Státní závěrečná zkouška učitelství odborných předmětů pro střední školy – studenti, kteří již absolvovali předměty s kódy UOPK_xxxx

Struktura části magisterské státní závěrečné zkoušky z učitelství odborných předmětů na středních školách – pro studenty, kteří již absolvovali předměty s kódy UOPK_xxxx:

 1. Obhajoba diplomové práce
 2. Pedagogika a psychologie
 3. Ekonomika s didaktikou (skládá se z části Ekonomika a Didaktika odborných předmětů)
 4. VOLITELNĚ – Strojírenská technologie (Při přihlášení k SZZ je potřeba úspěšně absolvovat i tento předmět pro získání diplomu, není možné se z něj následně odhlásit.)

Pedagogika a psychologie

Zajišťováno katedrami Pedagogiky a Psychologie PdF MU. Potřebné informace jsou k dispozici na na jejich webech.

Ekonomika (platnost otázek od 1. 1. 2015)

 1. Ekonomie, základní pojmy a souvislosti.Vymezení ekonomie, její rozdělení. Potřeby, trh, cena, směna, hospodářský proces, ekonomická vzácnost, ekonomika.
 2. Makroekonomie, mikroekonomie, význam a cíle.   Makroekonomické veličiny, jejich měření.
 3. Hospodářské cykly, ekonomický růst. Průběh hospodářských cyklů, důvody jejich vzniku. Zdroje a bariéry ekonomického růstu. Ekonomická síla a úroveň země.
 4. Tržní ekonomika, její znaky a ekonomické zákony. Koloběh hodnot ve společnosti. Definice, význam a druhy ekonomických ukazatelů / tržní indexy /.
 5. Trh práce a nezaměstnanost.Pracovní síla, nabídka práce, poptávka po práci, míra nezaměstnanosti.
 6. Cena v tržní ekonomice a inflace.Definice ceny, faktory ovlivňující cenovou tvorbu. Příčiny inflace, typy a formy inflace.
 7. Trh peněz, charakteristika peněz.Funkce a vývoj peněz, peněžní agregáty. Měna a měnový kurz. Rovnováha peněžního trhu.
 8. Bankovní systém a bankovnictví.Úloha centrální banky, obchodní banky a produkty bank.
 9. Daňový systém a státní rozpočet, význam daní.Daně přímé a nepřímé. Tvorba státního rozpočtu, jeho příjmy a výdaje.
 10. Nástroje ovlivňování ekonomického vývoje země.Právní nástroje, monetární, fiskální, důchodová a zahraničně obchodní politika.
 11. Ekonomika podniku a měření její výkonnosti. Definice ekonomiky, náklady, výnosy a zisk podniku. Výrobní faktory a výstupy podniku.
 12. Význam a obsah strategického marketingového řízení podniku.Druhy a typy marketingových strategií. Vize poslání a cíle podniku, proces strategického marketingového řízení.
 13. Obchod, jeho charakteristika, význam, funkce a postavení v národním hospodářství. Členění obchodu, velkoobchod, maloobchod. Zboží a sortiment, maloobchodní síť.
 14. Mezinárodní obchod a jeho význam pro národní hospodářství.  Důvody a důsledky mezinárodního obchodu na ekonomické procesy. Státní protekcionismus, cla, celní hodnota, celní sazby a celní řízení.
 15. Evropská unie. Charakteristika evropské unie, její instituce. Náklady a přínosy členství ČR v evropské unii.

