VZDĚLÁVACÍ KURZYPříprava dětí 8. a 9. tříd na přijímací zkoušky na SŠ, doučování dětí a mládeže v romských rodinách, projekt »Domácí učitel«

Velmi zdařilým a smysluplným projektem, který realizujeme je projekt „Domácí učitel“, kdy studenti pomáhají dětem ze znevýhodněného prostředí. s přípravou na vyučování, domácími úkoly. Studenti PdF MU navštěvují romské děti přímo v jejich rodinách nebo na ZŠ, kde se s nimi soustavně doučují v předmětech, které jsou pro ně nejvíce problematické. Tento projekt je také velice významný pro studenty PdF MU, během kterého poznávají romskou mentalitu a kulturu, mohou si vyzkoušet a osvojit nové přístupy vyučování romských dětí, získávají nové pohledy a názory na romskou problematiku a dochází tak často i k přehodnocení svých dosavadních názorů a zaujmutí nových postojů k romské komunitě. Doučování probíhá také v různých klubovnách a nízkoprahových centrech – romské středisko DROM, Sdružení pěstounských rodin, Armáda spásy, Muzeum romské kultury a Dětský dům Zábrdovice.


Počet studentů MU, kteří se podílí na projektu „Domácí učitel“ v jednotlivých semestrech do roku 2008

semestr Jaro 2002 Podzim 2002 Jaro 2003 Podzim 2003 Jaro 2004 Podzim2004-Jaro2005 Podzim2005-Jaro2006 Podzim2006-Jaro2007 Podzim2007-Jaro2008
Rodina - 11 15 19 16 28 43 56 74
ZŠ Křenová 12 6 2 5 2 4 13 19 8
ZŠ Vranovská (Merhautova) 6 3 2 1 1 1 - - -
Dětský dům Zábrdovice - - 3 4 1 4 4 2 6
Sdružení pěstounských rodin - - 1 3 2 3 3 - -
ZŠ Stará (ZŠ Nám. 28.října) - - 2 1 - - 3 - -
DROM - - - - 4 6 2 2 3
Zastávka uBrna - - - - 1 - 1 - -
SOZE - - - - 2 3 - - -
Armáda spásy - - - - - 2 1 2 -
Muzeum romské kultury - - - - - 6 7 6 7
Celkem studentů 18 20 25 32 29 57 74 84 92


Název studijního předmětu (SP):

DOUČOVÁNÍ DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÉHO PROSTŘEDÍ 1

Typ SP Rozsah Způsob zakončení Počet kreditů Forma Kód
V 0/0/2 Kolokvium 3 praxe SZ9BP_DSZ1

Garant předmětu: Doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Vyučující a zkoušející: Mgr. Ema Štěpařová

Základní doporučená literatura a informační zdroje

Němec, J. Včela má pilu aneb přípravné třídy pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Brno: MSD, 2005. ISBN 80-210-3727-X.

Němec, Jiří. Doučování nebo sociální opora? Reflexe projektu domácí učitel. In Sborník příspěvků XV. konference ČAPV. 1. vyd. České Budějovice: Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty JU, 2007. 6 s. ISBN 978-80-7040-991-6.

Štěpařová, Ema. Organizovaný volný čas romských dětí v Brně. In Výchova a volný čas 2. 2007. vyd. Brno : MSD, 2007. od s. 110 – 113. ISBN 978-80-86633-97-8.

Štěpařová, Ema. Hodnoty romských rodin v rámci města Brna. In Sborník příspěvků z Mezinárodní konference katedry pedagogiky PdF MU s názvem Hodnoty a výchova. Brno: PdF MU, 2007.

Němec, Jiří – Štěpařová, Ema – Gulová, Lenka. Edukace sociálně znevýhodněných žáků. Romský žák v přípravné třídě z pohledu učitelů. In Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 1. vyd. Brno : Paido, 2007. s. 80-89. ISBN 978-80-7315-150-8.

Štěpařová, E. Romové. In. GULOVÁ, L. Sociální pedagogika a multikulturní výchova. Brno, PdF MU, 2007

Gulová, Lenka – Štěpařová, Ema. Volnočasová zařízení a organizace pro romské děti a mládež v rámci města Brna. In Multikulturní výchova v teorii a praxi. Brno: Katedra sociální pedagogiky a Kabinet multikulturní výchovy PdF MU, 2004. ISBN 80-8633-14-4.

