KLÍČOVÉ AKTIVITY

Zkvalitnění profese asistenta pedagoga

Asistent pedagoga se stal výrazným pedagogickým pracovníkem, který nemalou měrou přispívá k narovnávání vzdělávacích šancí dětí ze znevýhodněného sociálního prostředí. Právě na jeho profesionální infiltraci do školního prostředí se soustřeďuje vzdělávací program určený této skupině pedagogů, jehož smyslem je připravit učiteli a ostatním pedagogickým pracovníkům perspektivního partnera, který bude spolupracovat v různých úrovních. Předpokladem je jeho kvalitní příprava, ale současně i příprava učitele a dalších pedagogických pracovníků, kteří umí využít jeho potenciál.

Aktivita se zaměřuje na vzdělávání asistentů pedagoga, rozšiřuje nabídku vzdělávacích programů. Dále se soustředí na přípravu učitele, který s asistentem pracuje.

Tým řešitelů zahrnující odborného lektora, koordinátora aktivit, lektora a odborného experta vytvoří vzdělávací program spolupráce mezi asistentem pedagoga a pedagogem.

Kurz je jednoletý, v rozsahu 408 hodin. Začínal by vždy v září a končil v červnu závěrečnou zkouškou z pedagogicko-psychologických disciplín. Každý kurz předpokládá účast 20 frekventantů.

Jedná se o průběžnou aktivitu, projekt počítá dva kurzy v průběhu období od roku 2009 až 2011.

Součástí budou náklady na studijní texty, pomůcky a materiál.

Součástí přípravy asistenta pedagoga pro působení ve školním prostředí je kurz efektivní spolupráce mezi asistentem pedagoga a pedagogem.

Jedná se o průběžnou aktivitu v rozsahu 30 hodin v jednom pololetí. Celkově by se jednalo o pět kurzů pro dvacet frekventantů z řad učitelů a asistentů pedagoga. Součástí by byla praxe ve školním prostředí.

Na této aktivitě by se podílel koordinátor aktivit, odborný lektor, lektor a expert.

Náklady budou zahrnovat odměny lektorům a materiální vybavení pro tento program.

Program aktivního doučování romských dětí v jejich rodinném prostředí

Individuální doučování, jehož cílovou skupinou jsou děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, především romské děti. Doučování by mělo probíhat pravidelně každý týden min. 2h přímo v rodinném prostředí dítěte. Cílem doučování je zlepšení prospěchu dítěte a snaha působit na přístup dětí ke škole, ovlivňovat jejich sebevědomí a sebehodnocení.

Student by měl do rodiny docházet pravidelně a připravovat se s dítětem do školy, pomáhat při psaní domácích úkolů a vysvětlit vyučovanou látku. Při doučování se uplatňuje individuální přístup, který zahrnuje také pravidelnou komunikaci s rodiči a s pedagogy dětí. Student je v častém kontaktu s rodinou, takže má také možnost zvyšovat zájem rodičů o školu a také jim ukázat způsob, jak se dítěti věnovat.

Součástí bude metodický materiál pro studenty docházející do romských rodin. Bude zaměřen na přípravu dětí, jak děti připravovat a učit se s nimi.

Studentům budou také nabídnuty pravidelné měsíční supervize a konzultace s koordinátorem aktivit a konzultace s expertem (supervize), který je pro tyto potřeby osloven.

Studenti si budou pravidelně vést deníky o průběhu svého doučování (záznamy o doučování) a závěrem každého semestru své záznamy odevzdávají koordinátorovi aktivit pro potřeby závěrečné zprávy.

Na aktivitě se podílí koordinátor aktivit, hlavní manažer, praktikující student, expert a ekonomické zázemí řešitelského týmu. Program bude probíhat v každém semestru, bude na něm podílet 60 studentů v rozsahu 25 hodin. Celkem by se na doučování za dobu fungování celého projektu podílelo 300 studentů MU.

Příprava romských žáků a dospělých na další studium

Příprava romských žáků a dospělých na další studium je rozlišena do dvou základních oblastí, příprava pro děti a mládež a pro mladé dospělé připravující se na SŠ a VŠ.

