Aktion – o projektu

Aktion „Škola – místo, kde jsem člověkem“

Otázka důstojnosti a ocenění mladých lidí ve školách a uznání rozmanitosti je klíčovou otázkou pro jakéhokoliv vzdělávání. Vnímáme velký vliv školy na život v demokratické společnosti. V Rakousku i v České republice se školy snaží různými způsoby řešit konkrétní situace související s lidskou důstojností ve školním prostředí. Zvláště důležité jsou participativní přístupy zahrnující žáky jako důležité aktéry života školy a jejího klimatu, zohledněna musí být ovšem i významná role pedagogů i neučitelských pracovníků, kteří mohou významně přispět k otevřenosti školy. Cílem tohoto projektu je prezentace a rozbor těchto snah v obou participujících zemích. V tomto projektu úzce spolupracuje Katedra sociální pedagogiky a pracovníci kabinetu s Katolicko-teologickou fakultou Univerzity Vídeň. Výzkumníci zapojení do projektu jsou součástí sítě „Škola – člověk – hodnoty“.