VZDĚLÁVACÍ KURZYSociálně pedagogické asistentství

Ve školním roce 2007/2008 bychom rádi otevřeli nový studijní obor Sociálně pedagogické asistentství, jenž by byl určen především asistentům pedagoga s dokončeným středoškolským vzděláním. Jedná se o prezenční bakalářské studium, jehož cílem je vybavit studenty kompetencemi zaměřenými na práci s dětmi, mládeží a dospělými zejména v oblastech vzdělávání a výchovy. Kompetence asistenta pedagoga jsou orientovány směrem k sociálně znevýhodněným jednotlivcům a skupinám v kontextu jejich integrace do společnosti.

Asistent pedagoga by měl být připraven pro oblast školní pedagogiky, v rámci které řeší sociokulturní odlišnosti ve vztahu žák-učitel, žák-žáci a pracovníci školy. Předpokládá se, že se daný odborník – asistent pedagoga bude vzhledem ke svému vysokoškolskému vzdělávání angažovat v oblasti vyhledávání podpůrných systémů, které povedou ke zvýšení úspěšnosti mládeže ve vzdělávání, bude významným spojníkem mezi všemi zainteresovanými stranami, tzn. mezi školou, rodinou a sférou dalších institucí a organizací. Část jeho kompetencí zahrnuje působení v oblasti prevence, zejména v oblasti předškolní a rodinné výchovy a především v přípravných ročnících pro děti se sociálním znevýhodněním a mateřských školách. V přípravných třídách a mateřských školách, které poskytuji včasnou péči dětem ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí a jejich rodinám, by měli pracovat asistenti pedagoga jako zkušení pedagogičtí pracovníci s odpovídajícími profesními kompetencemi, kteří budou vycházet z individuálních vzdělávacích potřeb dětí včetně zohlednění jejich sociálního, kulturního či etnického zázemí a budou uplatňovat tvořivě humánní přístup k dítěti a jeho rodině.

STUDIJNÍ PROGRAMY

Specializace v pedagogice

Bakalářské studium
Prezenční forma studia

Sociálně pedagogické asistentství

Bakalářské studium
Prezenční forma studia


ČASOVÝ PLÁN SEMESTRŮ | Sociálně pedagogické asistentství

Ročník : 1, Semestr : 1, Délka přímé výuky: 45 minut                            


 Povinné předměty – A

Název Učitelé Způs. zak. Rozsah Kredity
Didaktická technologie 1 J. Hrbáček z 2 2
Exkurze do odborných zařízení E. Štěpařová z 1 1
Základy pedagogiky (seminář) D. Klapko z 1 1
Úvod do sociální pedagogiky (seminář) T. Dvořáček z 2 2
Základy psychologie 1 (seminář) E. Řehulka z 1 1
Nežádoucí projevy školních dětí ajejich prevence T. Čech k 2 3
Úvod do sociální pedagogiky (přednáška) J. Němec – D. Knotová – T. Dvořáček zk 1 3
Základy pedagogiky (přednáška) J. Němec – D. Klapko zk 1 3
Základy psychologie 1 (přednáška) E. Řehulka zk 1 3
Základy elementární matematiky 1 J. Nohýnek z 2 2
Současný český jazyk 1 K. Ondrášková z 2 2
Úvod do speciální pedagogiky B. Bazalová z 1 1

Povinně volitelné předměty – B

Volitelné předměty – C

Název Učitelé Způs. zak. Rozsah Kredity
Kurz 1 (úvod do volnočasových aktivit) T. Čech – P.Soják z 3D 1
Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 1 E. Štěpařová k 2 3
Základy romologie 1 M. Kaleja – E. Štěpařová z 2 2
Romský jazyk 1 I. Zima k 2 3