Literatura:

 • CHRAMOSTA, D. Prodej?. Havířov: Question Marks, 2005.  ISBN neuvedeno.
 • JOBER, D.  a kol. Management prodeje. Praha: Computer Press, 2001. ISBN 8072265334.
 • LUKOSZOVÁ, X. Nákup a jeho řízení. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 8025101746
 • SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera. 2. doplněné vydání. Praha: Computer Press, 2001, 220 s. ISBN 80-7226-562-8
 • SUCHÁNEK, P. Podnikohospodářská analýza. 1. vydání, Brno: MU ESF, 2006, 110 s. ISBN 80-210-3985-X
 • GRÜNWALD, R.; HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. 2. vydání, Praha: VŠE, 2001, 197 s. ISBN 80-70795-87-5
 • KISLINGEROVÁ, E., NEUMAIEROVÁ, I. Vybrané příklady firemní výkonnosti podniku. Praha: VŠE, 1996, 242 s. ISBN 80-70796-41-3
 • NENADÁL, J. Měření v systémech managementu jakosti. Praha : MANAGEMENT PRESS, 2004.
 • NENADÁL, J. a kol. Moderní systémy řízení jakosti. Praha: MP, 2002
 • VEBER, J a kol. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. Praha : Grada Publishing, spol.s r.o., , 2002.

Didaktika odborných předmětů

 1. Didaktika odborných předmětů v systému pedagogických věd. Vztah obecné didaktiky a oborové didaktiky odborných předmětů.
 2. Výukový proces ve výuce odborných předmětů. Fáze výukového procesu, motivace žáků.
 3. Uplatňování didaktických zásad, pouček a pravidel ve výuce odborných předmětů.
 4. Cíle středoškolského odborného vzdělávání. Hierarchie cílů, kompetence absolventa, stanovování cílů, konkrétní příklady a aplikace na konkrétní obor. Práce s cíli ve vyučovací jednotce.
 5. Učební dokumenty ve středoškolském odborném vzdělávání. Rámcové vzdělávací programy, školní vzdělávací programy. Učební plány a osnovy.
 6. Základní, rozšiřující a prohlubující učivo ve výuce odborných předmětů.
 7. Vyučovací metody používané při výuce odborných předmětů. Vymezení problému, členění metod, volba metod.
 8. Aplikace klasických (tradičních) metod ve výuce odborných předmětů. Konkrétní příklady a aplikace.
 9. Instruktáž ve výuce, typy instruktáže a využití instruktáže v odborném vzdělávání.
 10. Aktivita, samostatnost a tvořivost žáků ve výuce odborných předmětů.
 11. Aplikace aktivizujících výukových metod ve výuce odborných předmětů. Možnosti využití diskuse, didaktických her, problémové metody, inscenačních a situačních metod výuky. Konkrétní příklady a aplikace.
 12. Aplikace komplexních metod výuky ve výuce odborných předmětů. Možnosti využití projektové výuky, skupinové a kooperativní výuky, brainstormingu.  Konkrétní příklady a aplikace.
 13. Individuální přístup učitele k žákům SŠ. Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami žáků a žáků mimořádně nadaných.
 14. Hodnocení žáků ve výuce odborných předmětů. Smysl hodnocení, principy hodnocení, metody hodnocení. Ústní a písemné zkoušky.
 15. Didaktické testy a jejich využití ve výuce odborných předmětů. Vymezení problému, typy testů, testové položky, vlastnosti dobrého testu. Konkrétní příklady a aplikace.
 16. Materiální výukové prostředky ve výuce odborných předmětů. Vymezení problému, přehled učebních pomůcek a didaktické techniky. Volba pomůcek, údržba pomůcek a didaktické techniky. Konkrétní příklady a aplikace pomůcek ve výuce konkrétního oboru.
 17. Možnosti využití odborných učebnic a učebních textů ve výuce odborných předmětů. Práce s elektronickou i tištěnou učebnicí, odbornou literaturou a technickou dokumentací v odborných předmětech.
 18. Možnosti využití počítače ve výuce odborných předmětů. Konkrétní příklady a aplikace. Využití výukových prezentaci, výukových videí a multimediálních výukových opor ve výuce odborných předmětů.
 19. Organizační formy výuky ve výuce odborných předmětů. Vyučovací jednotka, její struktura, typy.
 20. Výukové prostory ve výuce odborných předmětů. Učebny, laboratoře, specializované učebny. Požadavky na vybavení a bezpečnost.
 21. Možnosti využití exkurzí, vycházek, praxí a stáží ve středoškolském odborném vzdělávání. Typy exkurzí, příprava a realizace exkurzí.
 22. Projektování a příprava výuky odborných předmětů. Perspektivní (dlouhodobá) příprava, aktuální (krátkodobá) příprava výuky. Konkrétní příklady a aplikace.
 23. Mezipředmětové vztahy ve výuce odborných předmětů. Obsahové, časové a metodické vazby, spojení teorie a praxe.
 24. Osobnost učitele odborných předmětů, vzdělání učitele, osobnost učitele.
 25. Hospitace ve výuce odborných předmětů. Smysl hospitace, příprava a realizace hospitace.
 26. Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při vzdělávacích činnostech na SOŠ.
 27. Vzdělávání dospělých na středních odborných školách.  Další vzdělávání a rekvalifikace.
 28. Závěrečné a maturitní zkoušky ve středoškolském odborném vzdělávání.