  1. Příprava na přijímací řízení na vybranou SŠ či SOU – intenzivní příprava dětí studenty MU, kteří budou pravidelně docházet do jejich rodinného prostředí a připravovat je k přijímacímu řízení. Student zjistí podobu přijímacího řízení a intenzivně dítě připravuje ke zdárnému absolvování přijímaček. Studenti budou vybíráni podle studované aprobace a budou přiřazováni dle typu vybrané střední školy. Tento program je určen především pro romské žáky 8. a 9. tříd ZŠ. Plánujeme, že každým semestrem bude připravováno 20 romských dětí 20 studenty MU, takže by se na projektu mělo podílet 100 studentů MU během 5 semestrů v rozsahu 25 hodin.
  2. Příprava na přijímací řízení na vybranou VŠ – intenzivní příprava studentů na přijímací řízení dle typu vybrané VŠ. Student si vyzkouší vysokoškolské formy výuky. Do této přípravy bude také zahrnut přípravný vzdělávací program, díky němuž si studenti vyzkouší stejné studijní podmínky jako mají skuteční studenti, splnění vybraných zkoušek či zápočtů.

Předpokládáme, že o uvedený přípravný program projeví zájem na 20 romských dospělých s dokončeným středoškolským vzděláním. Program je jednoletý, během fungování celého projektu bude zrealizován dvakrát.

Součástí této vzdělávací aktivity je i poradenství pro výběr povolání a studia, které bude poskytovat poradenský servis k edukaci. Poradenství vyhledávají rodiče s dětmi, ale i dospívající a dospělí; poradenství je určeno i romským asistentům, kteří nemají středoškolské vzdělání nebo si chtějí studium završit maturitou.

Na odborné přípravě se budou podílet odborní lektoři, lektoři, praktikující studenti, hlavní manažer a ekonomické zázemí řešitelského týmu.

Podpůrné programy zaměřené na český jazyk, matematiku a anglický jazyk

Aktivita je zaměřena na tři oblasti, jež se týkají zvyšování rovných příležitostí osob se sociálním znevýhodněním, souvisejících sebezdokonalením se v českém jazyce, anglickém jazyce a matematice.

Kurzy českého jazyka jsou určené romskému obyvatelstvu a příslušníkům cizích národností; tato aktivita je určena všem zájemcům, kteří se chtějí zdokonalovat v českém jazyce, zejména asistentům pedagoga a rodičům romských žáků a cizinců, kteří se podílejí na přípravě dětí do školy, studentům, kteří doučují romské děti a děti cizinců český jazyk. Výuku garantují učitelé českého jazyka.

Kurzy anglického jazyka jsou zaměřené převážně na asistenty pedagoga a rodiče dětí, jež budou mít o zdokonalení se v dané oblasti zájem,výuka bude rozdělena do dvou skupin, začátečníky a pokročilé.

Kurzy matematiky garantované Katedrou matematiky na PdF MU, nabízejí různé metody a formy přípravy na vyučování; tyto kurzy jsou určené převážně asistentům pedagoga, jejich prostřednictvím dětem a mládeži, ale i rodičům dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Jejich smyslem je potažmo přiblížit hrovými aktivitami a efektivními didaktickými metodami matematiku dětem a mládeži a vytvořit strategii pro efektivní doučování. Na této části projektu se budou podílet zejména pedagogové z katedry matematiky.

V rámci kurzů budou vytvořeny pracovní materiály pro doučování dětí ve formě pracovních listů, zaměřené na děti ze znevýhodňujícího prostředí. Bude sloužit převážně jako podpora pro asistenty pedagoga na školách a pro studenty doučující děti na školách a v domácím prostředí.

Na aktivitě se budou podílet koordinátor aktivit, odborní lektoři a vedení řešitelského týmu. Kromě mzdových nákladů zde budou uplatněné i materiální výdaje, související se zabezpečením výuky.

