopravy a skladování.Oblasti a úkoly nákupu a skladování, plánování spotřeby, nákupu a dopravy, plánování skladového hospodářství, optimalizace skladových položek.
 16. Podnikové náklady. Pojem náklady, celkové, fixní a variabilní náklady, analýza bodu zvratu, klasifikace nákladů, zejména s ohledem na jejich zpracování v informačním systému podniku.
 17. Odbyt jako hlavní funkce podniku a odbytová politika. Odbytová funkce podniku, vztah odbytu a marketingu, cíle odbytové politiky, informace v oblasti odbytu. Segmentace trhu, výběr cílových skupin, budování tržní pozice.
 18. Nástroje odbytové politiky. Prostředky pro posílení konkurenčního postavení: výrobková, cenová komunikační a distribuční politika, marketingový mix, nástroje odbytové politiky taktického a strategického charakteru.
 19. Investice a financování (hmotný a finanční proces hospodaření). Pojmy investice a financování, podnikový obrat, likvidita a likvidnost, druhy financování, druhy investic.
 20. Majetková a kapitálová výstavba podniku. Majetková struktura podniku, pravidla financování a kapitálová struktura, zjištění kapitálové struktury a jejího krytí, analýza cash flow.

 Základní literatura:

 • WÖHE,G. Úvod do podnikového hospodářství. 1.vyd. Praha: C.H.Beck, 1995. ISBN 80-7179-014-1.
 • SYNEK,M. Podniková ekonomika. 1.vyd. Praha: VŠE, 1995. ISBN 80-7079-496-8.
 • NOVOTNÝ, J. Nauka o podniku I. 1.vyd. Brno:  ESF MU, 2004. ISBN 80-210-3333-9.

 Doporučená literatura:

 • BOUKAL.P., MIKOVCOVÁ,H. Nauka o podniku.1.vyd. Praha: VŠE, 2000. ISBN 80-245-0019-1.
 • BARROW, C.  Základy drobného podnikání.1.vyd.  Praha: Grada, 1996. ISBN 80-7169-232-8.
 • MUGLER, J.  Podnikové hospodářství malých a středních podniků. 2.přeprac.vyd. Plzeň:
 • ZČU, 2001. ISBN 80-7082-729-7.