Literatura:

 • Drahovzal, J.; Kilián, O.; Kohoutek, R. Didaktika odborných předmětů. Brno: Paido, Edice pedagogické literatury, 1997.
 • Maňák, J. Nárys didaktiky. Brno: MU, 1995.
 • ŠVEC, V. Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku. Brno: MU, 1998. ISBN 80-210-1937-9.
 • LOVEČEK, A.; ČADÍLEK, M. Didaktika odborných předmětů. Brno: 2003.
 • KALHOUS,Z., OBST,O. Školní didaktika. Olomouc: UPOL, 2001.
 • KYRIACOU, CH. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, 1996.
 • MAŇÁK, J. Stručný nástin metodiky tvořivé práce ve škole. Brno : Paido, 2001.
 • MAŃÁK, J. ŠVEC,V. Výukové metody. Brno: Paido, 2003
 • MAREŠ,J. Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál, 1998.
 • Mojžíšek, L. Didaktika.Teorie vzdělání a vyučování. Praha: SPN, 1998.
 • Petty, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, 1996.
 • PRŮCHA,J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 1997. 496 s. ISBN 80-7178-170-3
 • Skalková, J.  Za novou kvalitu vyučování. Brno: Paido, 1995.
 • KOPÁČ,J. KOPÁČVÁ, J. Didaktická transformace pro technické předměty. Olomouc: 2006. 104 s. ISBN 80-244-1431-7
 • KALHOUS, Z. OBRST, O. Didaktika sekundární školy. Olomouc: UP, 2003. ISBN 80-244-0599-7.
 • MOŠNA, F. RÁDL, Z. Problémové vyučování a učení v odborném školství. Praha: PF UK, 1996. ISBN 80-902116-0-9.
 • TUREK, I. Zvyšovanie efektivnosti vyučovánia. 2. vyd. Bratislava: EDUKACIA, 1998. JSBN 80-88796-89-X.
 • MALACH, J. Obecná didaktika pro učitelství odborných předmětů. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. ISBN 80-7042-235-1.
 • SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: ISV nakladatelství, 1999. ISBN 80-85866-33-1.
 • EGER, L. aj. Strategie rozvoje školy.Plzeň:CECHTUNA, 2002 ISBN 80-903225-2-2.
 • učební dokumenty oboru
 • Rámcový vzdělávací program SŠ

VOLITELNĚ – Strojírenská technologie (Při přihlášení k SZZ je potřeba úspěšně absolvovat i tento předmět pro získání diplomu, není možné se z něj následně odhlásit.)