Romský jazyk a romologie jako součást vzdělávání pedagogů

Vzdělávací program určený studentům, pedagogům a asistentům pedagoga, kteří pracují s romskými dětmi a mládeží. Jde o zařazení romského jazyka a romologie do systému vysokoškolského vzdělávání. Smyslem je podpora a snaha o zachování kulturního dědictví Romů, současně by mělo vstoupit do povědomí pedagogů, že děti vstupující do vzděl. procesu jsou oproti dětem z většinové populace znevýhodněny svým kulturním prostředím, kde se často hovoří směsicí romského a českého jazyka, přičemž v českých školách výuka probíhá v češtině, většinou bez ohledu na mateřský jazyk dítěte. Učitelé často nemají povědomí o specifikách romštiny, neví o romském etnolektu češtiny a pokud dítě neprospívá, neuvažují o tom, že možná příčina školního neúspěchu souvisí s kultur. odlišnostmi dítěte, do kterých spadá i mateřský jazyk, romština.

Nabídneme studentům PdF kurz romského jazyka pro začátečníky a pokročilé. Oba tyto kurzy budou probíhat v obou semestrech, tzn. po dobu fungování celého projektu zrealizujeme 10 vzděl. kurzů romského jazyka, jímž projde na 200 studentů.

Cílem je seznámit především studenty pedagogických disciplín s romskou historií a kulturou, aby dokázali více porozumět mentalitě Romů a svým vlastním dílem přispět k pozitivnímu soužití romského národa s většinovou společností.

Kurzy romologie budou 1 a 2 nabízet elementární poznatky z nově vznikajícího oboru, budou více rozebírány a upevňovány formou interaktivní výuky, diskusí a dalších zajímavých příspěvků i ze strany studentů. Romologie 1 bude probíhat v podzim. semestru, navazující v jarním, tzn. zrealizujeme celkem 5 kurzů během 5 semestrů, kurzy projde na 250 studentů.

Na aktivitě se budou podílet odborní lektoři.

Multikulturní aktivity v prostředí základních a středních škol

Tato aktivita bude zaměřena na program multikulturní výchovy, jehož smyslem je vytvořit pro základní a střední školy nabídku nejrůznější škály aktivit s multikulturní tématikou, která bude aplikována do praxe, aktivita bude prezentována na ZŠ a SŠ. Výběru aktivity bude předcházet drobné výzkumné šetření a drobné výzkumné studie jako základ pro realizaci multikulturní výchovy.

Na základě drobného výzkumu a zrealizované aktivity navrhne tým řešitelů ve spolupráci s pedagogy a studenty projekt z oblasti MV, který pracuje do portfolia – do celku, takže z něj bude zřetelná určitá provázanost mezi výzkumem, aktivitou a navrženým projektem.

Jednotlivé skupiny složené z odborného lektora, lektora a skupiny studentů vytvoří na zakázku interkulturní aktivitu určenou různým skupinám žáků ZŠ a studentů SŠ.

Jednotlivé aktivity budou uspořádány do kompaktního textu s pracovním názvem Náměty pro realizaci multikulturní výchovy ve školním a mimoškolním prostředí.

Na této fázi projektu se bude podílet hlavní manažer, lektor, odborný lektor a praktikující studenti.

Bude se jednat o průběžnou aktivitu, v každém pololetí od září 2009 do prosince 2011. Na tvorbě aktivit se budou podílet studenti v rámci předmětu základy multikulturní výchovy na PdF MU (jarní semestr) a předmětu Interkulturní kompetence sociálního pedagoga (podzimní semestr).

Poradenský servis k oblasti edukace

Tým řešitelů bude v rámci provozu Kabinetu multikulturní výchovy na PdF MU nabízet poradenský servis určený rodičům, dospívajícím, dětem i dospělým, zaměřený na oblast vzdělávání. Tato aktivita by byla současně propojena s programem Domácí učitel, neboť bychom do potřebných rodin vysílali studenty, kteří zde budou pracovat s dětmi a mládeží všech věkových skupin na přípravě do školy a na přijímací zkoušky na střední školy.

Poradenský servis bude nabízet orientaci v různých oborech a disciplínách, bude nabízet pomoc dospívajícím, kteří předčasně ukončili středoškolské vzdělávání. Stejně tak bude nabízet poradenství k dalšímu studium, mimo jiné i na vysokých školách. Opět zde bude návaznost na přípravné aktivity, které se zaměřují již na vlastní přípravu na další studium.