 Kredity za semestr: povinné: 28, volitelné: 4

Ročník : 1, Semestr : 2, Délka přímé výuky: 45 minut


 Povinné předměty – A

Název Učitelé Způs. zak. Rozsah Kredity
Didaktická technologie 2 J. Hrbáček z 2 2
Dějiny pedagogiky (přednáška) D. Klapko zk 1 3
Dějiny pedagogiky (seminář) D. Klapko z 2 2
Multikulturní výchova (přednáška) L. Gulová – E. Štěpařová k 1 2
Multikulturní výchova (seminář) L. Gulová – E. Štěpařová z 1 1
Osobnostní příprava 1 P. Soják – D. Denglerová k 2 3
Pedagogická praxe průběžná 1 (aktivity ve volném čase) L. Gulová – E. Štěpařová z 2 2
Pedagogická praxe souvislá 1 (aktivity ve volném čase) L. Gulová – E. Štěpařová z 2T 2
Základy psychologie 2 (přednáška) E. Řehulka k 2 3
Současný český jazyk 2 K. Klímová z 2 2
Základy elementární matematiky 2 M. Vaňurová z 2 2
Techniky ametodika rozvíjení počáteční gramotnosti (přednáška) J. Havel k 1 2
Techniky ametodika rozvíjení počáteční gramotnosti (seminář) J. Havel z 1 1
Literatura pro mládež 1 M. Šubrtová – N. Sieglová z 1 1
Základy speciální pedagogiky 1 – psychopedie B. Bazalová k 2 3

Povinně volitelné předměty – B

Název Učitelé Způs. zak. Rozsah Kredity
Vstupní test A2 – AJ Š. Dohnalová – J. Kollárová – G. Durnová – D. Dvořáková – J. Vacek z blok 1
Vstupní test A2 – NJ M. Mészárosová z blok 1
Angličtina pro sociální asistenty – A J. Vacek – J. Kollárová z 2 2
Němčina pro sociální asistenty – A M. Mészárosová z 2 2

Volitelné předměty – C

Název Učitelé Způs. zak. Rozsah Kredity
Kurz 2 (zimní) T. Čech – P.Soják z 7D 3
Kurz volitelný (vodní turistika) T. Čech – P.Soják z 3D 1
Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 1 E. Štěpařová k 2 3
Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 2 E. Štěpařová k 2 3
Základy romologie 2 M. Kaleja – E. Štěpařová k 2 3
Romský jazyk 1 I. Zima k 2 3
Romský jazyk 2 I. Zima k 2 3

Kredity za semestr: povinné: 31, povinně-volitelné: 1, volitelné: 7

Ročník : 2, Semestr : 3, Délka přímé výuky: 45 minut


Povinné předměty – A

Název Učitelé Způs. zak. Rozsah Kredity
Osobnostní příprava 2 P. Soják – D. Denglerová k 2 3
Úvod do metodologie pedagogického výzkumu (přednáška) J. Němec zk 1 3
Úvod do metodologie pedagogického výzkumu (seminář) J. Němec z 1 2
Pedagogická praxe průběžná 2 (sociální) L. Gulová – E. Štěpařová z 2 2
Praktikum zvývojové psychologie D. Denglerová z 2 2
Vývojová psychologie D. Denglerová zk 1 3
Základy speciální pedagogiky 2 – logopedie Mgr. Barbora Bočková k 2 3
Základy speciální pedagogiky 3 – surdopedie PhDr. Lenka Doležalová k 2 3
Současný český jazyk 3 I. Kolářová – E. Minářová zk 2 4
Základy elementární matematiky 3 M. Vaňurová – K. Matoušková zk 2 4
Literatura pro mládež (seminář) M. Šubrtová – N. Sieglová z 1 1

Povinně volitelné předměty – B

Název Učitelé Způs. zak. Rozsah Kredity
Angličtina pro sociální asistenty – B J. Vacek – J. Kollárová zk 2 4
Němčina pro sociální asistenty – B M. Mészárosová zk 2 4

Volitelné předměty – C

Název Učitelé Způs. zak. Rozsah Kredity
Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 1 E. Štěpařová k 2 3
Základy romologie 1 M. Kaleja – E. Štěpařová z 2 2
Romský jazyk 1 I. Zima k 2 3
Romský jazyk 2 I. Zima k 2 3