 1. Odlévání kovů (výroba netrvalých forem a odlitků, formovací směsi, tavení a lití slévárenských slitin, čištění a úprava odlitků);
 2. Speciální metody odlévání (tlakové lití, výroba přesných odlitků – metoda vytavitelného modelu, princip a použití těchto technologií v praxi);
 3. Objemové tváření (tváření za tepla, volné kování, zápustkové kování);
 4. Plošné tváření (ohýbání, stříhání, prostřihování, tažení plechu);
 5. Svařování a pájení kovů (principy a způsoby svařování, svařování plamenem, svařování elektrickým obloukem, princip pájení);
 6. Nekonvenční technologie obrábění (princip a použití, elektrojiskrové obrábění, obrábění a řezání laserem, plasmou, řezání vodním paprskem);
 7. Výrobní technologie pro zpracování plastů (polymerní materiály – jejich rozdělení a výroba, průmyslové zpracování plastů, použití plastů v technické praxi);
 8. Teorie třískového obrábění (základní pojmy a názvosloví, stručná charakteristika – soustružení, frézování, vrtání, protahování, hoblování a obrážení, broušení);
 9. Třískové obrábění – soustružení (princip a použití, nástroje a stroje pro soustružení, tvorba třísky a chlazení);
 10. Třískové obrábění – frézování a vrtání (princip a použití, způsoby frézování, nástroje a stroje pro frézování, princip a použití – vrtání, vyhrubování, vystružování a zahlubování);
 11. Dokončovací metody obrábění (princip a použití broušení, nástroje a stroje pro broušení, princip a použití – honování, lapování, superfinišování, leštění);
 12. Přípravky a měřidla (dílenská měřidla, kontrola a měření v technické praxi);
 13. Metodika konstruování (konstrukční proces, technologičnost konstrukce, volba materiálu a polotovarů);
 14. Technická dokumentace (technické kreslení a normalizace, zobrazování na výkresech, kótování, tolerování rozměrů a struktura povrchu, výkres součásti a výkres sestavení);
 15. Rozebíratelné spoje (základní rozdělení spojů, šroubové spoje – princip a použití, navrhování a zobrazování spojů na výkrese);
 16. Nerozebíratelné spoje (svarové, pájené, lepené a nýtované spoje, navrhování a zobrazování spojů na výkrese);
 17. Strojní součásti – (hřídele, kolíky a čepy, pera a klíny, ložiska, pružiny, navrhování a využití strojních součástí v technické praxi);
 18. Mechanické převody (základní rozdělení, třecí převody, převody ozubenými koly, převody řetězové a řemenové, navrhování a využití převodů v technické praxi);
 19. Konstruování svarků, odlitků a výkovků (technologické požadavky, technická dokumentace);
 20. Počítačová podpora konstruování (CAD, rozdělení systémů CAD, parametrické modelování);

Literatura:

 • Kolektiv. Technologie obrábění II. SNTL Praha: 1978.
 • Kolektiv. Teorie obrábění. SNTL Praha: 1980.
 • Kolektiv. CIM – Počítačová podpora výrobního procesu. VUT Brno: 1992.
 • CHLADIL, J., VAČKÁŘ, J.Teorie obrábění – Návody do cvičeni. ES VUT Brno: 1983.
 • CHLADIL, J., VAČKÁŘ, J. NC Měřící stroje a zařízení. FS VUT Brno: 1984.
 • CHLADIL, J. Příprvky a nástroje. SNTL Praha: 1984.
 • CHLADIL, J. MOUKA, E. Teorie obrábění. SNTL Praha: 1989.
 • CHLADIL, J. HUMÁR, A. Teorie obrábění – Příklady a cvičení. ES VUT Brno: 1991.
 • CHLADIL, J. Přípravky a nástroje. Část – Obrábění, Vysoké učení technické v Brně: 1992.
 • CHLADIL, J. JANSKÝ, M. Aplikace CAD/CAM v technologii- část I CAD, 2002. http://www.fme.vutbr.cz/opory/pdf/AplikaceCAD-CAM.pdf
 • CHLADIL, J. JANSKÝ, M. Aplikace CAD/CAM v technologii – část II CAM, 2002, 3/99, Ústí n. L.: 1999, Pp. 8-12, ISSN 1211-4162. http://www.fme.vutbr.cz/opory/pdf/CAM0_Zdar.pdf