Štefan, Hranice na Moravě

DENÍK PRAXE

Praxe v 7.A-B

Dnes jsem začal svou praxi na speciální škole Motošin 216, Hranice. Proč jsem se rozhodl nastoupit na tuto školu? Protože do této školy dochází největší část romských dětí. Vzdělání je důležité a dnešní romské děti nevěří, že by se uplatnily na trhu práce, proto po ukončení základního vzdělání nepokračují ve svém vzdělání. Troufl bych si říci, že jim chybí vzor z romské řady. Kdo se snaží a nezapadá do majority ve své komunitě, musí čelit i názorům a opovržením své komunity Pro minulou romskou generaci není prioritou vzdělání. Takzvaný romský problém je jedním z nejzávažnějších problémů transformujících se demokracií střední a východní Evropy. Mám pocit, že veškerá práce, která pomůže Romům dnes, se pozitivně odrazí do blízké budoucnosti. Proto si myslím, že je zapotřebí motivovat Romy ke vzdělání, které by mělo zajistit lepší uplatnění na trhu práce. Je důležité, aby děti měli patřičné prostředí.Velmi negativní jsou dopady na děti vyrůstají v takovém prostředí, kde jsou stísněné podmínky. Rodina nepečuje o dítě jako o někoho, kdo prožívá zvláštní a dlouhé období života, které zasluhuje zvláštní přístup a ochranu. Důsledkem je neschopnost reálně měnit svoji situaci podle příkladu jiných (vzorů) a současně absentuje pocit solidarity s lidmi, kteří jsou ve stejné situaci.

Pracovní náplň romského pedagogického asistenta stanoví ředitel školy na základě konkrétních potřeb školy. Při činnostech s žáky, kdy asistent přímo spolupracuje s pedagogem, řídí jeho činnost příslušný pedagog. Jinak je podřízen přímo řediteli školy. Ten je zodpovědný za stanovení pracovní náplně asistenta, kterou určuje na základě dosaženého vzdělání, praxe a osobnostních předpokladů. Předpokladem pro výkon funkce romského asistenta jsou především osobnostní kvality, kladný vztah, k dětem, žákům, a zájem o práci s nimi přiměřená úroveň komunikačních dovedností a jednání. Schopnost vlastního tvůrčího projevu a dobrá znalost romského i českého jazyka. Romský pedagogický asistent by měl být mezi školou rodičem a žákem školy.

Specíalní škola v Hranicích pod vedením paní ředitelky Skřídlové se nachází v centru města. Speciální škola je rozdělená do tři pracovišť. V blízkosti školy jsou tři autobusové zastávky. Žáci mohou dojíždět z jiného okolí. Školu navštěvuje sedmdesát pět procent romských dětí.

Nastoupil jsem u paní ředitelky Skřídlové. Školy jsem se velice obával.Měl jsem strach, že se tam ukážu a všichni na mě budou koukat, jak na zjevení. Také co tam budu dělat a co žáci? Prostě jak to všechno dopadne. Vstoupil jsem do sborovny, tam mne netrpělivě očekávali. Moje první otázka byla do jaké třídy mám dnešní den jít. Odpověď je sedmé třídy obě naraz. Vstoupil jsem do třídy, kde mě paní učitelka představila svým žáčkům. První hodina začala. Byla to hodina českého jazyka. Ve třídě je jen dvanáct dětí. Tyto děti se setkaly poprvé s romským asistentem. Já jsem na tom nebyl jinak. Pochopil jsem, že musím dětem vysvětlit proč jsem tady a jak jim mohu pomoci. Dříve než jsem nastoupil na praxi na této škole, musel jsem si uvědomit, které informace budu potřebovat, abych navázal s dětmi na této škole. Snažil jsem se děti inspirovat a zjistit co je baví. Většinu dětí baví zpěv a tanec, jiné chtěli pracovat s PC. Znám romského poradce, který vede romský kroužek. Zavedl jsem tam děti, které měli zájem se věnovat mimoškolním aktivitám. Byl jsem milé překvapen kolik jich mělo zájem. V hodinách matematiky jsou žáci sedmé třídy velice snaživí mají zájem být schopní vypočítat každou pyramidu. Problém byl se slabšími žáky.

Tento věk je náročný. Dochází k dozrávání tělesnému i duševnímu. Objevuje i rozvíjí schopnost řešit problémy, rozhodovat se, abstraktně myslet, vytvářet hypotézy, věci spojovat. Dítě se postupně odděluje od rodiny a vytváří předpoklady pro budoucí samostatný život. Zejména v časném dospívání bývá tento vývoj provázen vzpourou. Rámec rodiny si dospívající doplňuje dalším rámcem vrstevníků a kamarádů. Romské děti bojuji s diskriminaci a rasismem, proto si myslím, že by bylo dobré, kdyby na škole s větším počtem romských dětí byl asistent. Snaží se překonávat překážky pomoci rodiny a kamarádů.

Kritičnost vůči rodičovské autoritě, jestliže je přijata s láskou,  je pro utváření budoucí osobnosti nutná. K úkolům pozdního dospívání patří rozhodovaní o budoucím povolání, vytváření základu budoucího samostatného života, navazování budoucích dlouhodobějších citových vztahů. Neúspěchy v těchto oblastech jsou velmi trýznivé. Pro mladé lidi tohoto věku je velmi důležitá skupina vrstevníků, která jim může pomoci se alkoholu a drogám vyhnout, nebo naopak představuje nebezpečí.

Jak tedy podpořit efektivní komunikaci s Romem?

  • Respektovat hodnotový systém romského etnika. Nespěchat, být trpělivý.
  • Vnímat mimoslovní komunikaci a umět dávat informace i řečí těla.
  • Nekritizovat negativně před velkým kolektivem, spíše v soukromí a zpětnou vazbu dávat vždy s návrhem, jak to udělat lépe.
  • Ověřovat si sjednané termíny.
  • Nebát se blízkosti, dotyku.
  • Nebát se emocí, hovoří o zangažovanosti člověka, nikoliv o výzvě k souboji.
  • Mluvit jasně, věcně, stručně a konkrétně a žádat ověření, jak tomu druhá strana rozuměla.
  • Nespoléhat, že náš časový plán se stane okamžitým modelem.
  • Diferencovat, ke každému přistupovat dle individuálních potřeb.
  • Spolupracovat s poradci, terénními pracovníky a asistenty, protože umějí vytvářet most mezi majoritou a romskou minoritou.

Zhodnocení praxe:

Na této praxi jsem se snažil pochopit a vžít se do role žáka a jeho potřeb. Bylo to pro mě těžké a uvědomil jsem si, že přístup některých učitelů k dětem není profesionální. Je pravda, že jsem se snažil vžít do role učitelé a pocítil jsem i zlost na rodiče, kteří se nevěnuji dětem a zakazují jim dále studovat. Tato praxe mi byla přínosem pro mé studium. Byla to pro mě velice užitečná zkušenost a získal jsem nový pohled na učitele. Postrádal jsem snahu od učitelů vytáhnout od dětí co nejvíce. Měl jsem pocit, že si nechtějí přidělávat práci navíc. Doporučoval bych tuto praxi spolužákům.