Tématické okruhy pro psaní závěrečné práce v CŽV (DPS UOP MIN)

Témata závěrečných prací mají vyplývat především z těchto předmětů:

 • didaktika praktického vyučování (Učitelé praktického vyučování)
 • didaktika odborných předmětů (Učitelé odborných předmětů)
 • pedagogika
 • psychologie

Návrhy témat vedené na katedře fyziky, chemie a odborného vzdělávání:

 • Využití informačních technologií ve vyučování technickým předmětům (Krejčí, Válek)
 • Využití informačních technologií ve vyučování ekonomickým předmětům ( Krejčí, Válek)
 • Metodika přípravy a používání digitálních médií v pedagogické praxi (Krejčí, Válek)
 • Multimediální výukové programy v teoretické výuce v OU a SOU (Krejčí, Válek)
 • Multimediální výukové programy v praktické výuce v OU a SOU (Krejčí, Válek)
 • Možnosti využití aktivizujících výukových metod ve výuce odborných předmětů (Šutová, Pecina)
 • Estetická a etická výchova v oborech služeb (Javorová)
 • Problematika volby povolání (Viková, Ouroda)
 • Návrh modulového systému výuky zvoleného oboru (Pecina)
 • Hygiena vyučovacího procesu , formy a způsoby odpočinku žáků, škola a zdraví (Svobodová)
 • Nezaměstnanost v České republice, vývoj u absolventů škol (Ouroda, Viková)
 • Problematika přípravy dospělých pracovníků v OU a SOU – rekvalifikace (Ouroda, Viková)
 • Řízení lidských zdrojů v sektoru služby (Ouroda, Viková, Černá)
 • Analýza obsahu učiva učebního (studijního) oboru s ohledem na současnou a budoucí potřebu absolventů oborů služeb (Pecina)
 • Příprava softwaru pro distanční výuku (Krejčí, Válek)
 • Příprava materiálu pro distanční výuku pomocí existujícího softwaru (Krejčí, Válek)
 • Vliv telekomunikačních zařízení na školní mládež (Krejčí, Válek)
 • Vliv sociálních sítí na školní mládež (Krejčí, Válek)
 • Rozvoj tvořivosti žáků ve výuce odborných předmětů (Pecina)
 • Formy dopravní výchovy mládeže na SOŠ,SON a v AŠ (Děcký, Šmejkalová)
 • Rekvalifikace v dalším vzděláváni dospělých, úloha v OU aSOU (Viková, Černá)
 • Rámcové vzdělávací programy a tvorba školních vzdělávacích programů (Plucková)
 • Problematika volby povolání (Viková, Ouroda)
 • Projektování výuky praktického vyučování ve Školních vzdělávacích programech (Pecina)
 • Využívání moderní didaktické technologie ve výuce (Krejčí, Válek)
 • Využití rámcových vzdělávacích programu ve vzdělávání dospělých (Viková)
 • Vzdělávání žáku se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných (Trnová, Trna)
 • Kompetence absolventa příslušného oboru a jeho uplatnění (dle oboru)
 • Příprava učebního plánu, učebních osnov nebo vzdělávacích modulů pro zvolený obor (dle oboru)
 • Rozpracování průřezových témat do učebního plánu a osnov v daném oboru vzdělání (dle oboru)
 • Příprava učitele na vyučování (dle oboru)
 • Cvičné, užitkové a produktivní práce, jejich zařazení do výuky (dle oboru)
 • Rozpracování vhodných vyučovacích forem a metod pro praktické nebo teoretické vyučování (Pecina, Šutová)
 • Návrh učňovské dílny, laboratoře, instruktážní učebny, odborné učebny (dle oboru)
 • Problematika řízení úseku praktického nebo teoretického vyučování (Černá, Sládek)
 • Diagnostika ve školním vzdělávání (Trna)
 • Kontrolní a hospitační činnost ve vyučování (Plucková, Trnová)
 • Využití didaktických prostředků v jednotlivých fázích vyučovacího procesu (dle oboru)
 • Didaktické rozpracování vybraného učiva s využitím vhodných didaktických prostředků (dle oboru)
 • Význam a užití moderních technických prostředků ve vyučovacím procesu vybraného předmětu (Krejčí, Válek)
 • Vybavení učeben didaktickými prostředky (Krejčí, Válek)
 • Uplatnění didaktických technologií ve vyučování (Krejčí, Válek)
 • Multimediální výukové programy v teoretické a praktické přípravě na SOŠ a SOU (Krejčí, Válek)
 • Rozpracování učiva zvoleného předmětu s využitím moderní didaktické technologie (Krejčí, Válek)
 • Využití multimediálního počítače ve výuce (Krejčí, Válek)
 • Využití problematiky dopravní výchovy při mimoškolních aktivitách žáků SOU a SOŠ (Děcký)
 • Implikace dopravní výchovy do učiva odborných předmětů na SOU a SOŠ (Děcký)
 • Význam pedagogického vzdělání pro učitele autoškoly (Děcký)
 • Specifikum praktického vyučování v autoškole (Děcký)
 • Možnosti integrace problematiky dopravní výchovy s ostatním učivem při tvorbě ŠVP (Děcký, Svoboda)

Mohou být akceptována specifická témata  navržená samotnými účastníky studia s ohledem na požadavky a potřebu škol a školských zařízení. Takto navržené téma závěrečné práce a vedoucího práce, nutno konzultovat s vedoucím katedry.