Štěpařová, E. Specifika romské rodiny [on-line].: Zkola – informační a vzdělávací portál Zlínského kraj, 2005. Zkola.cz.

Štěpařová, E. Historie Romů – O původu vlasti Romů. www.ped.muni.cz/wsocedu/virtual/, 2002.

Stručná anotace předmětu

Individuální doučování, jehož cílovou skupinou jsou především romské děti (z lokalit Brno-střed, Židenice, Husovice), by mělo probíhat pravidelně každý týden 2h přímo v rodinném prostředí vybraného dítěte. Cílem doučování je zlepšení prospěchu dítěte a snaha působit na přístup dětí ke škole, ovlivňovat jejich sebevědomí a sebehodnocení.

Sylabus předmětu

Individuální doučování, jehož cílovou skupinou jsou především romské děti (z lokalit Brno-střed, Židenice, Husovice), by mělo probíhat pravidelně každý týden – 2h přímo v rodinném prostředí vybraného dítěte. Tyto děti ze sociálně znevýhodněného prostředí většinou navštěvují ZŠ Merhautova, ZŠ Křenová a ZŠ Nám. 28. října, kde pracují a s námi spolupracují asistenti pedagoga, které rodiče osloví a předají jim své požadavky. Vyučující (Štěpařová) je v kontaktu s asistenty pedagoga, předloží studentovi nabídku dětí na doučování, student si vybere dítě dle svých možností a studované aprobace a poté se domluví první schůzka s rodinou, při které může asistovat asistent pedagoga nebo terénní sociální pracovník neziskové organizace, s níž Kabinet MV úzce spolupracuje. Student by měl do rodiny docházet pravidelně a připravovat se s dítětem do školy, pomáhat při psaní domácích úkolů, vysvětlit vyučovanou látku, připravovat případně i na přijímací řízení vybrané střední školy či učiliště. Při doučování se uplatňuje individuální přístup, který zahrnuje také pravidelnou komunikaci s rodiči a třídními učitelkami dětí, jenž může být zajištěna prostřednictvím „deníčku“ (kdy si dopisuje učitel se studentem MU a díky němuž student má zpětnou vazbu – zjistí, zda dítě zvládá aktuální učivo, na co je nutné se zaměřit a zda jsou patrné pokroky). Také je možná komunikace přes asistenty pedagoga dané školy, kam dítě dochází.

Student je v častém kontaktu s rodinou, takže student má také možnost zvyšovat zájem rodičů o školu a také jim ukázat způsob, jak se dítěti věnovat.

Studenti si vedou deník, kam zapisují své reflexe z doučování. Zde mohou popsat své zážitky a zkušenosti s doučováním, jak doučování pokračuje, jak se student cítí v prostředí rodiny dítěte, jakým způsobem komunikuje s rodiči dítěte či učiteli. Deník se odevzdává vyučujícímu a je podmínkou k připuštění ke kolokviu, na němž se setkají všichni studenti doučující děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a popovídají si společně o svých zkušenostech, pocitech z doučování a navrhnou doporučení pro zlepšení dané aktivity a vzdělávání těchto dětí.

Student při jakémkoliv problému či potížích ihned informuje vyučujícího nebo garanta předmětu a s jeho pomocí se situace vyřeší (př. možnost získat na doučování jiné dítě). Studentovi budou také nabídnuty pravidelné měsíční supervize a konzultace s vyučujícím a v případech problémů dítěte s poruchami učení (či jinými) je možná i konzultace s naším speciálním pedagogem, který je pro tyto potřeby osloven.

Návrh základních témat pro seminární práci

Studenti si vedou deník, kde shromažďují své reflexe z doučování. Zde mohou popsat své zážitky a zkušenosti s doučováním, jak doučování pokračuje, jak se student cítí v prostředí rodiny dítěte, jakým způsobem komunikuje s rodiči dítěte či učiteli. Další instrukce a požadavky k podobě deníku budou upřesněny na první schůzce s vyučujícím a pro potřeby, otázky a rady studentů bude vytvořena e-learningová lekce, kde studenti také mohou předat kolegům své dojmy z doučování či poradit ostatním, jak si počínat v nejrůznějších situacích či problémech. V této e-learningové lekci budou samozřejmě upřesněny podmínky k udělení kolokvia, popř. vloženy předlohy deníků bývalých studentů doučujících děti ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Zpracovala: Ema Štěpařová

Dne: 23. 4. 2008