Státní závěrečná zkouška učitelství praktického vyučování – 4. semestrové CŽV studium

Závěrečná zkouška má tři části, které tvoří:

 • Rozprava k závěrečné práci, při které účastník studia nejprve objasní cíl práce, východiska a závěry, ke kterým při zpracování dospěl, a poté odpoví na položené otázky členů komise.
 • Písemný test z pedagogiky, psychologie. Test se skládá z výběrových a tvořených otázek.
 • Ústní zkouška z didaktiky odborných předmětů (učitelé praktického vyučování) v rozsahu předepsaných tematických okruhů z učiva jednotlivých předmětů. Teoretické otázky z těchto předmětů vycházejí vesměs z tematického zaměření závěrečné práce.

Didaktiky praktického vyučování:

 1. Didaktika praktického vyučování v systému pedagogických věd, spolupráce s ostatními vědami, význam pro učitele.
 2. Systém výuky praktického vyučování. Fáze výuky, motivace žáků ve výuce.
 3. Výukové cíle v praktickém vyučování, hierarchie cílů, taxonomie cílů. Stanovení výukových cílů v praktickém vyučování a práce s cíli ve vyučovací jednotce.
 4. Základní pedagogické dokumenty, uspořádání učiva v učebních dokumentech. Základní a rozšiřující učivo, didaktická analýza učiva.
 5. Intelektové a psychomotorické dovednosti a jejich osvojování ve výuce praktického vyučování.
 6. Výukové metody ve výuce praktického vyučování, kritéria volby metod ve výuce praktického vyučování. Instruktáž a cvičení ve výuce praktického vyučování.
 7. Učebnice, učební texty a  výukové materiály ve výuce praktického vyučování.
 8. Aktivita žáků ve výuce praktického vyučování, učební úlohy. Možnosti využití aktivizujících výukových metod ve výuce praktického vyučování.
 9. Organizační formy výuky v praktickém vyučování. Základní organizační jednotka výuky, její struktura a typy.
 10. Druhy pracovišť pro praktické vyučování žáků. Exkurze ve výuce praktického vyučování.
 11. Materiální výukové prostředky ve výuce praktického vyučování. Učební pomůcky a didaktická technika ve výuce, vybavení výukových pracovišť.
 12. Hodnocení žáků v praktickém vyučování, kontrolní práce, závěrečná a maturitní zkouška.
 13. Příprava učitele praktického vyučování na výuku. Perspektivní (dlouhodobá) a aktuální (krátkodobá) příprava výuky. Možnosti využití výukových prezentací, výukových opor a multimédií v přípravě výuky praktického vyučování.
 14. Výchova k bezpečné práci, ochraně zdraví a péčí o životní prostředí ve výuce praktického vyučování.
 15. Osobnost učitele praktického vyučování. Vzdělání a morální vlastnosti učitele. Hospitace ve výuce praktického vyučování.

Literatura:

 • Friedmann, Z. & Pecina, P. (2013). Didaktika odborných předmětů technického charakteru. Brno: MU.
 • Krpálek, P. & Krpálková Kremlová, K. (2012). Didaktika ekonomických předmětů. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica.
 • Kuberová, H. (2010). Didaktika ošetřovatelství. Praha: Portál s.r.o.
 • Ouroda, S. (2000).Oborová didaktika. Brno: MZLU.
 • Pecina, P. (2017). Fenomén odborného technického vzdělávání na středních školách. Brno: MU.
 • Pecina, P. & Krištofiaková, L. (2021). Vybrané aspekty výuky odborných předmětů a praktického vyučování na středních odborných školách. Dubnica nad Váhom: Vysoká škola DTI.
 • Slavík, M. & Miller, I. (2012). Oborová didaktika pro zemědělství, lesnictví a příbuzné obory. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze.
 • Vaněček, D., et al., (2016). Didaktika technických odborných předmětů. Praha: ČVUT

Pedagogika:

 1. Předmět a struktura pedagogiky
 2. Školská soustava a její rysy
 3. Výchovný cíl: vymezení, charakteristika, etapy dosahování cíle
 4. Složky výchovy, vzájemné vztahy, komplexnost
 5. Pedagogické principy (zásady). Jejich obecnost a objektivita
 6. Činitelé výchovně vzdělávacího procesu. Charakteristika jednotlivých činitelů
 7. Vědecko-výzkumné metody v pedagogice. Jejich klasifikace a charakteristika
 8. Slovní, názorné a pracovní metody výuky
 9. Hodnocení a klasifikace žáka
 10. Moderní výukové strategie
 11. Vliv prostředí na výchovu
 12. Výchova v rodině, výchova k rodičovství
 13. Hodnotová orientace v současnosti a výchova
 14. Mravní výchova, její etapy a metody
 15. Aktuální problémy výchovy
 16. Současné pedagogické koncepce

Literatura:

 • Čábalová, D. (2011). Pedagogika. Praha: Grada.
 • Jůva, V.(2001). Základy pedagogiky pro doplňující pedagogické studium. Brno: Paido.
 • Vališová, A. & Kasíková, H. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada.
 • Průcha, J. (2017). Moderní pedagogika. Šesté aktualizované a doplněné vydání.
 • Průcha, J. (2000). Přehled pedagogiky. Úvod do studia oboru. Praha.

Psychologie:

 1.  Předmět a struktura psychologie. Využití psychologie v práci učitele praktického vyučování.
 2. Racionálně kognitivní procesy (čivost, vnímání, paměť, představa, myšlení)
 3. Imaginativně emotivní funkce osobnosti
 4. Frustrace, deprivace, stres
 5. Pojem a struktura osobnosti
 6. Obecné principy vývoje a zákonitosti vývojových změn
 7. Psychologická charakteristika dospívajícího
 8. Poznávací procesy v dospívání
 9. Volní procesy a emoční procesy u dospívajících
 10. Utváření identity v období dospívání
 11. Interakce dospívajících s faktory prostředí
 12. Psychologie učení (pojem, druhy, formy a zákony učení)
 13. Psychologie výchovy (psychologická podstata a cíl výchovy, socializace a sociální učení, morální charakter a jeho vývoj)
 14. Typy výchovných přístupů a jejich dopad na dospívajícího
 15. Učební obtíže a maladaptace dospívajících

Literatura:

 • Čáp, J., & Mareš, J. (2001). Psychologie pro učitele. Praha: Portál.
 • Mareš, J. (2013). Pedagogická psychologie. Praha: Portál.
 • Vágnerová, M. (2004). Základy psychologie. Praha: Karolinum.
 • Thorová, K. (2015). Vývojová psychologie. Proměny lidské psychiky od početí po smrt. Praha: Portál.