Předběžná zpráva o realizaci projektu

 • Zázemí pro projekt v ČR je připraveno (kurz portugalštiny, vytváření předběžné náplně kurzů a programů pro centrum, příprava realizačního týmu pro provincii Bié, příprava animátorů a pedagogů pro vedení centra a edukaci angolských pedagogů, spolupráce pracovišť MU – Katedra sociální pedagogiky a Kabinet MV, Katedra románských jazyků FF, Děkanát PdF MU – administrativa projektu) leden až duben 2008.
 • pro rok 2008 jsou připraveni tří pedagogové a koordinátoři – (hlavní pedagog) sociální pedagog z PdF MU, (koordinátor projektu) doktorand z FF UK, (pedagog volného času) student FF MU (animátor) – předpokládaný odlet do Kuita byl květen 2008, ovšem vzhledem k administrativním záležitostem do Kuita odlétají první dva pedagogové dne 22. července 2008
 • Vedoucí pedagogický pracovník – český sociální pedagog v místě realizace projektu, pro rok 2008 Klára Jelínková, Bc.
 • Koordinátor vzdělávacích aktivit – český pedagog v místě realizace projektu, pro rok 2008 Mgr. et. Mgr. Vlastimil Váně
 • Pedagog volného času, animátor – český pedagog v místě realizace projektu, pro rok 2008 František Trapl, Bc.
 • od května 2008 začala investiční část projektu, v květnu bylo vypsáno ve spolupráci s místními partnery výběrové řízení na stavbu centra v Kuitu, po jeho vyhodnocení se naším subdodavatelem stala Obecně prospěšná společnost Člověk v tísni; ing. Vladimír Lima vytvořil projekty stavby a jeden z nich byl vybrán pro realizaci (byl vybrán projekt, který se nejlépe hodí do místního prostředí a pro potřeby centra)
 • v současné době se připravuje smlouva mezi subdodavatelem a Masarykovou univerzitou, po jejím podepsání začne subdovatel stavět centrum, které dodá ke konci roku 2008 MU
 • v současné době se snažíme získat pracovní víza pro naše pedagogy
 • dne 23. července 2008 – přílet dvoučlenné skupiny realizátorů do Kuita, pronájem vhodných prostor k bydlení, koordinování projektu, příprava pedagogické části, navázání spolupráce s místními subjekty – školy, Řád Marištů, místní vláda, provinční ředitelství školství, pedagogická škola, volnočasové aktivity při školách, kroužky a aktivity při školách a školských zařízeních
 • dne 28. září 2008 – přílet dalšího člena realizátorského týmu (pedagogové se budou střídat, v Kuitu budou působit vždy dva lidé)
 • listopad 2008 – předpokládáme přípravu nově postaveného objektu pro činnost sociálně pedagogického centra, podle možností zahájení volnočasových aktivit (některé se přenesou ze škol, ve kterých budeme působit, než otevřeme vlastní centrum) – výtvarné a sportovní aktivity, dramatická výchova, jazykové kurzy,atd. pořádání aktivit a činností pro děti a mládež, zkušební provoz centra od 9 do 18 hodin, pilotní kurz animátora pro prvních pět Angolanů; v centru budou zaměstnání hlídač a další pracovník (technická opora, voda a úklid)
 • březen až listopad 2008 – vytváření zázemí projektu v ČR – výukové materiály a kurzy pro animátory, pedagogy volného času a asistenty pedagoga, příprava dalších realizátorů, technické zázemí projektu, příprava výběrového řízení na pozice realizátorů projektu v Kuitu pro rok 2009 a 2010

V Brně, dne 7. července 2008  Lenka Gulová