Jana Lošťáková

PRAXE VE ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ

Odbornou praxi jsem vykonávala na Základní škole v Lipníku nad Bečvou v přípravné třídě, kde jsem byla seznámena s velmi zajímavým projektem, který je určen zejména dětem ze znevýhodněného sociálního prostředí. Reaguje na celkovou společenskou situaci, která vtahuje rodiny do života zaměřeného na aktuální prospěch dětí.

Hlavní myšlenkou tohoto projektu je:

  • podpora školní úspěšnosti dětí ze znevýhodněného sociálního prostředí,
  • zvyšování informovanosti rodičů dětí z cílové skupiny o významu vzdělávání jejich dětí pro budoucí život,
  • zvyšování kompetencí rodičů při přípravě dětí na školu.

Nejdříve probíhala praxe v multifunkční herně ,,Pampeliška,“ je určena mladším dětem od 3 do 5let. Pravidelně ji navštěvuje devět dětí. Denní program má vymezený poměr řízených a spontánních činností, aktivit a odpočinku. Systém výchovně vzdělávací práce probíhá v ranním kruhu, děti společně s paní vychovatelkou procvičují říkanky, písničky. Po ukončení této činnosti jsem měla pro děti přichystanou výtvarnou práci, jejímž cílem bylo dolepit na předem vystřihnuté kočičce pomocí barevných papírků chloupky. Pro děti to byla zajímavá činnost, nejvíce ze všeho se jim líbilo samotné lepení, ovšem s vychystáváním papírků potřebovaly pomoc. Nakonec si každý svoji kočičku pojmenoval a výtvarnou práci jsme společně s paní vychovatelkou vyhodnotily. Za odměnu následovala pro děti pohádka „O Pejskovi a kočičce“. Podle mého názoru vzhledem vybavení multifunkční herny budou mít děti možnost poznat, naučit se a zažít věci, které by za normálních okolností nepoznaly.

Po ukončení docházky v ,,Pampelišce“ přecházejí děti do přípravné třídy.Zde jsou děti připravovány a vedeny ke vstupu do první třídy základní školy. Realizační tým tvoří speciální pedagog je též školní logopedkou, metodičkou školy v oblasti vzdělávání předškolních dětí.

Asistent pedagoga, pro děti ze znevýhodněného sociálního prostředí, je organizátorem kvalitní zájmové činnosti, nadstandardní komunikací s romskými rodinami. Přípravnou třídu pravidelně navštěvuje 20dětí, pracují ve velmi pěkném prostředí. Třída je vybavena barevným kobercem, didaktickým materiálem, výtvarnými pomůckami a stavebnicemi, také počítačem, pro individuální práci s dětmi. Vyučovací hodinu zahajují malou svačinkou, kde se děti učí správnému stolování. Potom následuje vyučovací hodina, v které se mají děti naučit používat a pojmenovat geometrické tvary. K této práci jsou dětem rozdány pracovní sešity. Děti sledují pozorně výklad paní učitelky, postupně barevně vybarvují tvary, učí se je pojmenovat. Následně s dětmi pracují samostatně, přecházíme na koberec, kde děti pomocí dřevěných kolíků zhotovují zadané geometrické tvary. Velice mě překvapily svojí fantazii, postupně vznikaly vláčky, domečky, komíny, tvary jako trojúhelník, obdélník, čtverec, se tam opravdu vyskytly. Pro děti to byla velice zábavná činnost, při které si vzájemně pomáhaly, snažily se o nejhezčí výtvor, také si znovu při této činnosti společně zopakovaly pojmenování těchto tvarů. Sledovala jsem jak některé dítě reaguje rychleji na podnět a snadněji si zapamatuje. Ovšem je to individuální, závisí také jak se dítěti věnují rodiče a z jakého prostředí pochází. O přestávce jsem dětem předčítala pohádku ,,O červené Karkulce“, děti pozorně naslouchaly a přitom postupně doplňovaly výklad. Poznala jsem na reakci dětí, že pohádka je oblíbená. Po přestávce děti hrály hry, skládaly různé stavebnice, podle svého výběru. Dále mi paní učitelka ukázala plán výstupu, kde jsou stanovené cíle.

Některé bych například uvedla:

  • děti se za měsíc naučí minimálně jednu básničku, písničku nebo říkadlo,
  • 2krát týdně bude program obsahovat aktivitu zaměřenou na rozvoj jemné motoriky a manipulaci s předměty a nástroji,
  • 2krát týdně proběhne individuálně logopedické cvičení,
  • každý den bude zaznamenána docházka dětí do docházkových listů,
  • každé setkání bude prostředkem pro rozvoj českého jazyka,
  • 3krát týdně bude vzdělávací program obsahovat výtvarně rukodělnou aktivitu.

Dále zde probíhají pravidelné programy:

Měsíční slavnosti
Jde o společné akce pro matky s dětmi, které většinou reagují na významnou událost či svátek v měsíci. Děti si nacvičí program, maminky nachystají občerstvení.

Doučování dětí
Individuální pomoc dítěti (za účasti matky) při přípravě do školy. Pomoc směřuje nejen k dětem, ale i k matkám – poznávají, jak se mají s dětmi učit, jaké mají mít nároky na dítě apod.

Šikovné ruce
Jde o činnost zaměřenou na školáky a starší děti – zahrnuje výtvarnou činnost, vyrábění různých výrobků (z papírů, hlíny aj.), učení se různým výtvarným technikám.

Na závěr této praxe jsem se rozloučila s paní učitelkou, panem asistentem, pro děti čekala sladká odměna. Praxe byla pro mě velkým přínosem do budoucna. Jelikož jsem pracovala jako vychovatelka na základní škole, zajímalo mě především jak s těmito dětmi se pracuje než přechází na základní školu.

Chtěla bych pochválit spolupráci paní učitelky s panem asistentem. Samozřejmě pro děti je velkým přínosem navštěvovat přípravnou třídu. Naučí se zde spoustu zajímavých věcí, které mohou uplatnit při nástupu na základní školu. Podle mého názoru tyto děti nebudou mít problém se začleněním do školního kolektivu. Pětileté fungování přípravné třídy přináší první úspěchy zejména v přístupu romských rodin k nutnosti předškolního vzdělávání a vzdělání samotného pro další život a samozřejměpro lepší uplatnění ve společnosti.