Kredity za semestr: povinné: 30, povinně-volitelné: 2, volitelné: 1

Ročník : 2, Semestr : 4, Délka přímé výuky: 45 minut


Povinné předměty – A

Název Učitelé Způs. zak. Rozsah Kredity
Bakalářská práce 1 T. Čech – L. Gulová – D. Klapko – J. Němec – D. Denglerová – E. Štěpařová – T. Dvořáček – P.Soják – L. Remsová konz 1 z
Projekt bakalářské práce J. Němec blok 2 z
Pedagogicko-psychologická diagnostika (seminář) D. Denglerová z 2 2
Pedagogicko-psychologická diagnostika (přednáška) D. Denglerová zk 2 4
Sociální pedagogika (přednáška) T. Dvořáček zk 2 4
Sociální pedagogika (seminář) T. Dvořáček z 1 1
Sociální psychologie (přednáška) J. Řezáč zk 1 3
Sociální psychologie (seminář) J. Řezáč z 1 1
Sociální práce (přednáška) L. Gulová – E. Štěpařová zk 1 3
Sociální práce (seminář) L. Gulová – E. Štěpařová z 1 1
Výchova mimo vyučování 1 – Teorie ametodika her (seminář) J. Němec – P.Soják z 2 2
Literatura pro mládež 2 M. Šubrtová – N. Sieglová k 1 2
Základy speciální pedagogiky 4 – oftalmopedie asomatopedie P. Hamadová – I. Fialová k 2 3
Epistemologická východiska vyučování (seminář) H. Filová z 1 1
Epistemologická východiska vyučování (přednáška) H. Filová k 1 2
Pedagogická praxe souvislá 2 (sociální) L. Gulová – E. Štěpařová z 2T 2

Povinně volitelné předměty – B

Volitelné předměty – C

Název Učitelé Způs. zak. Rozsah Kredity
Metodika dramatické výchovy L. Remsová zk 2 4
Kurz 3 (letní) T. Čech – P.Soják z 5D 2
Kurz volitelný (vodní turistika) T. Čech – P.Soják z 3D 1
Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 1 E. Štěpařová k 2 3
Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 2 E. Štěpařová k 2 3
Základy romologie 2 M. Kaleja – E. Štrěpařová k 2 3
Romský jazyk 1 I. Zima k 2 3
Romský jazyk 2 I. Zima k 2 3

Kredity za semestr: povinné: 35, povinně-volitelné: 4, volitelné: 7

Ročník : 3, Semestr : 5, Délka přímé výuky: 45 minut

Povinné předměty – A

Název Učitelé Způs. zak. Rozsah Kredity
Bakalářská práce 2 T. Čech – L. Gulová – D. Klapko – J. Němec – D. Denglerová – E. Štěpařová – T. Dvořáček – P.Soják – L. Remsová z konz 1
Rodinná pedagogika (přednáška) S. Střelec k 1 2
Rodinná pedagogika (seminář) S. Střelec z 1 1
Pedagogická praxe souvislá 3 (výběrová) L. Gulová – E. Štěpařová z 4T 4
Základy zdravotních nauk P. Kachlík zk 2 4
Výchova mimo vyučování 2 – Metodika volnočasových aktivit T. Čech z 3 3
Výchova mimo vyučování (přednáška) T. Čech – J. Němec zk 1 3
Pedagogika 1.stupně ZŠ (přednáška) H. Filová – H. Horká zk 1 3
Pedagogika 1.stupně ZŠ (seminář) H. Filová – H. Horká z 1 1

Povinně volitelné předměty – B

Volitelné předměty – C

Název Učitelé Způs. zak. Rozsah Kredity
Světová literatura pro mládež M. Šubrtová – N. Sieglová k 2 3
Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 1 E. Štěpařová k 2 3
Základy romologie 1 M. Kaleja – E. Štěpařová z 2 2
Romský jazyk 1 I. Zima k 2 3
Romský jazyk 2 I. Zima k 2 3

Kredity za semestr: povinné: 22, volitelné: 3

Ročník : 3, Semestr : 6, Délka přímé výuky: 45 minut


Povinné předměty – A

Název Učitelé Způs. zak. Rozsah Kredity
Bakalářská práce 3 T. Čech – L. Gulová – D. Klapko – J. Němec – D. Denglerová – E. Štěpařová – T. Dvořáček – P.Soják – L. Remsová z konz 3
Základy práva (přednáška) J. Čuhelová k 2 3
Základy práva (sedminář) J. Čuhelová z 2 2
Základy speciální pedagogiky 5 – etopedie T. Čech k 2 3
Základy speciální pedagogiky 6 – SPU doc. Miroslava Bartoňová k 2 3

Povinně volitelné předměty – B

Volitelné předměty – C

Kredity za semestr: povinné: 14

Kredity celkem
Povinné: 160 (28, 31, 30, 35, 22, 14)
Povinně volitelné: 7 (-, 1, 2, 4, -, -, -)
Volitelné: 22 (4, 7, 1, 7, 3, -)