Součástí bude vytváření nových strategií, které mohou zvyšovat vzdělávací perspektivy dětí a mládeže.

Tato aktivita předpokládá spolupráci se školními a mimoškolními zařízeními, která navštěvují romské děti.

Tato aktivita bude průběžná, poradenský servis započne svoji činnost v květnu 2009 až do března 2012.

Na řešení této aktivity se bude podílet hlavní manažer, expert, koordinátor aktivit a koordinátor poradenského servisu KMV (Kabinetu multikulturní výchovy). Náklady tedy budou zahrnovat odměny pro uvedený pracovní tým a drobný materiál zahrnující především kancelářské potřeby.

Volnočasové aktivity studentů určené k aktivizaci romských dětí a mládeže

Katedra sociální pedagogiky na PdF MU se mimo jiné zabývá oblastí pedagogiky volného času, který je stále výraznějším činitelem v procesu edukace dětí a mládeže. Pedagogové a studenti PdF MU mohou přispět k aktivizaci dětí a mládeže prostřednictvím volnočasových aktivit, jejichž cílem bude posílit vzdělávací potenciál mladých lidé. Studenti PdF MU pod supervizí a garancí pedagogů budou připravovat pro děti nejrůznější aktivity z oblasti volnočasové pedagogiky, různé kroužky a nejrůznější činnost při školách, mimoškolních organizacích a volnočasových organizacích, kteří se zabývají integrací sociálně znevýhodněných skupin. Bude se jednat o jednorázové a průběžné aktivity, které se stanou součástí pedagogické a sociální praxe studentů.

Na této aktivitě se budou podílet koordinátor aktivit a praktikující student.

Kroužky a činnosti by zahájily svůj program v období září 2009 až prosince 2011.

Program zaměřený na počítačovou gramotnost

Uživatelská práce s počítačem, využívání internetu jako komunikačního nástroje či zdroje informací jsou v současné době nezbytnou součástí profesního i osobního života. Tato klíčová aktivita se bude zaměřovat na výuku základů práce s pc pro začátečníky a na zdokonalování práce s pc a výpočetní technikou pro pokročilé frekventanty kurzu. Cílem aktivity bude zvýšení počítačové gramotnosti a tím posílení konkurenceschopnosti osob se sociálním znevýhodněním.

Frekventanti kurzu budou převážně z řad asistentů pedagoga působících na školách, kde tvoří převážnou část žáků děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, rodičů těchto dětí a příslušníci různých menšinových skupin a migrujících cizinců (žáci a jejich rodiče), kteří o projeví zájem o zvyšování počítačové gramotnosti.

Kurzy budou probíhat vždy 3 hodiny, 1x týdně, každý kurz bude probíhat v období školního semestru, celkem 5 semestrů.

Na aktivitě se budou podílet odborní lektoři, hlavní manažer, koordinátor aktivit a ekonomické zázemí řešitelského týmu. Kromě mzdových prostředků budou náklady tvořit materiální prostředky k zabezpečení výuky.

Vytvoření komplexního modulu vzdělávacích programů

V průběhu řešení projektu budou jednotlivé programy podrobně analyzovány. Řešitelé projektu povedou podrobné záznamy o všech aktivitách. Bude vytvářena provázanost mezi jednotlivými programy.

Výsledky projektu budou zaznamenávány a bude navržena strategie edukace sociálně znevýhodněných skupin, která bude publikována v publikaci Rozvoj vzdělávacích perspektiv dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Na této části projektu se bude podílet hlavní manažer, koordinátor aktivit, koordinátor poradenského servisu a ekonomické zázemí řešitelského týmu.

Modul bude dotvářen v průběhu roku 2011 až 2012.

Vzdělávací modul bude v závěru řešení projektu představen na odborném semináři, kde budou hodnoceny jednotlivé vzdělávací programy, jejich efektivita v kontextu vzdělávání dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí. Seminář bude určen široké veřejnosti, zejména pedagogům a asistentům pedagoga. Výsledky řešení projektu budou zpracovány do publikace, která nabídne možné strategie edukace dětí a mladých lidí.