Státní závěrečná zkouška učitelství odborných předmětů pro střední školy – studenti, kteří již absolvovali předměty s kódy FCxxxx

Struktura části magisterské státní závěrečné zkoušky z učitelství odborných předmětů na středních školách – pro studenty, kteří již absolvovali předměty s kódy FCxxxx:

 1. Obhajoba diplomové práce
 2. Pedagogicko-psychologický základ pro navazující magisterské studium
 3. Didaktika odborných předmětů

Pedagogicko-psychologický základ pro navazující magisterské studium

Zajišťováno katedrami PedagogikyPsychologie (kde nalezne bližší informace vztahující se např. ke Kritériím hodnocení SZZ z pedagogiky a psychologie)

Okruhy SZZ z Pedagogiky a Psychologie naleznete na webu Pedagogické fakulty / Student / Bc. a Mgr. studium / Státní a závěrečné zkoušky

Didaktika odborných předmětů

 1. Didaktika odborných předmětů v systému pedagogických věd. Vztah obecné didaktiky a oborové didaktiky odborných předmětů.
 2. Výukový proces ve výuce odborných předmětů. Fáze výukového procesu, motivace žáků.
 3. Uplatňování didaktických zásad, pouček a pravidel ve výuce odborných předmětů.
 4. Cíle středoškolského odborného vzdělávání v ČR. Hierarchie cílů, kompetence absolventa, stanovování cílů, konkrétní příklady a aplikace na konkrétní obor. Práce s cíli ve vyučovací jednotce.
 5. Učební dokumenty ve středoškolském odborném vzdělávání. Rámcové vzdělávací programy, školní vzdělávací programy. Učební plány a osnovy.
 6. Základní, rozšiřující a prohlubující učivo ve výuce odborných předmětů.
 7. Vyučovací metody používané při výuce odborných předmětů v ČR. Vymezení problému, členění metod, volba metod.
 8. Aplikace klasických (tradičních) metod ve výuce odborných předmětů. Konkrétní příklady a aplikace.
 9. Instruktáž ve výuce, typy instruktáže a využití instruktáže v odborném vzdělávání.
 10. Aktivita, samostatnost a tvořivost žáků ve výuce odborných předmětů.
 11. Aplikace aktivizujících výukových metod ve výuce odborných předmětů. Možnosti využití diskuse, didaktických her, problémové metody, inscenačních a situačních metod výuky. Konkrétní příklady a aplikace.
 12. Aplikace komplexních metod výuky ve výuce odborných předmětů. Možnosti využití projektové výuky, skupinové a kooperativní výuky, brainstormingu. Konkrétní příklady a aplikace.
 13. Individuální přístup učitele k žákům SŠ. Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami žáků a žáků mimořádně nadaných.
 14. Hodnocení žáků ve výuce odborných předmětů v ČR. Smysl hodnocení, principy hodnocení, metody hodnocení. Ústní a písemné zkoušky.
 15. Didaktické testy a jejich využití ve výuce odborných předmětů. Vymezení problému, typy testů, testové položky, vlastnosti dobrého testu. Konkrétní příklady a aplikace.
 16. Materiální výukové prostředky ve výuce odborných předmětů. Vymezení problému, přehled učebních pomůcek a didaktické techniky. Volba pomůcek, údržba pomůcek a didaktické techniky. Konkrétní příklady a aplikace pomůcek ve výuce konkrétního oboru.
 17. Možnosti využití odborných učebnic a učebních textů ve výuce odborných předmětů. Práce s elektronickou i tištěnou učebnicí, odbornou literaturou a technickou dokumentací v odborných předmětech.
 18. Možnosti využití počítače ve výuce odborných předmětů. Konkrétní příklady a aplikace. Využití výukových prezentaci, výukových videí a multimediálních výukových opor ve výuce odborných předmětů.
 19. Organizační formy výuky ve výuce odborných předmětů. Vyučovací jednotka, její struktura, typy.
 20. Výukové prostory ve výuce odborných předmětů. Učebny, laboratoře, specializované učebny. Požadavky na vybavení a bezpečnost.
 21. Možnosti využití exkurzí, vycházek, praxí a stáží ve středoškolském odborném vzdělávání. Typy exkurzí, příprava a realizace exkurzí.
 22. Projektování a příprava výuky odborných předmětů. Perspektivní (dlouhodobá) příprava, aktuální (krátkodobá) příprava výuky. Konkrétní příklady a aplikace.
 23. Mezipředmětové vztahy ve výuce odborných předmětů. Obsahové, časové a metodické vazby, spojení teorie a praxe.
 24. Osobnost učitele odborných předmětů, vzdělání učitele, osobnost učitele.
 25. Hospitace ve výuce odborných předmětů. Smysl hospitace, příprava a realizace hospitace.
 26. Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při vzdělávacích činnostech na SOŠ.
 27. Vzdělávání dospělých na středních odborných školách. Další vzdělávání a rekvalifikace.
 28. Závěrečné a maturitní zkoušky ve středoškolském odborném vzdělávání.

Literatura:

 • Čadílek, M., Loveček, A. (2003). Didaktika odborných předmětů (1.st ed.). Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.
 • Drahovzal, J., Kohoutek, R., Kilián, O. (1997). Didaktika odborných předmětů. Brno: Paido.
  Friedmann, Z., Pecina, P. (2013). Didaktika odborných předmětů technického charakteru (1. vyd.). Brno: Masarykova univerzita.
 • Kalhous, Z., Obst, O. (2003). Didaktika sekundární školy (1. vyd.). Olomouc: Univerzita Palackého.
 • Kalhous, Z., Obst, O. (2009). Školní didaktika (Vyd. 2.). Praha: Portál.
 • Kropáč, J., Kropáčová, J. (2006). Didaktická transformace pro technické předměty (1. vyd.). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
 • Kyriacou, C. (2012). Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování (Vyd. 4.). Praha: Portál.
 • Ludvík Eger a kol. (2002). Strategie rozvoje školy (1. vyd.). Plzeň: Cehtuma.
 • Malach, J. (2002). Obecná didaktika pro učitelství odborných předmětů: studijní opora pro distanční studium
  (Vyd. 1.). Ostrava: Ostravská univerzita.
 • Maňák, J. (2001). Stručný nástin metodiky tvořivé práce ve škole. Brno: Paido.
 • Maňák, J. (2003). Nárys didaktiky (3. vyd.). Brno: Masarykova univerzita.
 • Maňák, J., Švec, V. (2003). Výukové metody. Brno: Paido.
 • Mošna, F., Rádl, Z. (1996). Problémové vyučování a učení v odborném školství (Vyd. 1.). Praha: RB-PRESS.
 • Petty, G. (2013). Moderní vyučování (6., rozš. a přeprac. vyd.). Praha: Portál.
 • Průcha, J. (2009). Moderní pedagogika: [věda o edukačních procesech] (4., aktualiz. a dopl. vyd.). Praha: Portál.
 • Skalková, J. (1995). Za novou kvalitu vyučování: (inovace v soudobé pedagogické teorii i praxi). Brno: Paido.
 • Skalková, J. (1999). Obecná didaktika (Vyd. 1.). Praha: ISV.
 • Švec, V. (1998). Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku (1. vyd.). Brno: Masarykova univerzita.
 • Turek, I. (1998). Zvyšovanie efektívnosti vyučovania (2., dopl. vyd.). Bratislava: Edukácia.
 • učební dokumenty oboru
 • Rámcový vzdělávací program SŠ