Pokyny k vypracování závěrečných prací (DPS, DAP)

Závěrečné práce jsou nejčastěji zadávány v návaznosti na didaktiku praktického vyučování, pedagogiku nebo psychologii. Výjimečně může být voleno téma práce z některého jiného předmětu studijního programu nebo ze zájmové odborné činnosti žáků středních škol.

Vypracováním závěrečné práce má studující prokázat schopnost samostatně využívat teoretické poznatky získané během studia a aplikovat je při řešení konkrétního úkolu z pedagogické praxe.

Závěrečnou práci můžeme pojmout jako práci teoretickou nebo experimentální.

teoretické, vesměs kompilační, student prokazuje, že prostudoval dostupnou literaturu k danému tématu, že je schopen problematiku analyzovat a jasně vyložit. Tato forma je vhodná pro studenty vytrvalé ve studiu, spíše pilné, se sklonem k deduktivním postupům od teorie k aplikacím a k praxi.

experimentální práci (zaměřené prakticky) shromáždí student, vedle poznatků získaných studiem, empirické údaje, dosažené vlastním výzkumem, které správně utřídí, analyzuje, syntetizuje a interpretuje. Tato forma je vhodná spíše pro praktiky se sklonem k induktivním postupům, tj. od konkrétních jevů a faktů k jejich zobecnění a pravidlům.

Orientační časový plán zpracování závěrečné práce

1. Volba tématu – zpravidla rok před ukončením studia

Studující se seznámí s doporučenými tématickými okruhy závěrečných prací a zvolí (nejlépe za spolupráce s vedením své školy) vhodné zaměření vlastního specifického úkolu, který bude řešit.

Vybrané téma předloží uvedenému vedoucímu, případně vedoucímu katedry, který rozhodne určí vedoucího závěrečné práce, jímž je obvykle některý z oborově zaměřených učitelů. Vedoucí práce stanoví studujícímu plán konzultací, na nichž postup řešení kontroluje.

Téma závěrečné práce určuje v podstatě její odborné zaměření. Neomezuje však vlastní, tvořivý postup při jeho další konkretizaci. Z toho důvodu bývá obvykle téma závěrečné práce zadáno šířeji. Upřesňování tématu probíhá souběžně s jeho promýšlením, se studiem literatury, popřípadě s provedením předběžných ověření nebo předvýzkumů.

2. Zpracování tématu

Studující předloží vedoucímu práce návrh osnovy a dohodne obsah a členění závěrečné práce. Potom přistoupí k samostatnému zpracovávání a problémy průběžně konzultuje s vedoucím.

Závěrečnou práci o rozsahu obvykle 20-30 stran tzv. strojopisu odevzdá studující do stanoveného termínu ve dvojím vyhotovení současně s uzavřeným studijním průkazem a originálem zadání závěrečné práce na studijní oddělení kombinovaného studia PdF MU.

Vedoucí práce předloženou práci oklasifikuje a výsledek oznámí písemně pedagogickému oddělení PdF MU, nejméně 2 týdny před termínem závěrečné zkoušky. Je-li závěrečná práce klasifikována jako nevyhovující, není studující k závěrečné zkoušce připuštěn a musí závěrečnou práci přepracovat. Závěrečnou zkoušku pak koná v náhradním termínu.

3. Úprava textu: