Pokyny k pedagogické praxi

Předměty praxe jsou koncipovány jako významný motivační a integrující prvek v profesní přípravě učitelů praktického vyučování a učitelů odborných předmětů. Důraz je kladen na systémový přístup k řešení pedagogických a odborných problémů při výuce odborných předmětů a praktického vyučování. Činnost studentů je zaměřena na utváření schopností a dovedností vést jednotlivé vyučovací předměty. Důležité je i vytvoření základního portfolia sociální zkušenosti, kterou si student z konkrétních situací školní reality odnese, a která může významně ovlivnit formování jeho profesní identity. Důležité je poznání vazby mezi teoretickým a praktickým vyučováním a řešení mezipředmětových vztahů na středních odborných učilištích a integrovaných středních školách v praxi.

Student se má v dostatečném časovém úseku seznámit s terénem školy. Hlavním jeho úkolem jsou hospitace a výstupy ve vyučovacích jednotkách odborného výcviku (učebních dnech), nebo odborných předmětů (vyučovacích hodinách). Má se seznámit s administrativní stránkou školské praxe, prostudovat třídní knihu, deník evidence odborného výcviku a pedagogickou dokumentaci školy.

Studenti se účastní hospitací ve fakultních školách, po dohodě s vedoucím učitelem praxe a mohou realizovat i kratší či delší vstupy ve výuce, nebo učiteli při výuce asistovat.

Časový rozsah celé pedagogické praxe v jednotlivých studijních oborech v příslušném semestru bude stanoven vedoucím učitelem praxe.

Studenti v pedagogických praxích vypracují:

  1. tématické plány vyučovacího předmětu svého oboru,
  2. hospitační záznamy, z hospitací a vstupů ve vyučování,
  3. písemné přípravy na vyučování do předmětů svého oboru.
  4. písemně také uvedou údaje o tom, s kterou školní dokumentací při hospitacích byli seznámeni případně provedou analytické srovnání s dokumentací své školy.

Za dobu praxe zpracují seminární práci na téma „Projektování výuky praktického vyučování ve Školních vzdělávacích programech“ s využitím Rámcových vzdělávacích programů svého oboru.

Před závěrečným hodnocením pedagogických praxí předloží studenti v elektronické podobě vedoucímu učiteli praxe výše uvedené podklady k posouzení. Písemné hodnocení praxí v tištěné podobě, podepsané učitelem praxe, odevzdají studenti při závěrečném hodnocení pedagogických praxí.