O KABINETU

O Kabinetu multikulturní výchovy

Pracovníci Katedry sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity organizovali od roku 1999 vzdělávací projekty určené převážně romské populaci. Tyto aktivity, které byly podporované prostředky převážně z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vyústily v roce 2001 ve vznik Kabinetu multikulturní výchovy. Pracovníci Kabinetu začali od července 2002 koordinovat stále se zvyšující počet vzdělávacích kurzů a metodicky a organizačně pečovat o velký počet zájemců. Nebývalý zájem projevili příznivci Kabinetu především o kurz pro pedagogické asistenty (dříve romské pedagogické asistenty) a přípravný kurz pro studium na vysoké škole. Hned v počátku vzniku Kabinetu byl vyjasněn hlavní úkol tohoto pracoviště: zastřešit témata multikulturní výchovy pomocí organizačních i praktických aktivit. Kromě výše uvedených tradičních kurzů začali pracovníci Kabinetu realizovat i další aktivity pro příslušníky nejrůznějších marginalizovaných či minoritních skupin. Kabinet multikulturní výchovy právě díky své existenci na akademické půdě může nabídnout určitý prostor pro otázky a odpovědi, které se týkají našeho vztahu ke složitému okolnímu světu, k ostatním národům, menšinám, etnikům apod.. Právě akademická půda vysoké školy může nabídnout dialog týkající se našeho vztahu a budoucího soužití s minoritami. Pro nás všechny zúčastněné je velmi významné, že se můžeme navzájem poznávat a prostřednictvím seminářů a přednášek vnášet do akademického, mnohdy poněkud zkostnatělého a xenofóbního prostředí ducha tolerance a výchovy proti rasismu a předsudkům.

Kabinet multikulturní výchovy, stejně jako samotná multikulturní výchova, je v plné míře k dispozici všem studentům Masarykovy univerzity (ale i široké veřejnosti). Pracovníci Kabinetu se podílí nejenom na odborné výuce na Pedagogické fakultě MU (např. v rámci předmětu multikulturní výchovy), ale věnují se i popularizační přednáškové činnost, dále se snažíme umožnit setkávání odborné i laické veřejnosti s konkrétními zástupci různých národů, etnik, menšin atd., abychom si my všichni uvědomili rozmanitost světa a nutnost společného konsensu, tedy pokud chceme žít v porozumění a vzájemné toleranci. Zájemcům nabízíme různé formy příležitostných seminářů určených pro širokou (nejen romskou) veřejnost, které propagují osvětu vzdělávání a otevírají diskusi na téma výchovy k toleranci a proti rasismu.

Určitou část svého snažení věnujeme také migrujícím, kteří hledají v naši vlasti nový či přechodný domov. V rámci naší činnosti nabízíme výuku českého jazyka, doučování dětí, přípravu talentovaných na vstup na SŠ a VŠ, poradenský servis v oblasti vzdělávání, volnočasové aktivity integračního charakteru a mnohé další.

Vzhledem k současné situaci romského etnika, kdy velká část Romů je nezaměstnaná a s přihlédnutím k jejich celkovému vzdělání a kvalifikaci i nezaměstnatelná, nabízí v současné době Kabinet multikulturní výchovy na PdF MU řadu vzdělávacích programů, které mohou být vnímány jako určité řešení některých složitých problémů naší společnosti. Hlavním záměrem našich aktivit směrem k této cílové skupině je přiblížit prostřednictvím nejrůznějších vzdělávacích kurzů možnost seberealizace a tím napomoci ke změně postavení v rámci majoritní společnosti (i postavení části svého etnika). Považujeme za velmi žádoucí využít toho, že mladí i starší Romové, ale i představitelé jiných etnik projevují zájem o vzdělávání a nabídnout jim možnost studia v prostředí vysoké školy. Je nadmíru důležité podotknout, že právě toto prostředí, které zahrnuje velké množství kvalitních odborníků, schopných studentů a určitou míru technického zabezpečení, je pro tento záměr velmi kultivující a garantuje pozitivní zhodnocení celé myšlenky.

V posledních letech Kabinet multikulturní výchovy realizuje mnoho projektů také v zahraniční. Za všechny jmenujme projekt sociálně-pedagogického centra v Angole programů nebo vzdělávací aktivity na Ukrajině, zaměřené právě na rozvoj multikulturní výchovy ve zdejších školách. Celoživotního vzdělávání

V roce 2014 se prostory Kabinetu multikulturní výchovy přestěhovaly do nové budovy CVIDOS na adrese Poříčí 31a, ve druhém patře.