O PROJEKTU

Projekt Zvyšování studijních a profesních perspektiv dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí je zaměřen na programy a aktivity, které rozvíjejí vzdělávací perspektivy dětí, žáků a dospívajících, kteří se nacházejí v sociálně znevýhodněném prostředí, které se může podílet na jejich malé úspěšnosti v procesu edukace a současně snižuje jejich životní perspektivy v oblasti vzdělávání i profesní orientace. Projekt zahrnuje modul nejrůznějších vzdělávacích programů a kurzů, které jsou určeny jednak přímo žákům a dospívajícím, ale současně se zaměřuje na přípravu a vzdělávání pedagogů a aktivistů, kteří s žáky a dospívajícími pracují v oblasti vzdělávání a volného času. Výrazným podpůrným prostředkem je oblast poradenského servisu v edukaci, který je určený dětem, dospívajícím, rodičům a pedagogům. Hlavním cílem projektu je rozvoj vzdělávacích perspektiv dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí, zejména dětí romské národnosti a dětí migrujících cizinců, prostřednictvím komplexního vzdělávacího modulu zaměřeného na oblast edukace. Tým řešitelů projektu se nachází v prostředí Katedry sociální pedagogiky a Kabinetu multikulturní výchovy PdF MU. Obě pracoviště se dlouhodobě věnují sociálně znevýhodněným skupinám jak v oblasti praxe, tak v oblasti teorie a výzkumného šetření.